Chuyên đề Đánh giá hiệu quả dự án CDM thủy điện So Lo, tỉnh Hòa Bình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN 3

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 3

1.1.1. Dự án đầu tư 3

1.1.2. Dự án CDM 4

1.1.3. Hiệu quả dự án 9

1.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN CDM 12

1.2.1. Phương pháp đánh giá 12

1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá 13

1.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính 13

1.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội 16

Chương 2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN CDM THỦY ĐIỆN SO LO, TỈNH HÒA BÌNH 20

2.1. TỔNG QUAN VỀ CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (cơ quan cấp thư xác nhận và thư phê duyệt dự án CDM) 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển và cơ cấu tổ chức của Cục 20

2.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục 22

2.1.3. Định hướng năm 2010 26

2.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN CDM THỦY ĐIỆN SO LO 27

2.2.1. Tên dự án, phân loại dự án và các bên tham gia 27

2.2.2. Vị trí và ranh giới của dự án 28

2.2.3. Mục đích hoạt động của dự án 31

2.2.4. Thời gian hoạt động của dự án 31

2.2.5. Phân loại công nghệ/tiêu chuẩn của dự án quy mô nhỏ 32

2.2.6. Khối lượng giảm phát thải dự kiến được chọn trong giai đoạn tín dụng 33

2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN CDM THỦY ĐIỆN SO LO 33

2.3.1. Một số rào cản 33

2.3.2. Hiệu quả tài chính 35

2.3.3. Hiệu quả kinh tế xã hội 42

Chương 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 48

3.1. VỀ PHÍA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 48

3.2. VỀ PHÍA CHỦ DỰ ÁN 49

3.2.1. Môi trường tự nhiên 50

3.2.2. Môi trường kinh tế xã hội 51

3.3. ĐỐI VỚI DỰ ÁN CDM THỦY ĐIỆN KHÁC TẠI VIỆT NAM 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY