Chuyên đề Định hướng và các giải pháp phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời kì 2000 - 2010

MỤC LỤCTrang CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 3I-/ CÔNG NGHIỆP VÀ SỰ PHÂN LOẠI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP. 31.Công nghiệp và những đặc trưng chủ yếu của sản xuất công nghiệp. 32. Các phương pháp phân loại sản xuất công nghiệp. 6II-/ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ 8QUỐC DÂN. 91.- Vị trí của công nghiệp trong nền kinh tế. 92.- Vai trò và tác động của công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế. 103.- Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển công nghiệp. 18III-/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 221.- Các điều kiện tự nhiên. 242.- Các điều kiện về kinh tế xã hội. 243.- Các điều kiện về chiến lược - chính sách của Chính phủ. 34CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ THỜI GIAN QUA (1995-1999) 38I-/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ. 381.- Điều kiện tự nhiên. 392.- Dân số và nguồn nhân lực. 483.- Kết cấu hạ tầng. 524.- Cơ cấu kinh tế. 54II-/ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ THỜI KỲ 1995 - 1999. 571.- Quy mô tốc độ tăng trưởng công nghiệp qua các năm. 572.- Cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tọng điểm. 593.- Mức độ tâp trung công nghiệp trên địa bàn trọng điểm. 624.- Một số ngành công nghiệp quan trọng của vùng. 64III-/ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 671.- Những thành tựu chủ yếu. 672.- Những tồn tại và nguyên nhân. 68CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2010 72I.- QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2010. 72II-/ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2010. 741.- Căn cứ xác định phương hướng. 742.- Phương hướng phát triển chủ yếu của công nghiệp trên địa bàn trọng điểm đén năm 2010. 76III-/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BĂC BỘ 811.- Các giải pháp. 812.- Một số kiến nghị bước đầu. 92KẾT LUẬN 96DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98MỤC LỤC 99

MỤC LỤCTrang

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 3

I-/ CÔNG NGHIỆP VÀ SỰ PHÂN LOẠI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP. 3

1.Công nghiệp và những đặc trưng chủ yếu của sản xuất công nghiệp. 3

2. Các phương pháp phân loại sản xuất công nghiệp. 6

II-/ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ 8

QUỐC DÂN. 9

1.- Vị trí của công nghiệp trong nền kinh tế. 9

2.- Vai trò và tác động của công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế. 10

3.- Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển công nghiệp. 18

III-/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 22

1.- Các điều kiện tự nhiên. 24

2.- Các điều kiện về kinh tế xã hội. 24

3.- Các điều kiện về chiến lược - chính sách của Chính phủ. 34

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ THỜI GIAN QUA (1995-1999) 38

I-/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ. 38

1.- Điều kiện tự nhiên. 39

2.- Dân số và nguồn nhân lực. 48

3.- Kết cấu hạ tầng. 52

4.- Cơ cấu kinh tế. 54

II-/ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ THỜI KỲ 1995 - 1999. 57

1.- Quy mô tốc độ tăng trưởng công nghiệp qua các năm. 57

2.- Cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tọng điểm. 59

3.- Mức độ tâp trung công nghiệp trên địa bàn trọng điểm. 62

4.- Một số ngành công nghiệp quan trọng của vùng. 64

III-/ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 67

1.- Những thành tựu chủ yếu. 67

2.- Những tồn tại và nguyên nhân. 68

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2010 72

I.- QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

ĐẾN NĂM 2010. 72

II-/ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2010. 74

1.- Căn cứ xác định phương hướng. 74

2.- Phương hướng phát triển chủ yếu của công nghiệp trên địa bàn

trọng điểm đén năm 2010. 76

III-/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BĂC BỘ 81

1.- Các giải pháp. 81

2.- Một số kiến nghị bước đầu. 92

KẾT LUẬN 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

MỤC LỤC 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY