Chuyên đề Gia nhập WTO và vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

Chương 1: Thực trạng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta 2

1.Thể chế nhà nước và vai trò điều hành của chính phủ 2

1.1. Thể chế Nhà nước 2

1.2. Vai trò của chính phủ 5

2. Tài chính - ngân hàng 6

2.1. Những cam kết chủ yếu khi gia nhập WTO 6

2.2. Thực trạng tài chính – ngân hàng sau gia nhập WTO 7

3. Chính sách mở cửa và hội nhập 11

3.1. Chính sách thuế quan theo cam kết khi gia nhập WTO 11

3.2. Thâm nhập thị trường nước ngoài 13

4. Phát triển kết cấu hạ tầng 13

4.1. Những cam kết chủ yếu khi gia nhập WTO 13

4.2 Thực trạng kết cấu hạ tầng sau gia nhập WTO 14

5. Công nghệ 17

5.1. Những cam kết chủ yếu khi gia nhập WTO 17

5.2. Thực trạng công nghệ sau gia nhập WTO 19

6. Lao động 20

6.1. Lực lượng lao động 20

6.2. Giá cả lao động 23

7. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 24

7.1. Tinh thần kinh doanh 24

7.2. Năng lực quản lý và chiến lược cạnh tranh 25

Chương 2: Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 28

1. Xây dựng chiến lược phát triển và chiến lược cạnh tranh tích cực 28

1.1. Xác định ngành có thế mạnh để mở cửa tham gia cạnh tranh 29

1.2. Xác định các ngành và lĩnh vực cần tập trung hỗ trợ để có thể cạnh tranh trong tương lai 29

1.3. Đẩy mạnh các hoạt động quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp, các hoạt động bảo hộ và bảo hiểm sản xuất nhằm bảo vệ các chủ thể kinh doanh 30

2. Phát triển khoa học – công nghệ và giáo dục 32

2.1. Giải pháp phát triển khoa học- công nghệ 33

2.2. Giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo 34

3. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách kinh tế (tài chính, tiền tệ) nhằm tạo môi trường nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế 35

3.1. Giải pháp đối với lĩnh vực ngân hàng 35

3.2. Chính sách tỷ giá 37

4. Tạo môi trường chính trị - xã hội và pháp lý thuận lợi, cải cách hành chính và tăng cường vai trò của Nhà nước, Chính phủ 37

4.1. Tạo môi trường chính trị - xã hội và pháp lý ổn định thuận lợi 37

4.2 Cải cách nền hành chính quốc gia, tăng cường vai trò Nhà nước nhằm đảm bảo nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế 38

KẾT LUẬN 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY