Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn đối với Doanh nghiệp Nhà nước tại Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 51.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 51.1.1. KHÁI NIỆM TÍN DỤNG 51.1.2. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 71.1.3. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 111.1.4.CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 131.1.4.1. Quan niệm về chất lượng tín dụng 131.1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 141.2. TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 181.2.1. TỔNG QUAN VỀ DNNN 181.2.1.1. Khái niệm 181.2.1.2. Đặc điểm 191.2.1.3. Phân loại doanh nghiệp nhà nước 191.2.1.4. Vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường 211.2.2.VAI TRÒ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 231.2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 241.2.3.1. Các nhân tố thuộc về phía ngân hàng 241.2.3.2. Các nhân tố thuộc về DNNN 271.2.3.3. Các nhân tố khác 29CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NH ĐT&PTVN 312.1. KHÁI QUÁT VỀ SGD NH ĐT&PTVN 312.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của SGD 312.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGD 312.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của SGD NH ĐT&PT VN 322.1.3.1. Công tác huy động vốn 342.1.3.2. Công tác tín dụng 352.1.3.3. Một số công tác khác 352.2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NHĐT&PT VN 362.2.1. Những quy định chung về hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với DNNN 362.2.1.1. Nguyên tắc vay vốn 362.2.1.2. Điều kiện vay vốn 362.2.1.3. Lãi suất cho vay 362.2.1.4. Phương thức cho vay 372.2.1.5. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 382.2.1.6. Trả nợ gốc và trả lãi vốn vay 392.2.2. Thực trạng tín dụng trung và dài hạn đối với DNNN tại SGD NHĐT&PTVN 392.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NHĐT&PT VN 442.3.1.Kết quả 442.3.1.1. Các kết quả đạt được 452.3.1.2. Nguyên nhân 472.3.2.Một số hạn chế 482.3.2.1. Một số hạn chế 482.3.2.2. Nguyên nhân 49CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NH ĐT&PTVN 513.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA SGD NHĐT&PTVN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 513.1.1. Giới hạn tín dụng trung và dài hạn đối với DNNN 513.1.2. Một số lĩnh vực đầu tư chủ yếu 523.1.3. Chênh lệch lãi suất bình quân đầu ra - đầu vào tối thiểu 2%/năm 533.1.4. Sản phẩm tín dụng 533.1.5. Một số định hướng quan trọng khác 533.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NHĐT&PTVN 543.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh và chính sách tín dụng hợp lý 543.2.2.Cải tiến quy trình phân tích tín dụng, không ngừng hoàn thiện nội dụng của sổ tay tín dụng 563.2.3. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu trong hoạt động tín dụng 583.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 593.2.5. Nâng cao chất lượng cán bộ trong ngân hàng 603.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 623.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 623.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 643.3.3. Kiến nghị với NH ĐT&PTVN 663.3.4. Kiến nghị với các DNNN 68KẾT LUẬN 70DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 5

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 5

1.1.1. KHÁI NIỆM TÍN DỤNG 5

1.1.2. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 7

1.1.3. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 11

1.1.4.CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 13

1.1.4.1. Quan niệm về chất lượng tín dụng 13

1.1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 14

1.2. TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 18

1.2.1. TỔNG QUAN VỀ DNNN 18

1.2.1.1. Khái niệm 18

1.2.1.2. Đặc điểm 19

1.2.1.3. Phân loại doanh nghiệp nhà nước 19

1.2.1.4. Vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường 21

1.2.2.VAI TRÒ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 23

1.2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 24

1.2.3.1. Các nhân tố thuộc về phía ngân hàng 24

1.2.3.2. Các nhân tố thuộc về DNNN 27

1.2.3.3. Các nhân tố khác 29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NH ĐT&PTVN 31

2.1. KHÁI QUÁT VỀ SGD NH ĐT&PTVN 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của SGD 31

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGD 31

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của SGD NH ĐT&PT VN 32

2.1.3.1. Công tác huy động vốn 34

2.1.3.2. Công tác tín dụng 35

2.1.3.3. Một số công tác khác 35

2.2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NHĐT&PT VN 36

2.2.1. Những quy định chung về hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với DNNN 36

2.2.1.1. Nguyên tắc vay vốn 36

2.2.1.2. Điều kiện vay vốn 36

2.2.1.3. Lãi suất cho vay 36

2.2.1.4. Phương thức cho vay 37

2.2.1.5. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 38

2.2.1.6. Trả nợ gốc và trả lãi vốn vay 39

2.2.2. Thực trạng tín dụng trung và dài hạn đối với DNNN tại SGD NHĐT&PTVN 39

2.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NHĐT&PT VN 44

2.3.1.Kết quả 44

2.3.1.1. Các kết quả đạt được 45

2.3.1.2. Nguyên nhân 47

2.3.2.Một số hạn chế 48

2.3.2.1. Một số hạn chế 48

2.3.2.2. Nguyên nhân 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NH ĐT&PTVN 51

3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA SGD NHĐT&PTVN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 51

3.1.1. Giới hạn tín dụng trung và dài hạn đối với DNNN 51

3.1.2. Một số lĩnh vực đầu tư chủ yếu 52

3.1.3. Chênh lệch lãi suất bình quân đầu ra - đầu vào tối thiểu 2%/năm 53

3.1.4. Sản phẩm tín dụng 53

3.1.5. Một số định hướng quan trọng khác 53

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN TẠI SGD NHĐT&PTVN 54

3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh và chính sách tín dụng hợp lý 54

3.2.2.Cải tiến quy trình phân tích tín dụng, không ngừng hoàn thiện nội dụng của sổ tay tín dụng 56

3.2.3. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu trong hoạt động tín dụng 58

3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 59

3.2.5. Nâng cao chất lượng cán bộ trong ngân hàng 60

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 62

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 62

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 64

3.3.3. Kiến nghị với NH ĐT&PTVN 66

3.3.4. Kiến nghị với các DNNN 68

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY