Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Chi Nhánh Tây Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1.1. Các quan niệm về Ngân Hàng Thương Mại 4

1.1.2. Chức năng của Ngân Hàng Thương Mại 5

1.2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7

1.2.1. Khái niệm về tín dụng Ngân hàng 7

1.2.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng 7

1.3. DỰ ÁN ĐẦU TƯ 8

1.3.1. Định nghĩa 8

1.3.2. Phân loại Dự án đầu tư 8

1.4. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 9

1.4.1. Định nghĩa 9

1.4.2. Mục tiêu thẩm định Dự án đầu tư 9

1.4.3. Quan điểm thẩm định Dự Án Đầu tư 9

1.4.4. Nội dung thẩm định Dự Án Đầu Tư 10

1.5. THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 10

1.5.1. Khái niệm 10

1.5.2. Sự cần thiết phải thẩm định tài chính Dự án đầu tư của Ngân hàng 11

1.5.3. Nội dung thẩm định tài chinh Dự án đầu tư 11

Thẩm định tài chính dự án bao gồm nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nhau. Những nội dung chủ yếu được các nhà thẩm định chú trọng tới đó là: 11

1.6. CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 26

1.6.1. Khái niệm về chất lượng thẩm định tài chính Dự án đầu tư 26

1.6.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính Dự án đầu tư 26

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 29

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG (NHTM CP CT) TÂY HÀ NỘI 29

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Hà Nội. 29

2.1.2. Hệ thống bộ máy tổ chức và quản lý của chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Hà Nội. 29

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Hà Nội. 32

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DAĐT TẠI CHI NHÁNH NHTM CP CÔNG THƯƠNG TÂY HÀ NỘI 32

2.2.1. Qui trình thẩm định tài chính DAĐT tại chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Hà Nội. 32

2.2.2. TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TÂY HÀ NỘI. 34

2.2.3. Đánh giá công tác thẩm định tài chính DAĐT tại chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Hà Nội. 52

CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHTM CP CÔNG THƯƠNG TÂY HÀ NỘI 58

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH NHTM CP CÔNG THƯƠNG TÂY HÀ NỘI 58

3.1.1. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh 58

3.1.2. Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án (TCDA) 59

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHTM CP CÔNG THƯƠNG TÂY HÀ NỘI 59

3.2.1. Giải pháp về thông tin 59

3.2.2. Giải pháp về trang thiết bị ngân hàng 60

3.2.3. Giải pháp về tổ chức điều hành. 61

3.2.4. Giải pháp nguồn nhân lực. 61

3.2.5. Giải pháp về phương pháp thẩm định. 63

3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 72

3.3.1. Với Nhà nước: 72

3.3.2. Với ngân hàng Nhà nước: 72

3.3.3. Với NHTM CP Công Thương chi nhánh Tây Hà Nội 73

KẾT LUẬN: 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY