Chuyên đề Đổi mới công tác lập kế hoạch sản xuất- Kinh doanh của Công ty Thực Phẩm Miền Bắc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT- KINH DOANH. 2

I: KHÁI QUẤT CHUNG VỀ CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC. 2

1.Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty thực phẩm Miền Bắc. 2

1.1.Quá trình hình thành và phát triển. 2

1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 5

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 8

1.3.1. Chức năng của Công ty 8

1.3.2. Nhiệm vụ của Công ty 9

2. Khái quát về năng lực sản xuất- kinh doanh của Công ty. 10

2.1 Đặc điểm về máy móc thiết bị. 10

2.2 Đặc điểm về tài chính của công ty. 13

2.3. Đặc điểm về nguồn nhân lực của Công ty. 14

3. Tổng quan về kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty. 17

3.1. Kết quả kinh doanh theo sản phẩm 17

3.2. Kết quả kinh doanh theo thị trường. 20

3.2.1 Thị trường nội địa. 20

3.2.2 Thị trường xuất khẩu 22

3.2.3. Kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của công ty thực phẩm Miền Bắc ( 2003– 2007). 24

1.2. Kế hoạch sản xuất (sản xuất- kinh doanh) trong hệ thống kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 26

1.2.1. Khái niệm. 26

1.2.2. Nội dung cơ bản của Kế hoạch sản xuất- kinh doanh. 28

1.3. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất- kinh doanh. 29

1.3.1. Các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất- kinh doanh. 29

1.3.3.Trình tự các bước lập kế hoạch sản xuất- kinh doanh. 33

2. Sự cần thiết đổi mới công tác lập kế hoạch sản xuất- kinh doanh của Công ty. 36

2.1 Vai trò của kế hoạch kinh doanh trong hoạt động sản xuất- kinh doanh 36

2.2. Những yêu cầu mới của sản xuất- kinh doanh trong nền kinh tế thị truờng đòi hỏi phải hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất- kinh doanh. 39

2.3. Mục tiêu phát triển sản xuất- kinh doanh của Công ty thực phẩm Miền Bắc. 41

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT- KINH DOANH TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẤC. 43

I.CÁC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦACÔNG TY. 43

1.Theo thời gian. 44

1.1 Kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 44

1.2 Kế hoạch dài hạn 45

2. Theo nội dụng. 46

2.1 Kế hoạch năng lực sản xuất. 46

2.2 Kế hoạch hoá các nguồn sản xuất. 46

2.2.1.Kế hoạch sản xuất tổng thể. 46

2.2.2 Kế hoạch chỉ đạo sản xuất. 49

2.2.3. Kế hoạch tiến độ sản xuất. 50

3. Kế hoạch dự trữ. 50

3.1. Kế hoạch dự trữ sản phẩm. 50

3.2 Kế hoạch dự trữ và cung ứng nguyên vật liệu. 51

3.2.1. Mục đích. 52

3.2.2. Phương pháp lập kế hoạch dự trữ. 52

II. Quy trình lập kế hoạch sản xuất -kinh doanh của Công ty 53

1. Thu thập và xử lý thông tin 54

2. Xây dựng kế hoạch. 55

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC. 58

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty. 58

2. Phương pháp tính các chỉ tiêu. 58

3. Phương pháp lập kế họach sản xuất- kinh doanh của cƨng ty. 65

IV. BỘ MÁY TỔ CHỨC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 67

V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT-KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 69

1.Những thành tựu . 69

2. Những tồn tại 71

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 74

I.Quan điểm và mục tiêu đổi mới công tác lập kế hoạch. 74

1. Quan điểm đổi mới lậph kế hoạch Sản xuất kinh doanh của Công ty. 74

II. Nội dung đổi mới công tác lập kế hoạch sản xuất- kinh doanh của Công ty. 76

1. Chấn chỉnh tổ chức bộ máy lập kế hoạch. 76

3. Hệ thống phuơng pháp lập kế hoạch. 78

3. Công tác thu thập thông tin. 81

4. Công tác xây dựng kế hoạch. 82

5. Nhân sự. 83

6. Công tác kiểm tra đánh giá. 85

III. Giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất- kinh doanh của Công ty. 86

1. Tăng cường bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác lập kế hoạch 86

2. Tăng cường hoạt động thu thập và xử lý thông tin 87

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban trong công ty. 88

4. Đánh giá chính xác việc thực hiện các kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh để rút ra bài học kinh nghiệm 89

KẾT LUẬN 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY