Chuyên đề Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHO VAY 3

I.1. Một vài nét về NHTM và hoạt động tín dụng Ngân hàng. 3

I.1.1. Một vài nét về NHTM. 3

1.1.2. Hoạt động tín dụng Ngân hàng. 3

I.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán Cho vay. 4

I.2.1. Định nghĩa về kế toán cho vay. 4

I.2.2. Vai trò của kế toán cho vay. 5

I.3. Nội dung về Kế toán cho vay. 7

I.3.1. Chứng từ sử dụng trong Kế toán cho vay. 7

I.3.1.1 Nguyên tắc lập chứng từ kế toán cho vay 7

I.3.1.2. Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán cho vay. 8

I.3.1.3. Tổ chức kiểm soát và lưu trữ chứng từ. 10

I.3.2. Tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay. 10

I.3.3. Quy trình kế toán cho vay. 11

I.3.3.1. Hạch toán kế toán giai đoạn cho vay. 13

I.3.3.2. Hạch toán kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi. 14

I.3.3.3. Hạch toán kế toán gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn. 15

I.3.3.4. Dự phòng phải thu khó đòi. 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 17

II.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 17

II.1.1. Một số hoạt động cơ bản của Ngân hàng Techcombank 17

II.2 Thực trạng công tác kế toán cho vay tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam-Techcombank 18

II.2.1. Thủ tục hồ sơ trong kế toán cho vay 19

II.2.2. Hạch toán kế toán giai đoạn phát vay (giải ngân) 22

II.2.3. Hạch toán kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi. 26

II.2.4. Hạch toán kế toán cho vay khi thực hiện gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn 30

II.2.5. Hạch toán kế toán nhập ngoại bảng lãi chưa thu được. 32

II.2.6 Dự phòng phải thu khó đòi và sử dụng dự phòng phải thu khó đòi. 32

II.2.7. Hạch toán xuất ngoại bảng tài sản thế chấp cầm cố và lưu hồ sản sơ vay. 33

II.2.8. Ưng dụng tin học trong kế toán cho vay. 35

II.2.9. Kế toán cho vay với công tác thống kê hoạt động tín dụng. 36

II.2.10. Mối quan hệ giữa cán bộ kế toán cho vay với cán bộ tín dụng. 38

II.3. Đánh giá chung 38

II.3.1. Những kết quả đạt được. 38

II.3.2. Những mặt còn tồn tại. 41

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY TẠI TECHCOMBANK 42

III.1. Phương hướng, nhiệm vụ của Techcombank năm 2007 và trong những năm tới. 42

III.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -Techcombank 44

III.2.1. Thực hi ện kế toán dự thu, dự trả trong ngân hàng. 44

III.2.2. Giải pháp về chứng từ vay vốn. 45

III.2.3 Giải pháp về tài khoản cho vay. 46

III.2.4. Giải pháp trong hạch toán thu nợ, thu lãi. 47

III.2.5. Giải pháp thu lãi đối với từng món vay. 49

III.2.6. Giải pháp về ứng dụng tin học. 49

III.2.7. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực. 52

III.3. Một số kiến nghị. 52

III.3.1. Về phía Nhà nước. 52

III.3.2. Đối với Bộ Tài Chính và Ngân hàng Nhà nước. 53

III.3.3. Về phía Ngân hàng- Techcombank. 53

KẾT LUẬN. 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY