Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của công ty tài chính dầu khí

MỤC LỤCLời mở đầu . 1 1.1. Những vấn đềcơbản vềcông ty tài chính . 5 1.1.1. Khái quát vềcông ty tài chính . 5 1.1.1.1. Quan niệm vềcông ty tài chính. 5 1.1.1.2. Sựhình thành và phát triển của công ty tài chính . 6 1.1.1.3. Các hoạt động chủyếu của công ty tài chính. 8 1.1.2. Huy động vốn của công ty tài chính .11 1.1.2.1. Sựcần thiết phải huy động vốn đối với công ty tài chính .11 1.1.2.2. Các phương thức huy động vốn của công ty tài chính .13 1.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quảhuy động vốn của công ty tài chính.17 1.2.1. Khảnăng đáp ứng nhu cầu vềvốn.17 1.2.2. Cơcấu vốn .18 1.2.3. Chi phí vốn .19 1.2.4. Khối lượng vốn huy động lớn, an toàn với độ ổn định cao .21 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảhuy động vốn của công ty tài chính.22 1.3.1. Sựtác động của các yếu tốthuộc môi trường vĩmô .22 1.3.1.1. Chính sách pháp luật của Nhà nước .22 1.3.1.2.Tình hình kinh tếvà sựphát triển của thịtrường tài chính .23 1.3.1.3. Sựtác động của các yếu tốthuộc Tập đoàn kinh doanh .24 1.3.2. Sựtác động của các yếu tốthuộc bên trong công ty tài chính.26 1.3.2.1. Uy tín của công ty tài chính .26 1.3.2.2. Chính sách huy động vốn của công ty tài chính .27 2.1.Tổng quan vềCông ty tài chính dầu khí (PVFC) .28 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của PVFC.28 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụvà cơcấu tổchức .29 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ .29 2.1.2.2. Cơcấu tổchức .31 2.1.3. Kết quảhoạt động của PVFC trong thời gian qua.33 2.1.3.1. Thực hiện nhiệm vụTổng công ty giao.33 2.1.3.2. Kết quảkinh doanh .33 2.2. Tình hình hiệu quảhuy động vốn tại PVFC .36 2.2.1. Tình hình huy động vốn tại PVFC.36 2.2.1.1. Lượng vốn huy động và khảnăng đáp ứng nhu cầu vềvốn.36 2.2.1.2 Cơcấu vốn .39 2.2.1.3 Chi phí vốn.47 2.2.2. Đánh giá vềtình hình hiệu quảhuy động vốn của PVFC .49 2.3. Những khó khăn hạn chếvà nguyên nhân dẫn tới hạn chếtrong hiệu quảhuy động vốn của PVFC .50 2.3.1.Những khó khăn, hạn chế .50 2.3.1.1. Khó khăn do bịràng buộc bởi các quy định Nhà nước.50 2.3.1.2. Khó khăn do chính sách quản lý của Tổng công ty .51 2.3.2. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế .532.3.2.1. Nguyên nhân khách quan .53 2.3.2.2. Nguyên nhân chủquan.56 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của PVFC trong thời gian tới .58 3.1.1. Mục tiêu chiến lược.58 3.1.2. Định hướng phát triển .58 3.1.3. Nhiệm vụkếhoạch chủyếu của năm 2006.60 3.1.3.1. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụdo Tổng công ty dầu khí Việt Nam giao .60 3.1.3.2. Hoạt động kinh doanh .61 3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảhuy động vốn tại PVFC .62 3.2.1. Đa dạng hoá các nguồn huy động.62 3.2.2. Đa dạng hoá các hình thức huy động.65 3.2.2.1. Đa dạng hoá kỳhạn gửi tiền và hình thức gửi tiền .65 3.2.2.2. Đa dạng hoá các công cụnợ.69 3.2.3. Thay đổi cơcấu huy động vốn .71 3.2.4. Xây dựng chính sách lãi suất huy động vốn linh hoạt, hấp dẫn.72 3.2.5. Phát triển đa dạng các dịch vụliên quan đến huy động vốn.74 3.2.6. Thực hiện tốt chính sách Marketing và chính sách khách hàng .75 3.2.6.1. Chính sách sản phẩm .75 3.2.6.2. Chính sách giá .763.2.6.3. Chính sách quảng cáo, khuếch trương.76 3.2.6.4. Chính sách khách hàng .77 3.2.7. Hoàn thiện công tác tổchức quản lý và phát triển nguồn nhân lực .78 3.2.7.1. Đối với công tác tổchức quản lý.78 3.2.7.2. Đối với công tác phát triển nguồn nhân lực.79 3.3. Một sốkiến nghị .80 3.3.1.Đối với Chính Phủvà Ngân hàng Nhà nước.80 3.3.2. Đối với Tổng công ty dầu khí Việt Nam .82Kết luận .82

MỤC LỤC

Lời mở đầu . 1

1.1. Những vấn đềcơbản vềcông ty tài chính . 5

1.1.1. Khái quát vềcông ty tài chính . 5

1.1.1.1. Quan niệm vềcông ty tài chính. 5

1.1.1.2. Sựhình thành và phát triển của công ty tài chính . 6

1.1.1.3. Các hoạt động chủyếu của công ty tài chính. 8

1.1.2. Huy động vốn của công ty tài chính .11

1.1.2.1. Sựcần thiết phải huy động vốn đối với công ty tài chính .11

1.1.2.2. Các phương thức huy động vốn của công ty tài chính .13

1.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quảhuy động vốn của công ty tài chính.17

1.2.1. Khảnăng đáp ứng nhu cầu vềvốn.17

1.2.2. Cơcấu vốn .18

1.2.3. Chi phí vốn .19

1.2.4. Khối lượng vốn huy động lớn, an toàn với độ ổn định cao .21

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảhuy động vốn của công ty tài chính

.22

1.3.1. Sựtác động của các yếu tốthuộc môi trường vĩmô .22

1.3.1.1. Chính sách pháp luật của Nhà nước .22

1.3.1.2.Tình hình kinh tếvà sựphát triển của thịtrường tài chính .23

1.3.1.3. Sựtác động của các yếu tốthuộc Tập đoàn kinh doanh .24

1.3.2. Sựtác động của các yếu tốthuộc bên trong công ty tài chính.26

1.3.2.1. Uy tín của công ty tài chính .26

1.3.2.2. Chính sách huy động vốn của công ty tài chính .27

2.1.Tổng quan vềCông ty tài chính dầu khí (PVFC) .28

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của PVFC.28

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụvà cơcấu tổchức .29

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ .29

2.1.2.2. Cơcấu tổchức .31

2.1.3. Kết quảhoạt động của PVFC trong thời gian qua.33

2.1.3.1. Thực hiện nhiệm vụTổng công ty giao.33

2.1.3.2. Kết quảkinh doanh .33

2.2. Tình hình hiệu quảhuy động vốn tại PVFC .36

2.2.1. Tình hình huy động vốn tại PVFC.36

2.2.1.1. Lượng vốn huy động và khảnăng đáp ứng nhu cầu vềvốn.36

2.2.1.2 Cơcấu vốn .39

2.2.1.3 Chi phí vốn.47

2.2.2. Đánh giá vềtình hình hiệu quảhuy động vốn của PVFC .49

2.3. Những khó khăn hạn chếvà nguyên nhân dẫn tới hạn chếtrong hiệu

quảhuy động vốn của PVFC .50

2.3.1.Những khó khăn, hạn chế .50

2.3.1.1. Khó khăn do bịràng buộc bởi các quy định Nhà nước.50

2.3.1.2. Khó khăn do chính sách quản lý của Tổng công ty .51

2.3.2. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế .53

2.3.2.1. Nguyên nhân khách quan .53

2.3.2.2. Nguyên nhân chủquan.56

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của PVFC trong thời gian tới .58

3.1.1. Mục tiêu chiến lược.58

3.1.2. Định hướng phát triển .58

3.1.3. Nhiệm vụkếhoạch chủyếu của năm 2006.60

3.1.3.1. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụdo Tổng công ty dầu khí Việt

Nam giao .60

3.1.3.2. Hoạt động kinh doanh .61

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảhuy động vốn tại PVFC .62

3.2.1. Đa dạng hoá các nguồn huy động.62

3.2.2. Đa dạng hoá các hình thức huy động.65

3.2.2.1. Đa dạng hoá kỳhạn gửi tiền và hình thức gửi tiền .65

3.2.2.2. Đa dạng hoá các công cụnợ.69

3.2.3. Thay đổi cơcấu huy động vốn .71

3.2.4. Xây dựng chính sách lãi suất huy động vốn linh hoạt, hấp dẫn.72

3.2.5. Phát triển đa dạng các dịch vụliên quan đến huy động vốn.74

3.2.6. Thực hiện tốt chính sách Marketing và chính sách khách hàng .75

3.2.6.1. Chính sách sản phẩm .75

3.2.6.2. Chính sách giá .76

3.2.6.3. Chính sách quảng cáo, khuếch trương.76

3.2.6.4. Chính sách khách hàng .77

3.2.7. Hoàn thiện công tác tổchức quản lý và phát triển nguồn nhân lực .78

3.2.7.1. Đối với công tác tổchức quản lý.78

3.2.7.2. Đối với công tác phát triển nguồn nhân lực.79

3.3. Một sốkiến nghị .80

3.3.1.Đối với Chính Phủvà Ngân hàng Nhà nước.80

3.3.2. Đối với Tổng công ty dầu khí Việt Nam .82

Kết luận .82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY