Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. Ngân hàng thương mại 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 41.1.2.1. Huy động vốn 41.1.2.2. Sử dụng vốn 51.1.2.3. Các hoạt động khác 51.2. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại 51.2.1. Khái niệm tín dụng và phân loại 51.2.1.1. Khái niệm tín dụng 51.2.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 71.2.2. Khái niệm và phân loại tín dụng trung và dài hạn 81.2.2.1. Khái niệm 81.2.2.2. Phân loại tín dụng trung và dài hạn 91.2.3. Đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn 111.2.3.1. Vốn đầu tư lớn, thời hạn dài và thu hồi vốn chậm 111.2.3.2. Độ rủi ro cao 111.2.3.3. Lợi nhuận từ các khoản tín dụng trung và dài hạn lớn 111.2.4. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn 121.2.4.1. Đối với doanh nghiệp 121.2.4.2. Đối với ngân hàng 141.2.4.3. Đối với nền kinh tế 151.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn 171.3.1. Khái niệm 171.3.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 191.3.2.1. Chỉ tiêu định tính 191.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng 191.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung và dài hạn 231.3.3.1. Nhân tố thuộc về phía khách hàng 231.3.3.2. Nhân tố thuộc về phía ngân hàng 241.3.3.3. Nhân tố khách quan 26CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHĐT&PT HÀ NỘI 282.1. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội 282.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 282.1.2. Cơ cấu tổ chức 292.1.2.1. Cơ cấu tổ chức chung 292.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của một số phòng ban 302.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 3 năm gần đây (2003 -2005). 322.1.3.1. Tình hình huy động vốn 322.1.3.2. Tình hình cho vay 332.1.3.3. Tình hình thu nhập 342.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 342.2.1. Quy chế tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 342.2.1.1. Các quy định của tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 342.2.1.2. Quy trình tín dụng trung và dài hạn 372.2.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHĐT&PT Hà Nội 402.2.2.1. Nguồn cho vay trung và dài hạn 402.2.2.2. Quy mô tín dụng trung và dài hạn 422.2.2.3. Cơ cấu tín dụng trung và dài hạn 432.2.2.4. Doanh số thu nợ trung và dài hạn 452.2.2.5. Tình hình nợ quá hạn và nợ khó đòi 462.2.2.6. Thu nhập từ hoạt động tín dụng trung và dài hạn 472.2.2.7. Hệ số sử dụng vốn 482.3. Đánh giá khái quát về chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 482.3.1. Những kết quả đạt được 482.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 492.3.2.1. Hạn chế 492.3.2.2. Nguyên nhân 51CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHĐT&PT HÀ NỘI 553.1. Phương hướng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 553.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 563.2.1. Tăng cường huy động vốn để mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn 563.2.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng 583.2.3. Đa dạng hoá các loại khách hàng, thực hiện chiến lược khách hàng hợp lý 593.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư 613.2.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tín dụng 643.2.6. Ngăn ngừa, hạn chế và xử lý các khoản nợ quá hạn 663.2.7. Tăng cường công tác tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp trong thời gian tới 683.2.8. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 683.2.9. Tăng cường hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng 693.2.10. Xây dựng chiến lược marketing ngân hàng 693.3. Kiến nghị 703.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 703.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 713.3.3. Kiến nghị với NHĐT&PT Việt Nam 71KẾT LUẬN 73DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 4

1.1.2.1. Huy động vốn 4

1.1.2.2. Sử dụng vốn 5

1.1.2.3. Các hoạt động khác 5

1.2. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại 5

1.2.1. Khái niệm tín dụng và phân loại 5

1.2.1.1. Khái niệm tín dụng 5

1.2.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 7

1.2.2. Khái niệm và phân loại tín dụng trung và dài hạn 8

1.2.2.1. Khái niệm 8

1.2.2.2. Phân loại tín dụng trung và dài hạn 9

1.2.3. Đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn 11

1.2.3.1. Vốn đầu tư lớn, thời hạn dài và thu hồi vốn chậm 11

1.2.3.2. Độ rủi ro cao 11

1.2.3.3. Lợi nhuận từ các khoản tín dụng trung và dài hạn lớn 11

1.2.4. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn 12

1.2.4.1. Đối với doanh nghiệp 12

1.2.4.2. Đối với ngân hàng 14

1.2.4.3. Đối với nền kinh tế 15

1.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn 17

1.3.1. Khái niệm 17

1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 19

1.3.2.1. Chỉ tiêu định tính 19

1.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng 19

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung và dài hạn 23

1.3.3.1. Nhân tố thuộc về phía khách hàng 23

1.3.3.2. Nhân tố thuộc về phía ngân hàng 24

1.3.3.3. Nhân tố khách quan 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHĐT&PT HÀ NỘI 28

2.1. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 29

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức chung 29

2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của một số phòng ban 30

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 3 năm gần đây (2003 -2005). 32

2.1.3.1. Tình hình huy động vốn 32

2.1.3.2. Tình hình cho vay 33

2.1.3.3. Tình hình thu nhập 34

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 34

2.2.1. Quy chế tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 34

2.2.1.1. Các quy định của tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 34

2.2.1.2. Quy trình tín dụng trung và dài hạn 37

2.2.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHĐT&PT Hà Nội 40

2.2.2.1. Nguồn cho vay trung và dài hạn 40

2.2.2.2. Quy mô tín dụng trung và dài hạn 42

2.2.2.3. Cơ cấu tín dụng trung và dài hạn 43

2.2.2.4. Doanh số thu nợ trung và dài hạn 45

2.2.2.5. Tình hình nợ quá hạn và nợ khó đòi 46

2.2.2.6. Thu nhập từ hoạt động tín dụng trung và dài hạn 47

2.2.2.7. Hệ số sử dụng vốn 48

2.3. Đánh giá khái quát về chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 48

2.3.1. Những kết quả đạt được 48

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 49

2.3.2.1. Hạn chế 49

2.3.2.2. Nguyên nhân 51

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHĐT&PT HÀ NỘI 55

3.1. Phương hướng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 55

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội 56

3.2.1. Tăng cường huy động vốn để mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn 56

3.2.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng 58

3.2.3. Đa dạng hoá các loại khách hàng, thực hiện chiến lược khách hàng hợp lý 59

3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư 61

3.2.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tín dụng 64

3.2.6. Ngăn ngừa, hạn chế và xử lý các khoản nợ quá hạn 66

3.2.7. Tăng cường công tác tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp trong thời gian tới 68

3.2.8. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 68

3.2.9. Tăng cường hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng 69

3.2.10. Xây dựng chiến lược marketing ngân hàng 69

3.3. Kiến nghị 70

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 70

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 71

3.3.3. Kiến nghị với NHĐT&PT Việt Nam 71

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY