Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

MỤC LỤC

KÝ HIỆU VIẾT TẮT ĐÃ DÙNG

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHUƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3

I. Những hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. 3

1. Khái quát về ngân hàng thương mại. 3

2. Nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại. 3

2.1. Nghiệp vụ huy động vốn. 3

2.2. Nghiệp vụ có. 5

2.3. Nghiệp vụ trung gian. 6

3. Vai trò của ngân hàng thương mại. 7

3.1. Vai trò tập trung vốn của nền kinh tế. 7

3.2.Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán. 8

3.3. Chức năng tạo ra tiền ngân hàng trong hệ thống ngân hàng hai cấp. 8

II. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. 9

1. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. 9

2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. 10

3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng. 12

3.1. Chỉ tiêu định tính. 12

3.2. Chỉ tiêu định lượng. 12

3.3. Chỉ tiêu rủi ro tín dụng. 16

4. Các nhân tố ảnh huởng đến chất lượng tín dụng. 22

4.1. Các nhân tố khách quan. 22

4.2. Các nhân tố chủ quan. 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM. 27

I. Vài nét về ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 27

1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 27

2. Tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 30

3. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 38

3.1. Tình hình chung. 38

3.2. Cơ cấu lao động của ngân hàng. 39

4. Những kết quả đạt được về hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 2 năm 2007, 2008 và Quý III/2009. 40

II. Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 43

1. Tình hình huy động vốn. 43

2. Thực trạng sử dụng vốn tín dụng. 44

3. Thực trạng một số tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng. 46

4. Đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 49

4.1. Những tồn tại, hạn chế của chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 49

4.2. Nguyên nhân về tồn tại, hạn chế của chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 51

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM. 54

I. Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 54

1. Định hướng phát triển của ngân hàng. 54

2. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng. 55

II. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 55

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế quá nợ. 55

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. 60

3. Chiến luợc con nguời, nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực. 60

4. Các giải pháp hỗ trợ. 61

4.1. Về phía nhà nước. 61

4.2. Về phía ngân hàng. 63

III. Một số kiến nghị. 64

1. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 64

2. Đối với ngân hàng Nhà nuớc. 65

KẾT LUẬN 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY