Chuyên đề Đánh giá thực trạng tài chính của công ty VIRASIMEX

MỤC LỤC MỤC LỤC .2LỜI MỞ ĐẦU .4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .71.1. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 71.1.1. Khái niệm phân tích tài chính 7 1.1.2. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp 71.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp 91.2. Quy trình phân tích, khái quát nội dung phân tích, cơ sở số liệu và phương pháp phân tích .91.2.1. Quy trình phân tích 91.2.2. Khái quát nội dung phân tích 101.2.3. Cơ sở số liệu 101.2.4. Phương pháp phân tích 111.2.4.1. Phương pháp tỷ lệ 111.2.4.2. Phương pháp so sánh 121.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 131.3.1. Đánh giá khái quát hoạt động tài chính của doanh nghiệp 131.3.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn 131.3.1.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 151.3.1.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng 151.3.1.4. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 181.3.2. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng 211.3.2.1. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 211.3.2.2. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng hoạt động 241.3.2.3. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 271.3.2.4. Nhóm chỉ tiêu về rủi ro tài chính 29 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VIRASIMEX 312.1. Giới thiệu tổng quan về công ty VIRASIMEX 312.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 312.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh 322.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 322.1.2.2. Đặc điểm kinh doanh 342.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty 362.1.4. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty 392.1.4.1. Những thuận lợi 402.1.4.2. Những khó khăn 412.1.4.3. Những nguyên nhân gây ra khó khăn 412.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty 412.2.1. Phân tích và đánh giá kết cấu và diễn biến nguồn vốn, sử dụng vốn của công ty 412.2.2. Phân tích và đánh giá tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty 512.2.3. Phân tích và đánh giá về các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng của công ty 542.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính đặc trưng 572.3.1. Các hệ số phản ánh khả năng thanh toán của công ty 582.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động của công ty 622.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty 642.3.4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tài chính của công ty 66 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIRASIMEX. 703.1. Định hướng hoạt động của công ty trong năm tới 703.2. Một số giải pháp tài chính 713.2.1. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 713.2.1.1. Điều chỉnh lại tỷ trọng tiền mặt 713.2.1.2. Giảm thiểu vốn tồn kho dự trữ 733.2.1.3. Xây dựng chính sách tín dụng thương mại hợp lý 743.2.2. Ổn định cơ cấu tìa chính, giảm dần hệ số nợ 763.2.3. Các biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 773.2.4. Tăng cường công tác quản lý tài chính của công ty 793.2.5. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 803.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 803.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước và cơ quan chủ quản 813.3.1. Kiến nghị với Bộ GTVT 813.3.2. Kiến nghị với Bộ thương mại 82KẾT LUẬN 83DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

MỤC LỤC

MỤC LỤC .2

LỜI MỞ ĐẦU .4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .7

1.1. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 7

1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính 7

1.1.2. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp 7

1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp 9

1.2. Quy trình phân tích, khái quát nội dung phân tích, cơ sở số liệu và phương pháp phân tích .9

1.2.1. Quy trình phân tích 9

1.2.2. Khái quát nội dung phân tích 10

1.2.3. Cơ sở số liệu 10

1.2.4. Phương pháp phân tích 11

1.2.4.1. Phương pháp tỷ lệ 11

1.2.4.2. Phương pháp so sánh 12

1.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 13

1.3.1. Đánh giá khái quát hoạt động tài chính của doanh nghiệp 13

1.3.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn 13

1.3.1.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 15

1.3.1.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng 15

1.3.1.4. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 18

1.3.2. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng 21

1.3.2.1. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 21

1.3.2.2. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng hoạt động 24

1.3.2.3. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 27

1.3.2.4. Nhóm chỉ tiêu về rủi ro tài chính 29

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VIRASIMEX 31

2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty VIRASIMEX 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh 32

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 32

2.1.2.2. Đặc điểm kinh doanh 34

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty 36

2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty 39

2.1.4.1. Những thuận lợi 40

2.1.4.2. Những khó khăn 41

2.1.4.3. Những nguyên nhân gây ra khó khăn 41

2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty 41

2.2.1. Phân tích và đánh giá kết cấu và diễn biến nguồn vốn, sử dụng vốn của công ty 41

2.2.2. Phân tích và đánh giá tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty 51

2.2.3. Phân tích và đánh giá về các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng của công ty 54

2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính đặc trưng 57

2.3.1. Các hệ số phản ánh khả năng thanh toán của công ty 58

2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động của công ty 62

2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty 64

2.3.4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tài chính của công ty 66

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIRASIMEX. 70

3.1. Định hướng hoạt động của công ty trong năm tới 70

3.2. Một số giải pháp tài chính 71

3.2.1. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 71

3.2.1.1. Điều chỉnh lại tỷ trọng tiền mặt 71

3.2.1.2. Giảm thiểu vốn tồn kho dự trữ 73

3.2.1.3. Xây dựng chính sách tín dụng thương mại hợp lý 74

3.2.2. Ổn định cơ cấu tìa chính, giảm dần hệ số nợ 76

3.2.3. Các biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 77

3.2.4. Tăng cường công tác quản lý tài chính của công ty 79

3.2.5. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 80

3.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 80

3.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước và cơ quan chủ quản 81

3.3.1. Kiến nghị với Bộ GTVT 81

3.3.2. Kiến nghị với Bộ thương mại 82

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY