Chuyên đề Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

MỤC LỤCNỘI DUNG TRANGLời cam đoan 1 Bảng biểu : Các bảng biểu thu thập từ ngân hàng Công thương Thanh Xuân Bảng 1 : Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 48 Bảng 2 : Tình hình cho vay đối với các thành phần kinh tế tại chi nhánh 56 Bảng 3 : Tình hình cho vay phân theo kỳ hạn tại chi nhánh 58 Bảng 4 : Tình hình dư nợ quá hạn của các thành phần kinh tế 59 Bảng 5 : Hiệu suất sử dụng vốn đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 59 Biểu đồ: Doanh số cho vay ngoài quốc doanh 57 Sơ đồ : Sơ đồ các phòng ban của ngân hàng Công thương Thanh Xuân 45Lời nói đầu 9Chương I : Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại 1.1. Những vấn đề cơ bản của ngân hàng thương mại 11 1.1.1. Ngân hàng thương mại 11 1.1.1.1. Lịch sử hình thành 11 1.1.1.2. Khái niệm 12 1.1.1.3. Các chức năng của ngân hàng thương mại 13 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 14 1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 14 1.1.2.2. Hoạt động cho vay 14 1.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng 16 1.2. Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng 17 1.2.1. Khái niệm về chất lượng tín dụng ngân hàng 17 1.2.2. Các chỉ tiêu biểu hiện chất lượng tín dụng 18 1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu định tính 18 1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng 19 1.2.3. Phân loại tín dụng 23 1.2.3.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 23 1.2.3.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụng 23 1.2.3.3. Căn cứ vào thời hạn cho vay 23 1.2.3.4. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 24 1.2.3.5. Căn cứ vào hình thái giá trị tín dụng 25 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô và chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.3.1. Các yếu tố thuộc về bản thân ngân hàng 25 1.3.1.1. Chất lượng của hoạt động thẩm định 25 1.3.1.2. Thông tin tín dụng 26 1.3.1.3. Quản lý nhân sự 27 1.3.1.4. Công tác quản lý, tổ chức, kiểm soát hoạt động của ngân hàng 28 1.3.1.5. Rủi ro trong hoạt động tín dụng 28 1.3.1.6. Chính sách tín dụng 30 1.3.2. Các yếu tố về phía khách hàng 30 1.3.2.1. Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của doanh nghiệp 30 1.3.2.2. Khả năng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo tiền vay 31 1.3.2.3. Đạo đức của người đi vay 32 1.3.3. Các yếu tố khác 32 1.3.3.1. Môi trường kinh tế xã hội 32 1.3.3.2. Môi trường pháp lý 33 1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 35 1.4.1. Kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay 35 1.4.1.1. Sự hình thành và phát triển của nền kinh tế ngoài quốc doanh 35 1.4.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 36 1.4.1.3. Vai trò của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế 36 1.4.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 39 1.4.2.1. Tín dụng ngân hàng góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp ngoài quốc doanh 39 1.4.2.2. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngoài quốc doanh mở rộng sản xuất kinh doanh và tổ chức kinh doanh có hiệu quả 40 Chương II : Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng Công thương Thanh Xuân 42 2.1. Khái quát chung về ngân hàng Công thương Thanh Xuân 42 2.1.1. Giới thiệu về ngân hàng 42 2.1.2. Cơ cấu tổ chức 43 2.1.2.1. Phòng tổ chức hành chính 43 2.1.2.2. Phòng kinh doanh 44 2.1.2.3. Phòng kinh doanh đối ngoại 44 2.1.2.4. Phòng kế toán tài chính 44 2.1.2.5. Phòng tiền tệ kho quỹ 45 2.1.2.6. Phòng quản lý tiền gửi dân cư 45 2.1.2.7. Phòng kiểm tra, kiểm soát 45 2.2. Tình hình hoạt động của ngân hàng Công thương Thanh Xuân 46 2.2.1. Tình hình huy động vốn 46 2.2.2. Tình hình sử dụng vốn 46 2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 48 2.3. Cơ chế cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 49 2.3.1. Điều kiện vay vốn 49 2.3.1.1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật 49 2.3.1.2. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết 49 2.3.1.3. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp 50 2.3.1.4. Có dự án, phương án đầu tư 51 2.3.1.5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định 51 2.3.1.6. Có trụ sở làm việc (đối với pháp nhân) 51 2.3.1.7. Trường hợp khách hàng vay vốn là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc của pháp nhân 51 2.3.2. Phương thức và quy trình cho vay 52 2.3.2.1. Nguyên tắc vay vốn 52 2.3.2.2. Mức vốn cho vay đối với chi nhánh 52 2.3.2.3. Phương thức cho vay 53 2.4. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân 56 2.4.1. Tình hình cho vay phân theo thành phần kinh tế 56 2.4.2. Tình hình cho vay phân theo kỳ hạn 58 2.4.3. Tình hình nợ quá hạn của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 59 2.4.4. Hiệu suất sử dụng vốn đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 59 2.5. Những thành tựu, hạn chế của chi nhánh ngân hàng Công thương Thanh Xuân trong hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 60 2.5.1. Những thành tựu mà ngân hàng đã đạt được 60 2.5.1.1. Những thành tựu 60 2.5.1.2. Nguyên nhân 60 2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân. 62 2.5.2.1. Những hạn chế 62 2.5.2.2. Nguyên nhân 63Chương III : Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng Công thương Thanh Xuân 67 3.1. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 67 3.2. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng Công thương Thanh Xuân 67 3.2.1. Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 68 3.2.1.1. Chủ động tiếp cận doanh nghiệp ngoài quốc doanh để tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp nhằm mở rộng mối quan hệ và tín dụng 68 3.2.1.2. Tổ chức một bộ phận chuyên sâu về nghiên cứu khách hàng 69 3.2.1.3. Tổ chức tuyên truyền quảng cáo sâu rộng về bản thân ngân hàng cũng như những chính sách, chế độ, thể lệ tín dụng 70 3.2.1.4. Tạo lập bạn hàng có uy tín, quan hệ lâu dài 70 3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ và sử dụng cán bộ một cách hợp lý 71 3.2.3. Tăng cường hoạt động kiểm tra,kiểm soát trước,trong và sau khi cho vay 73 3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và kiểm soát khoản vay 74 3.2.4.1. Đối với một dự án, nên tiến hành thẩm định các yếu tố sau 75 3.2.4.2. Về việc quản lý, kiểm soát khoản vay 76 3.2.5. Đa dạng hoá các loại hình tín dụng để phân tán rủi ro, đi đôi với bảo hiểm tín dụng 77 3.2.5.1. Đa dạng hoá các loại hình tín dụng 77 3.2.5.2. Bảo hiểm tín dụng 79 3.2.6. Đổi mới cơ chế cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 80 3.2.6.1. Đơn giản hoá thủ tục cho vay 80 3.2.6.2. Thực thi chính sách lãi suất linh hoạt 80 3.2.6.3. Mạnh dạn triển khai cho vay trung và dài hạn 81 3.2.6.4. Áp dụng cơ chế mở về tài sản đảm bảo tiền vay 81 3.3. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 81 3.3.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 81 3.3.1.1. Tăng cường công tác quản lý đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 81 3.3.1.2. Hình thành khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 82 3.3.1.3. Khuyến khích,hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 83 3.3.1.4. Quản lý chặt chẽ và chấp hành triệt để pháp lệnh kế toán thống kê đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 84 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 84 3.3.2.1. Tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 84 3.3.2.2. Sửa đổi, bổ sung các cơ chế, quy định 85 3.3.2.3. Công tác thanh tra, kiểm soát 86 3.3.2.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 87 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam 87Kết luận 89Tài liệu tham khảo 90

MỤC LỤC

NỘI DUNG TRANG

Lời cam đoan 1

Bảng biểu : Các bảng biểu thu thập từ ngân hàng Công thương Thanh Xuân

Bảng 1 : Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 48

Bảng 2 : Tình hình cho vay đối với các thành phần kinh tế tại chi nhánh 56

Bảng 3 : Tình hình cho vay phân theo kỳ hạn tại chi nhánh 58

Bảng 4 : Tình hình dư nợ quá hạn của các thành phần kinh tế 59

Bảng 5 : Hiệu suất sử dụng vốn đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 59

Biểu đồ: Doanh số cho vay ngoài quốc doanh 57

Sơ đồ : Sơ đồ các phòng ban của ngân hàng Công thương Thanh Xuân 45

Lời nói đầu 9

Chương I : Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng của ngân

hàng thương mại

1.1. Những vấn đề cơ bản của ngân hàng thương mại 11

1.1.1. Ngân hàng thương mại 11

1.1.1.1. Lịch sử hình thành 11

1.1.1.2. Khái niệm 12

1.1.1.3. Các chức năng của ngân hàng thương mại 13

1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 14

1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 14

1.1.2.2. Hoạt động cho vay 14

1.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng 16

1.2. Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng 17

1.2.1. Khái niệm về chất lượng tín dụng ngân hàng 17

1.2.2. Các chỉ tiêu biểu hiện chất lượng tín dụng 18

1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu định tính 18

1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng 19

1.2.3. Phân loại tín dụng 23

1.2.3.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 23

1.2.3.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụng 23

1.2.3.3. Căn cứ vào thời hạn cho vay 23

1.2.3.4. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 24

1.2.3.5. Căn cứ vào hình thái giá trị tín dụng 25

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô và chất lượng tín dụng ngân hàng

thương mại 25

1.3.1. Các yếu tố thuộc về bản thân ngân hàng 25

1.3.1.1. Chất lượng của hoạt động thẩm định 25

1.3.1.2. Thông tin tín dụng 26

1.3.1.3. Quản lý nhân sự 27

1.3.1.4. Công tác quản lý, tổ chức, kiểm soát hoạt động của ngân hàng 28

1.3.1.5. Rủi ro trong hoạt động tín dụng 28

1.3.1.6. Chính sách tín dụng 30

1.3.2. Các yếu tố về phía khách hàng 30

1.3.2.1. Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của doanh nghiệp 30

1.3.2.2. Khả năng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo tiền vay 31

1.3.2.3. Đạo đức của người đi vay 32

1.3.3. Các yếu tố khác 32

1.3.3.1. Môi trường kinh tế xã hội 32

1.3.3.2. Môi trường pháp lý 33

1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp

ngoài quốc doanh 35

1.4.1. Kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay 35

1.4.1.1. Sự hình thành và phát triển của nền kinh tế ngoài quốc doanh 35

1.4.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

ngoài quốc doanh 36

1.4.1.3. Vai trò của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế 36

1.4.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp

ngoài quốc doanh 39

1.4.2.1. Tín dụng ngân hàng góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho

doanh nghiệp ngoài quốc doanh 39

1.4.2.2. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngoài

quốc doanh mở rộng sản xuất kinh doanh và

tổ chức kinh doanh có hiệu quả 40

Chương II : Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài

quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng Công thương Thanh Xuân 42

2.1. Khái quát chung về ngân hàng Công thương Thanh Xuân 42

2.1.1. Giới thiệu về ngân hàng 42

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 43

2.1.2.1. Phòng tổ chức hành chính 43

2.1.2.2. Phòng kinh doanh 44

2.1.2.3. Phòng kinh doanh đối ngoại 44

2.1.2.4. Phòng kế toán tài chính 44

2.1.2.5. Phòng tiền tệ kho quỹ 45

2.1.2.6. Phòng quản lý tiền gửi dân cư 45

2.1.2.7. Phòng kiểm tra, kiểm soát 45

2.2. Tình hình hoạt động của ngân hàng Công thương Thanh Xuân 46

2.2.1. Tình hình huy động vốn 46

2.2.2. Tình hình sử dụng vốn 46

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 48

2.3. Cơ chế cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 49

2.3.1. Điều kiện vay vốn 49

2.3.1.1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và

chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật 49

2.3.1.2. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết 49

2.3.1.3. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp 50

2.3.1.4. Có dự án, phương án đầu tư 51

2.3.1.5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định 51

2.3.1.6. Có trụ sở làm việc (đối với pháp nhân) 51

2.3.1.7. Trường hợp khách hàng vay vốn là đơn vị hạch toán kinh tế

phụ thuộc của pháp nhân 51

2.3.2. Phương thức và quy trình cho vay 52

2.3.2.1. Nguyên tắc vay vốn 52

2.3.2.2. Mức vốn cho vay đối với chi nhánh 52

2.3.2.3. Phương thức cho vay 53

2.4. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân 56

2.4.1. Tình hình cho vay phân theo thành phần kinh tế 56

2.4.2. Tình hình cho vay phân theo kỳ hạn 58

2.4.3. Tình hình nợ quá hạn của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 59

2.4.4. Hiệu suất sử dụng vốn đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 59

2.5. Những thành tựu, hạn chế của chi nhánh ngân hàng Công thương

Thanh Xuân trong hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp

ngoài quốc doanh. 60

2.5.1. Những thành tựu mà ngân hàng đã đạt được 60

2.5.1.1. Những thành tựu 60

2.5.1.2. Nguyên nhân 60

2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động cho vay đối với

thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công thương

Thanh Xuân. 62

2.5.2.1. Những hạn chế 62

2.5.2.2. Nguyên nhân 63

Chương III : Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng

đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng

Công thương Thanh Xuân 67

3.1. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp

ngoài quốc doanh 67

3.2. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp

ngoài quốc doanh tại ngân hàng Công thương Thanh Xuân 67

3.2.1. Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp đối với các doanh nghiệp

ngoài quốc doanh 68

3.2.1.1. Chủ động tiếp cận doanh nghiệp ngoài quốc doanh để

tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp nhằm mở rộng

mối quan hệ và tín dụng 68

3.2.1.2. Tổ chức một bộ phận chuyên sâu về nghiên cứu khách hàng 69

3.2.1.3. Tổ chức tuyên truyền quảng cáo sâu rộng về bản thân

ngân hàng cũng như những chính sách, chế độ, thể lệ tín dụng 70

3.2.1.4. Tạo lập bạn hàng có uy tín, quan hệ lâu dài 70

3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ và sử dụng cán bộ một cách hợp lý 71

3.2.3. Tăng cường hoạt động kiểm tra,kiểm soát trước,trong và

sau khi cho vay 73

3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và kiểm soát khoản vay 74

3.2.4.1. Đối với một dự án, nên tiến hành thẩm định các yếu tố sau 75

3.2.4.2. Về việc quản lý, kiểm soát khoản vay 76

3.2.5. Đa dạng hoá các loại hình tín dụng để phân tán rủi ro, đi đôi với

bảo hiểm tín dụng 77

3.2.5.1. Đa dạng hoá các loại hình tín dụng 77

3.2.5.2. Bảo hiểm tín dụng 79

3.2.6. Đổi mới cơ chế cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 80

3.2.6.1. Đơn giản hoá thủ tục cho vay 80

3.2.6.2. Thực thi chính sách lãi suất linh hoạt 80

3.2.6.3. Mạnh dạn triển khai cho vay trung và dài hạn 81

3.2.6.4. Áp dụng cơ chế mở về tài sản đảm bảo tiền vay 81

3.3. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện mở rộng và nâng cao chất lượng

tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 81

3.3.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 81

3.3.1.1. Tăng cường công tác quản lý đối với doanh nghiệp

ngoài quốc doanh 81

3.3.1.2. Hình thành khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động của các

doanh nghiệp ngoài quốc doanh 82

3.3.1.3. Khuyến khích,hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp

ngoài quốc doanh 83

3.3.1.4. Quản lý chặt chẽ và chấp hành triệt để pháp lệnh kế toán thống kê

đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 84

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 84

3.3.2.1. Tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 84

3.3.2.2. Sửa đổi, bổ sung các cơ chế, quy định 85

3.3.2.3. Công tác thanh tra, kiểm soát 86

3.3.2.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 87

3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam 87

Kết luận 89

Tài liệu tham khảo 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY