Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN THIÊN AN 31. Giới thiệu chung về công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 31.1. Thông tin cơ bản về Công ty 31.2. Lĩnh vực hoạt động và mục tiêu, chức năng , nhiệm vụ của Tân Thiên An 31.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty 31.2.2. Chức năng hoạt động của Công ty 31.1.3. Nhiệm vụ hoạt động của Công ty 41.2.4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 42.Quá trình ra đời và phát triển của công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 42.1. Hoàn cảnh ra đời của Công ty 42.2. Các giai đoạn phát triển chủ yếu của doanh nghiệp 53. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 73.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp 73.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 84. Những kết quả kinh doanh Tân Thiên An đã đạt được thời gian qua 114.1. Kết quả kinh doanh từ năm 2004 – 2009 của Công ty 114.2. Những kết quả khác 144.2.1. Thu nhập của người lao động 144.2.2. Kết quả trong hoạt động kinh doanh 154.2.3.Kết quả trong các hoạt động quản trị 16PHẦN II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN THIÊN AN 171. Những nhân tố bên trong ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Tân Thiên An 171.1. Nguồn nhân lực ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Công ty 171.1.1. Đặc điểm nguồn nhân lực 171.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố nguồn nhân lực tới chất lượng dịch vụ 191.2. Nguồn vốn ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của công ty 201.2.1. Đặc điểm nguồn vốn của Tân Thiên An 201.2.2. Ảnh hưởng của nguồn vốn tới chất lượng dịch vụ của công ty 211.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất và phương tiện ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Công ty 221.3.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất và phương tiện vận tải của Công ty 221.2.2. Ảnh hưởng của trang thiết bị và phương tiện vận tải tới chất lượng dịch vụ của công ty 232. Thực trạng chất lượng dịch vụ của Công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 242.1. Chất lượng chung cho quá trình cung cấp dịch vụ của Công ty 242.2. Chất lượng trong quá trình vận chuyển hàng hóa 262.2.1. Chỉ tiêu về thời gian 263.2.2. Chỉ tiêu về độ an toàn, sự đảm bảo đối với khách hàng 272.3. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng khác 292.3.1. Chỉ tiêu về khách hàng phản hồi 292.3.2. Chi phí tới sự hài lòng của khách hàng 303. Một số biện pháp công ty đã áp dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ công ty cung cấp 313.1. Hoạch định chất lượng 313.2. Thu nhận thông tin phản hồi, điều chỉnh kịp thời 323.3. Tăng cường quảng bá hình ảnh và mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động 333.4. Hoàn thiện nâng cao quản trị nhân lực 344. Nhận xét chung về chất lượng dịch vụ của Tân Thiên An 344.1. Những thành tựu đạt được trong dịch vụ cung cấp 344.2.Những hạn chế trong giai đoạn phát triển vừa qua 36PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN THIÊN AN 381. Định hướng phát triển Công ty trong tương lai 381.1. Mục tiêu 381.2. Chiến lược và định hướng phát triển 382. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 392.1. Xây dựng mô hình quản lý chất lượng phù hợp 392.2. Tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 422.3. Đẩy mạnh đầu tư máy móc trang thiết bị, phương tiện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình vận chuyển 452.4. Khắc phục tình trạng vốn và huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng hình ảnh của Công ty. 462.5. Tổ chức nâng cao chất lượng từ bên trong 48KẾT LUẬN 50DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN THIÊN AN 3

1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 3

1.1. Thông tin cơ bản về Công ty 3

1.2. Lĩnh vực hoạt động và mục tiêu, chức năng , nhiệm vụ của Tân Thiên An 3

1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty 3

1.2.2. Chức năng hoạt động của Công ty 3

1.1.3. Nhiệm vụ hoạt động của Công ty 4

1.2.4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 4

2.Quá trình ra đời và phát triển của công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 4

2.1. Hoàn cảnh ra đời của Công ty 4

2.2. Các giai đoạn phát triển chủ yếu của doanh nghiệp 5

3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 7

3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp 7

3.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 8

4. Những kết quả kinh doanh Tân Thiên An đã đạt được thời gian qua 11

4.1. Kết quả kinh doanh từ năm 2004 – 2009 của Công ty 11

4.2. Những kết quả khác 14

4.2.1. Thu nhập của người lao động 14

4.2.2. Kết quả trong hoạt động kinh doanh 15

4.2.3.Kết quả trong các hoạt động quản trị 16

PHẦN II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN THIÊN AN 17

1. Những nhân tố bên trong ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Tân Thiên An 17

1.1. Nguồn nhân lực ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Công ty 17

1.1.1. Đặc điểm nguồn nhân lực 17

1.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố nguồn nhân lực tới chất lượng dịch vụ 19

1.2. Nguồn vốn ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của công ty 20

1.2.1. Đặc điểm nguồn vốn của Tân Thiên An 20

1.2.2. Ảnh hưởng của nguồn vốn tới chất lượng dịch vụ của công ty 21

1.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất và phương tiện ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Công ty 22

1.3.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất và phương tiện vận tải của Công ty 22

1.2.2. Ảnh hưởng của trang thiết bị và phương tiện vận tải tới chất lượng dịch vụ của công ty 23

2. Thực trạng chất lượng dịch vụ của Công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 24

2.1. Chất lượng chung cho quá trình cung cấp dịch vụ của Công ty 24

2.2. Chất lượng trong quá trình vận chuyển hàng hóa 26

2.2.1. Chỉ tiêu về thời gian 26

3.2.2. Chỉ tiêu về độ an toàn, sự đảm bảo đối với khách hàng 27

2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng khác 29

2.3.1. Chỉ tiêu về khách hàng phản hồi 29

2.3.2. Chi phí tới sự hài lòng của khách hàng 30

3. Một số biện pháp công ty đã áp dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ công ty cung cấp 31

3.1. Hoạch định chất lượng 31

3.2. Thu nhận thông tin phản hồi, điều chỉnh kịp thời 32

3.3. Tăng cường quảng bá hình ảnh và mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động 33

3.4. Hoàn thiện nâng cao quản trị nhân lực 34

4. Nhận xét chung về chất lượng dịch vụ của Tân Thiên An 34

4.1. Những thành tựu đạt được trong dịch vụ cung cấp 34

4.2.Những hạn chế trong giai đoạn phát triển vừa qua 36

PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN THIÊN AN 38

1. Định hướng phát triển Công ty trong tương lai 38

1.1. Mục tiêu 38

1.2. Chiến lược và định hướng phát triển 38

2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty cổ phần vận tải Tân Thiên An 39

2.1. Xây dựng mô hình quản lý chất lượng phù hợp 39

2.2. Tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 42

2.3. Đẩy mạnh đầu tư máy móc trang thiết bị, phương tiện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình vận chuyển 45

2.4. Khắc phục tình trạng vốn và huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng hình ảnh của Công ty. 46

2.5. Tổ chức nâng cao chất lượng từ bên trong 48

KẾT LUẬN 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY