Chuyên đề Giải pháp hoàn thiện và đổi mới công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông ở thành phố Hà Nội

MỤC LỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT 5DANH MỤC BẢNG BIỂU 6LỜI MỞ ĐẦU 7CHƯƠNG I – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 91.1 Một số khái niệm cơ bản 91.1.1 Ngân sách nhà nước và chi ngân sách nhà nước 91.1.2 Giáo dục và giáo dục phổ thông 101.1.3 Vai trò của giáo dục phổ thông trong phát triển kinh tế - xã hội 111.2 Chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 131.2.1 Vai trò của chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 131.2.2 Các nguồn vốn đầu tư cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 141.2.2.1 Nguồn vốn ngân sách nhà nước 141.2.2.2 Nguồn thu để lại 151.2.2.3 Nguồn vốn đóng góp của nhân dân 151.2.2.4 Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA 151.2.2.5 Các nguồn vốn đầu tư khác 151.2.3 Chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 151.2.3.1 Chi thường xuyên 161.2.3.2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 161.2.3.3 Chi chương trình mục tiêu 161.3 Quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 171.3.1 Nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nước 171.3.2 Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước 171.3.2.1 Lập dự toán và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 171.3.2.2 Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 211.3.2.3 Quyết toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 231.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng 24CHƯƠNG II –THỰC TRẠNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 272.1 Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội 272.2 Thực trạng giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 272.2.1 Quy mô, mạng lưới phát triển hệ thống giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 282.2.2 Chất lượng giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 292.2.3 Đội ngũ giáo viên phổ thông ở Thành phố Hà Nội 322.3 Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước 332.3.1 Đầu tư ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 332.3.1.1 Nguồn ngân sách nhà nước 352.3.1.2 Nguồn ngoài ngân sách 402.3.2 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước 412.3.2.1 Lập dự toán và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 412.3.2.2 Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước 442.3.2.3 Quyết toán chi ngân sách nhà nước 462.4 Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước 472.4.1 Thành tựu 472.4.2 Nguyên nhân tồn tại 48CHƯƠNG III – GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 503.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông 503.1.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển của Đảng và Nhà nước 503.1.2 Mục tiêu, phương hướng phát triển của Thành phố Hà Nội 52 3.2 Giải pháp 563.2.1 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 563.2.2 Hoàn thiện, đổi mới công tác lập và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 573.2.2.1 Công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 573.2.2.2 Công tác phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 593.2.3 Đổi mới, hoàn thiện công tác cấp phát, thanh toán và kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 603.2.4 Hoàn thiện, đổi mới công tác quyết toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 623.2.5 Tăng cường việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội 633.2.6 Một số giải pháp khác 64 KẾT LUẬN 66DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

MỤC LỤC

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT 5

DANH MỤC BẢNG BIỂU 6

LỜI MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG I – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 9

1.1 Một số khái niệm cơ bản 9

1.1.1 Ngân sách nhà nước và chi ngân sách nhà nước 9

1.1.2 Giáo dục và giáo dục phổ thông 10

1.1.3 Vai trò của giáo dục phổ thông trong phát triển kinh tế - xã hội 11

1.2 Chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 13

1.2.1 Vai trò của chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 13

1.2.2 Các nguồn vốn đầu tư cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 14

1.2.2.1 Nguồn vốn ngân sách nhà nước 14

1.2.2.2 Nguồn thu để lại 15

1.2.2.3 Nguồn vốn đóng góp của nhân dân 15

1.2.2.4 Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA 15

1.2.2.5 Các nguồn vốn đầu tư khác 15

1.2.3 Chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 15

1.2.3.1 Chi thường xuyên 16

1.2.3.2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 16

1.2.3.3 Chi chương trình mục tiêu 16

1.3 Quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 17

1.3.1 Nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nước 17

1.3.2 Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước 17

1.3.2.1 Lập dự toán và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 17

1.3.2.2 Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 21

1.3.2.3 Quyết toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 23

1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng 24

CHƯƠNG II –THỰC TRẠNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27

2.1 Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội 27

2.2 Thực trạng giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 27

2.2.1 Quy mô, mạng lưới phát triển hệ thống giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 28

2.2.2 Chất lượng giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 29

2.2.3 Đội ngũ giáo viên phổ thông ở Thành phố Hà Nội 32

2.3 Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước 33

2.3.1 Đầu tư ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 33

2.3.1.1 Nguồn ngân sách nhà nước 35

2.3.1.2 Nguồn ngoài ngân sách 40

2.3.2 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước 41

2.3.2.1 Lập dự toán và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 41

2.3.2.2 Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước 44

2.3.2.3 Quyết toán chi ngân sách nhà nước 46

2.4 Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước 47

2.4.1 Thành tựu 47

2.4.2 Nguyên nhân tồn tại 48

CHƯƠNG III – GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 50

3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông 50

3.1.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển của Đảng và Nhà nước 50

3.1.2 Mục tiêu, phương hướng phát triển của Thành phố Hà Nội 52

3.2 Giải pháp 56

3.2.1 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 56

3.2.2 Hoàn thiện, đổi mới công tác lập và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 57

3.2.2.1 Công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 57

3.2.2.2 Công tác phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông 59

3.2.3 Đổi mới, hoàn thiện công tác cấp phát, thanh toán và kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 60

3.2.4 Hoàn thiện, đổi mới công tác quyết toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà Nội 62

3.2.5 Tăng cường việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội 63

3.2.6 Một số giải pháp khác 64

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY