Chuyên đề Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu 1Chương I: Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 31.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại. 31.1.1. Ngân hàng thương mại 31.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 31.1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 41.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 61.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 71.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 91.1.2.3. Hoạt động trung gian thanh toán và các loại hình dịch vụ khác 101.2. Hoạt động TTQT của Ngân hàng thương mại. 111.2.1. Khái niệm thanh toán quốc tế 111.2.2. Vai trò của hoạt động TTQT của Ngân hàng thương mại 111.2.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 131.2.3.1. Điều kiện về tiền tệ 131.2.3.2. Điều kiện về địa điểm thanh toán 141.2.3.3. Điều kiện về thời gian thanh toán 141.2.3.4. Điều kiện về phương thức thanh toán 151.2.4. Các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 161.2.4.1. Séc 161.2.4.2. Hối phiếu 171.2.4.3. Kỳ phiếu 191.2.4.4. Thẻ thanh toán 201.2.5. Các phương thức thanh toán quốc tế của NHTM 201.2.5.1. Phương thức chuyển tiền 211.2.5.2. Phương thức thanh toán nhờ thu 221.2.5.3. Phương thức ghi sổ 251.2.5.4. Phương thức tín dụng chứng từ 261.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động TTQT của Ngân hàng thương mại 301.2.6.1. Nhóm các nhân tố bên ngoài Ngân hàng 301.2.6.2. Nhóm các nhân tố bên trong Ngân hàng 32Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam 342.1. Giới thiệu chung về SGD I- NHCT VN 342.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của SGD I - NHCT VN 342.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGD I - NHCT VN 362.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của SGD I - NHCT VN 382.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn 382.1.3.2. Nghiệp vụ đầu tư và cho vay nền kinh tế 402.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác 412.2. Thực trạng hoạt động TTQT tại SGD I- NHCT VN 422.2.1. Khái quát hoạt động TTQT tại SGD I - NHCT VN 422.2.2. Thực trạng hoạt động TTQT tại SGD I - NHCT VN 492.2.2.1. Thanh toán nhờ thu 502.2.2.2. Chuyển tiền2.2.2.3. Thanh toán tín dụng chứng từ 572.3. Đánh giá hoạt động TTQT tại SGD I- NHCT VN 632.3.1. Kết quả đạt được 632.3.2. Hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động TTQT tại SGD I - NHCT VN 652.3.2.1. Các hạn chế 652.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 66 Chương III: Giải phảp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam 703.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của SGD I- NHCT VN 703.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại SGD I - NHCT VN trong thời gian tới 703.1.1.1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2005 703.1.1.2. Nhiệm vụ kinh doanh năm 2005 703.1.2. Định hướng phát triển hoạt động TTQT tại SGD I - NHCT VN trong thời gian tới 713.2. Giải pháp hoàn mở rộng hoạt động TTQT tại SGD I- NHCT VN 733.2.1. Tăng cường hoạt động Marketing 743.2.2. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá dịch vụ TTQT 763.2.3. Nâng cao năng lực, trình độ cán bộ TTQT 773.2.4. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng phục vụ công tác TTQT 783.2.5. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu và tăng cường nguồn ngoại tệ phục vụ TTQT 793.2.6. Phát triển hệ thống các ngân hàng đại lý 803.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động TTQT 803.2.8. Thực hiện tốt dịch vụ tư vấn cho khách hàng 813.3. Kiến nghị 813.3.1. Với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan 813.3.1.1. Tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho hoạt động thanh toán quốc tế 813.3.1.2. Hoàn thiện và bổ sung các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế 823.3.1.3. Hoàn thiện chính sách thương mại 823.3.1.4. Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong việc thực hiện chính sách quản lý ngoại hối 833.3.1.5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế đối ngoại 833.3.2. Với Ngân hàng Nhà nước 833.3.2.1. Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 833.3.2.2. Xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với thị trường 84Kết luận 85

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 3

1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Ngân hàng thương mại 3

1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 3

1.1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 4

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 6

1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 7

1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 9

1.1.2.3. Hoạt động trung gian thanh toán và các loại hình dịch vụ khác 10

1.2. Hoạt động TTQT của Ngân hàng thương mại. 11

1.2.1. Khái niệm thanh toán quốc tế 11

1.2.2. Vai trò của hoạt động TTQT của Ngân hàng thương mại 11

1.2.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 13

1.2.3.1. Điều kiện về tiền tệ 13

1.2.3.2. Điều kiện về địa điểm thanh toán 14

1.2.3.3. Điều kiện về thời gian thanh toán 14

1.2.3.4. Điều kiện về phương thức thanh toán 15

1.2.4. Các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 16

1.2.4.1. Séc 16

1.2.4.2. Hối phiếu 17

1.2.4.3. Kỳ phiếu 19

1.2.4.4. Thẻ thanh toán 20

1.2.5. Các phương thức thanh toán quốc tế của NHTM 20

1.2.5.1. Phương thức chuyển tiền 21

1.2.5.2. Phương thức thanh toán nhờ thu 22

1.2.5.3. Phương thức ghi sổ 25

1.2.5.4. Phương thức tín dụng chứng từ 26

1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động TTQT của Ngân hàng thương mại 30

1.2.6.1. Nhóm các nhân tố bên ngoài Ngân hàng 30

1.2.6.2. Nhóm các nhân tố bên trong Ngân hàng 32

Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại

Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam 34

2.1. Giới thiệu chung về SGD I- NHCT VN 34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của SGD I - NHCT VN 34

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGD I - NHCT VN 36

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của SGD I - NHCT VN 38

2.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn 38

2.1.3.2. Nghiệp vụ đầu tư và cho vay nền kinh tế 40

2.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác 41

2.2. Thực trạng hoạt động TTQT tại SGD I- NHCT VN 42

2.2.1. Khái quát hoạt động TTQT tại SGD I - NHCT VN 42

2.2.2. Thực trạng hoạt động TTQT tại SGD I - NHCT VN 49

2.2.2.1. Thanh toán nhờ thu 50

2.2.2.2. Chuyển tiền

2.2.2.3. Thanh toán tín dụng chứng từ 57

2.3. Đánh giá hoạt động TTQT tại SGD I- NHCT VN 63

2.3.1. Kết quả đạt được 63

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động TTQT tại SGD I - NHCT VN 65

2.3.2.1. Các hạn chế 65

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 66

Chương III: Giải phảp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam 70

3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của SGD I- NHCT VN 70

3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại SGD I - NHCT VN trong thời gian tới 70

3.1.1.1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2005 70

3.1.1.2. Nhiệm vụ kinh doanh năm 2005 70

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động TTQT tại SGD I - NHCT VN trong thời gian tới 71

3.2. Giải pháp hoàn mở rộng hoạt động TTQT tại SGD I- NHCT VN 73

3.2.1. Tăng cường hoạt động Marketing 74

3.2.2. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá dịch vụ TTQT 76

3.2.3. Nâng cao năng lực, trình độ cán bộ TTQT 77

3.2.4. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng phục vụ công tác TTQT 78

3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu và tăng cường nguồn ngoại tệ phục vụ TTQT 79

3.2.6. Phát triển hệ thống các ngân hàng đại lý 80

3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động TTQT 80

3.2.8. Thực hiện tốt dịch vụ tư vấn cho khách hàng 81

3.3. Kiến nghị 81

3.3.1. Với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan 81

3.3.1.1. Tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho hoạt động thanh toán quốc tế 81

3.3.1.2. Hoàn thiện và bổ sung các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế 82

3.3.1.3. Hoàn thiện chính sách thương mại 82

3.3.1.4. Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong việc thực hiện chính sách quản lý ngoại hối 83

3.3.1.5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế đối ngoại 83

3.3.2. Với Ngân hàng Nhà nước 83

3.3.2.1. Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 83

3.3.2.2. Xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với thị trường 84

Kết luận 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY