Chuyên đề Giải pháp mở rộng cho vay tại phòng khách hàng 1-Ngân hàng công thương Ba Đình

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 2HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 21.1Một số vấn đề về tín dụng ngân hàng 21.1.1Khái niệm và đặc trưng của tín dụng 21.1.2 Các hình thức tín dụng của Ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp 21.1.2.1 Căn cứ vào mục đích 21.1.2.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 31.1.2.4 Căn cứ vào hình thái tín dụng của ngân hàng 31.1.2.5 Căn cứ vào phương pháp hoàn trả 41.1.2.6 Căn cứ vào xuất sứ của tin dụng 41.1.3 Quy trình cho vay doanh nghiệp 51.1.4 Chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại 71.1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng: 71.1.4.2 Chính sách tín dụng chung của ngân hàng công thương: 71.2Mở rộng cho vay 101.2.1Khái niệm 101.2.2Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay 121.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp 131.2.3.1Môi trường kinh tế xã hội 131.2.3.2Nhân tố thuộc về phía doanh nghiệp 151.2.3.3Nhân tố thuộc về phía ngân hàng 16CHƯƠNG 2 18THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG 18CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BA ĐÌNH TỪ 2003 ĐẾN NAY 18(NĂM 2005) 182.1 Khái quát về Ngân hàng Công Thương chi nhánh Ba Đình 182.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 182.1.2 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng công thương Ba Đình 212.1.3 Khái quát doanh nghiệp lớn tại ngân hàng công thương chi nhánh Ba Đình 332.2 Thực trạng mở rộng cho vay nói chung và với doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng Công Thương Ba Đình thời gian qua 372.2.1 Số lượng doanh nghiệp lớn có quan hệ 372.2.2 Thực trạng mở rộng cho vay tại ngân hàng công thương chi nhánh Ba Đình trong thời gian qua. 382.2.2.1 Thực trạng mở rộng cho vay nói chung 382.2.2.2 Thực trạng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp lớn tại Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Ba Đình 402.3 Đánh giá hoạt động mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp lớn tại phòng khách hàng 1 462.3.1 kết quả đạt được 462.3.2 Hạn chế trong hoạt động cho vay DNL trong thời gian qua 472.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 482.3.3.1Nguyên nhân khách quan 482.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 50CHƯƠNG 3 52GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TẠI PHÒNG KHÁCH HÀNG 1 523.1 Định hướng phát triển trong thời gian tới 523.2 Quan điểm và định hướng mở rộng cho vay 523.2.1 Quan điểm về mở rộng cho vay doanh nghiệp lớn 523.2.2 Định hướng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng Công Thương Ba Đình 533.3 Giải pháp mở rộng cho vay 543.3.1 Mở rộng nguồn vốn để cho vay 543.3.2 Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp 553.3.3 Hoàn thiện quá trình tín dụng,cải tiến thủ tục,điều kiện vay vốn 563.3.4 Giải pháp trong công tác tổ chức và đào tạo cán bộ tín dụng 563.3.6 Tăng cường công tác tiếp thị và áp dụng chính sách khách hàng phù hợp với doanh nghiệp. 573.3.7 Giải pháp phát triển của sản phẩm đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động tín dụng 583.3.8 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ 593.3.9 Phòng chống lừa đảo trong quan hệ tín dụng Ngân hàng 593.4 Kiến nghị 613.4.1 Kiến nghị với nhà nước 613.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 613.4.3 Kiến nghị với doanh nghiệp lớn 63KẾT LUẬN 65DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 2

1.1Một số vấn đề về tín dụng ngân hàng 2

1.1.1Khái niệm và đặc trưng của tín dụng 2

1.1.2 Các hình thức tín dụng của Ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp 2

1.1.2.1 Căn cứ vào mục đích 2

1.1.2.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 3

1.1.2.4 Căn cứ vào hình thái tín dụng của ngân hàng 3

1.1.2.5 Căn cứ vào phương pháp hoàn trả 4

1.1.2.6 Căn cứ vào xuất sứ của tin dụng 4

1.1.3 Quy trình cho vay doanh nghiệp 5

1.1.4 Chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại 7

1.1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng: 7

1.1.4.2 Chính sách tín dụng chung của ngân hàng công thương: 7

1.2Mở rộng cho vay 10

1.2.1Khái niệm 10

1.2.2Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay 12

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp 13

1.2.3.1Môi trường kinh tế xã hội 13

1.2.3.2Nhân tố thuộc về phía doanh nghiệp 15

1.2.3.3Nhân tố thuộc về phía ngân hàng 16

CHƯƠNG 2 18

THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG 18

CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BA ĐÌNH TỪ 2003 ĐẾN NAY 18

(NĂM 2005) 18

2.1 Khái quát về Ngân hàng Công Thương chi nhánh Ba Đình 18

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 18

2.1.2 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng công thương Ba Đình 21

2.1.3 Khái quát doanh nghiệp lớn tại ngân hàng công thương chi nhánh Ba Đình 33

2.2 Thực trạng mở rộng cho vay nói chung và với doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng Công Thương Ba Đình thời gian qua 37

2.2.1 Số lượng doanh nghiệp lớn có quan hệ 37

2.2.2 Thực trạng mở rộng cho vay tại ngân hàng công thương chi nhánh Ba Đình trong thời gian qua. 38

2.2.2.1 Thực trạng mở rộng cho vay nói chung 38

2.2.2.2 Thực trạng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp lớn tại Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Ba Đình 40

2.3 Đánh giá hoạt động mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp lớn tại phòng khách hàng 1 46

2.3.1 kết quả đạt được 46

2.3.2 Hạn chế trong hoạt động cho vay DNL trong thời gian qua 47

2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 48

2.3.3.1Nguyên nhân khách quan 48

2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 50

CHƯƠNG 3 52

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TẠI PHÒNG KHÁCH HÀNG 1 52

3.1 Định hướng phát triển trong thời gian tới 52

3.2 Quan điểm và định hướng mở rộng cho vay 52

3.2.1 Quan điểm về mở rộng cho vay doanh nghiệp lớn 52

3.2.2 Định hướng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng Công Thương Ba Đình 53

3.3 Giải pháp mở rộng cho vay 54

3.3.1 Mở rộng nguồn vốn để cho vay 54

3.3.2 Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp 55

3.3.3 Hoàn thiện quá trình tín dụng,cải tiến thủ tục,điều kiện vay vốn 56

3.3.4 Giải pháp trong công tác tổ chức và đào tạo cán bộ tín dụng 56

3.3.6 Tăng cường công tác tiếp thị và áp dụng chính sách khách hàng phù hợp với doanh nghiệp. 57

3.3.7 Giải pháp phát triển của sản phẩm đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động tín dụng 58

3.3.8 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ 59

3.3.9 Phòng chống lừa đảo trong quan hệ tín dụng Ngân hàng 59

3.4 Kiến nghị 61

3.4.1 Kiến nghị với nhà nước 61

3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 61

3.4.3 Kiến nghị với doanh nghiệp lớn 63

KẾT LUẬN 65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY