Chuyên đề Giải pháp mở rộng áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Láng Hạ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Phương pháp nghiên cứu 2 3. Đối tượng nghiên cứu 24. Kết cấu chuyên đề 2Chương 1 3Những vấn đề cơ bản về mô hình giao dịch một cửa 31.1. Tổng quan về NHTM1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại: 31.1.2 Hoạt động của ngân hàng thương mại: 41.2. Mô hình giao dịch một cửa: 61.2.1 Mô hình giao dịch nhiều cửa: 61.2.2 Mô hình giao dịch một cửa: 71.2.3 Nội dung của mô hình : 81.2.4 Lợi ích của giao dịch một cửa: 161.2.5 Điều kiện chủ yếu thực hiện giao dịch một cửa: 18Chương 2 20Thực trạng áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại chi nhánh NHN0 & PTNT LÁNG HẠ 202.1. Khái quát về chi nhánh NHN0&PTNT Láng Hạ: 202.1.1 Sự ra đời và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ: 202.1.2 Cơ cấu tổ chức điều hành của chi nhánh trước khi áp dụng mô hình giao dịch một cửa: 212.1.3 Cơ cấu tổ chức và điều hành của chi nhánh sau khi áp dụng mô hình giao dịch một cửa: 222.1.4 Tình hình hoạt động: 222.2. Thực trạng áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại chi nhánh NHN0 & PTNT Láng Hạ: 262.2.1 Mô hình giao dịch một cửa được áp dụng tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ: 262.2.2 Tiếp quĩ giao dịch đầu ngày, phân phối giao dịch và nộp quĩ cuối ngày: 292.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ trước khi áp dụng giao dịch một cửa: 292.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ sau khi áp dụng giao dịch một cửa: 312.2.5 Quy trình nghiệp vụ giao dịch một cửa tại chi nhánh: 332.2.6 Công việc cuối ngày: 432.3. Đánh giá về mô hình giao dịch một cửa tại chi nhánh NHN0 & PTNT Láng Hạ: 442.3.1 Những kết quả đạt được: 442.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân: 45Chương 3 47Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại 473.1. Một số giải pháp: 473.1.1 Đối với cán bộ ngân hàng: 473.1.2 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng: 483.1.3 Tuyên truyền và quảng cáo: 493.1.4 Mở rộng không gian giao dịch để đáp ứng tốt hơn nhiều yêu cầu của khách hàng tại một quầy: 493.2. Một số kiến nghị: 503.2.1 Với NHNo&PTNT Việt Nam : 503.2.2 Với ngân hàng Nhà nước: 52Kết luận 53Danh mục tài liệu tham khảo. 54

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Phương pháp nghiên cứu 2

3. Đối tượng nghiên cứu 2

4. Kết cấu chuyên đề 2

Chương 1 3

Những vấn đề cơ bản về mô hình giao dịch một cửa 3

1.1. Tổng quan về NHTM

1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại: 3

1.1.2 Hoạt động của ngân hàng thương mại: 4

1.2. Mô hình giao dịch một cửa: 6

1.2.1 Mô hình giao dịch nhiều cửa: 6

1.2.2 Mô hình giao dịch một cửa: 7

1.2.3 Nội dung của mô hình : 8

1.2.4 Lợi ích của giao dịch một cửa: 16

1.2.5 Điều kiện chủ yếu thực hiện giao dịch một cửa: 18

Chương 2 20

Thực trạng áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại chi nhánh NHN0 & PTNT LÁNG HẠ 20

2.1. Khái quát về chi nhánh NHN0&PTNT Láng Hạ: 20

2.1.1 Sự ra đời và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ: 20

2.1.2 Cơ cấu tổ chức điều hành của chi nhánh trước khi áp dụng mô hình giao dịch một cửa: 21

2.1.3 Cơ cấu tổ chức và điều hành của chi nhánh sau khi áp dụng mô hình giao dịch một cửa: 22

2.1.4 Tình hình hoạt động: 22

2.2. Thực trạng áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại chi nhánh NHN0 & PTNT Láng Hạ: 26

2.2.1 Mô hình giao dịch một cửa được áp dụng tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ: 26

2.2.2 Tiếp quĩ giao dịch đầu ngày, phân phối giao dịch và nộp quĩ cuối ngày: 29

2.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ trước khi áp dụng giao dịch một cửa: 29

2.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ sau khi áp dụng giao dịch một cửa: 31

2.2.5 Quy trình nghiệp vụ giao dịch một cửa tại chi nhánh: 33

2.2.6 Công việc cuối ngày: 43

2.3. Đánh giá về mô hình giao dịch một cửa tại chi nhánh NHN0 & PTNT Láng Hạ: 44

2.3.1 Những kết quả đạt được: 44

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân: 45

Chương 3 47

Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại 47

3.1. Một số giải pháp: 47

3.1.1 Đối với cán bộ ngân hàng: 47

3.1.2 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng: 48

3.1.3 Tuyên truyền và quảng cáo: 49

3.1.4 Mở rộng không gian giao dịch để đáp ứng tốt hơn nhiều yêu cầu của khách hàng tại một quầy: 49

3.2. Một số kiến nghị: 50

3.2.1 Với NHNo&PTNT Việt Nam : 50

3.2.2 Với ngân hàng Nhà nước: 52

Kết luận 53

Danh mục tài liệu tham khảo. 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY