Chuyên đề Giải pháp huy động vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang (2011-2015)

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I. KHÁI LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VỐN ĐẦU TƯ 3I. Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội 31. Khái niệm và phân loại kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội. 31.1. Khái niệm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 31.2. Phân loại kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 32. Vai trò và đặc trưng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 43. Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (kế hoạch 5 năm) 73.1. Khái niệm và vị trí 73.2. Nội dung chủ yếu của kế hoạch 5 năm. 7II. Vốn đầu tư và phân loại vốn đầu tư. 81. Khái niệm vốn đầu tư. 82. Phân loại vốn đầu tư 82.1. Phân loại theo tài sản sản xuất. 82.2. Theo cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 92.2. Theo nguồn hình thành 11III. Vai trò của vốn đầu tư trong thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội. 131. Vai trò của vốn đầu tư đối với phát triển kinh tế xã hội 132. Vai trò của vốn đầu tư trong thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội. 16CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI (2006-2010) TỈNH BẮC GIANG 18I. Tổng quan về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang 181. Tình hình kinh tế vĩ mô. 181.1. Những thành tựu đạt được. 201.2. Những hạn chế còn tồn tại 25II. Thực trạng huy động vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2006-2010) 301. Nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh Bắc Giang đủ để thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2006-2010) 302. Tình hình huy động vốn đầu tư của tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2006-2010) 322.1. Các nguồn huy động vốn đầu tư 352.2. Về cơ cấu huy động vốn đầu tư theo cơ cấu kinh tế. 382.3. Đánh giá về việc thu hút đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang (2006-2010). 38CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI (2011-2015) TỈNH BĂC GIANG 47I. Tổng quan về kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội(2011-2015) của tỉnh Bắc Giang. 471. Mục tiêu về phát triển kinh tế. 472. Nhu cầu vốn đầu tư cần thiết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 493. Quan điểm thu hút vốn đầu tư. 514. Định hướng thu hút vốn đầu tư 514.1. Định hướng nguồn thu hút vốn đầu tư 514.2. Định hướng ngành 52II. Giải pháp thu hút vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2011-2015) của tỉnh Bắc giang. 531. Hoàn thiện quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 532. Tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, nông nghiêp và dịch vụ 543. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và lựa chọn đối tác đầu tư 544. Cải cách về thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 545. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 546. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 54KẾT LUẬN 54DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. KHÁI LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VỐN ĐẦU TƯ 3

I. Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội 3

1. Khái niệm và phân loại kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội. 3

1.1. Khái niệm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 3

1.2. Phân loại kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 3

2. Vai trò và đặc trưng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 4

3. Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (kế hoạch 5 năm) 7

3.1. Khái niệm và vị trí 7

3.2. Nội dung chủ yếu của kế hoạch 5 năm. 7

II. Vốn đầu tư và phân loại vốn đầu tư. 8

1. Khái niệm vốn đầu tư. 8

2. Phân loại vốn đầu tư 8

2.1. Phân loại theo tài sản sản xuất. 8

2.2. Theo cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 9

2.2. Theo nguồn hình thành 11

III. Vai trò của vốn đầu tư trong thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội. 13

1. Vai trò của vốn đầu tư đối với phát triển kinh tế xã hội 13

2. Vai trò của vốn đầu tư trong thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội. 16

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI (2006-2010) TỈNH BẮC GIANG 18

I. Tổng quan về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang 18

1. Tình hình kinh tế vĩ mô. 18

1.1. Những thành tựu đạt được. 20

1.2. Những hạn chế còn tồn tại 25

II. Thực trạng huy động vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2006-2010) 30

1. Nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh Bắc Giang đủ để thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2006-2010) 30

2. Tình hình huy động vốn đầu tư của tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2006-2010) 32

2.1. Các nguồn huy động vốn đầu tư 35

2.2. Về cơ cấu huy động vốn đầu tư theo cơ cấu kinh tế. 38

2.3. Đánh giá về việc thu hút đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang (2006-2010). 38

CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI (2011-2015) TỈNH BĂC GIANG 47

I. Tổng quan về kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội(2011-2015) của tỉnh Bắc Giang. 47

1. Mục tiêu về phát triển kinh tế. 47

2. Nhu cầu vốn đầu tư cần thiết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 49

3. Quan điểm thu hút vốn đầu tư. 51

4. Định hướng thu hút vốn đầu tư 51

4.1. Định hướng nguồn thu hút vốn đầu tư 51

4.2. Định hướng ngành 52

II. Giải pháp thu hút vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2011-2015) của tỉnh Bắc giang. 53

1. Hoàn thiện quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 53

2. Tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, nông nghiêp và dịch vụ 54

3. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và lựa chọn đối tác đầu tư 54

4. Cải cách về thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 54

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 54

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 54

KẾT LUẬN 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY