Chuyên đề Công tác quản lý vốn cố định tại công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 3

I/Khái niệm, phân loại vốn trong doanh nghiệp: 3

1. Khái niệm vốn trong doanh nghiệp: 3

2. Vai trò của vốn: 3

3. Phân loại vốn: 3

II. Vốn cố định: 4

1. Khái niệm vốn cố định: 4

1.1. Khái niệm: 4

1.2. Đặc điểm luân chuyển của vốn cố định: 4

1.3. Nguồn hình thành vốn cố định: 5

1.3.1. Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp: 5

1.3.2. Nguồn vốn bên ngoài của doanh nghiệp: 7

1.4. Vai trò, tầm quan trọng của vốn cố định: 9

2. Quản lý vốn cố định: 10

2.1. Khái niệm: 10

2.2. Vai trò: 10

2.3. Mục tiêu: 11

2.4. Nội dung : 11

2.4.1. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định: 11

2.4.2. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định: 14

2.4.3. Bảo toàn và phát triển vốn cố định: 16

2.4.4. Sửa chữa tài sản cố định: 18

2.5. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp: 19

2.5.1. Hiệu quả kinh doanh: 20

2.5.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định: 21

2.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn cố định trong doanh nghiệp: 22

2.6.1. Các nhân tố khách quan: 22

2.6.2. Các nhân tố chủ quan: 23

PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SỐ 68. 26

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68: 26

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68: 26

1.2:Nguồn nhân lực: 27

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý: 28

II. Thực trạng công tác quản lý vốn tại doanh nghiệp: 31

1. Thực trạng nội dung quản lý vốn tại công ty: 31

1.1. Tình hình thực hiện khấu hao tài sản cố định của công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68: 31

1.2.Tình hình lập kế hoạch khấu hao của công ty: 33

1.3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn cố định của công ty: 33

1.4.Tình hình sửa chữa tài sản cố định của công ty: 34

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68: 35

Chênh lệch 36

3. Đánh giá về công tác quản lý vốn cố định tại công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68: 39

3.1. Những mặt mạnh và ưu điểm trong công tác quản lý vốn cố định , tài sản cố định mà công ty đạt được: 39

3.2. Những tồn tại trong công tác quản lý vốn cố định, tài sản cố định của công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68: 39

4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác quản lý vốn cố định của công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68: 40

4.1. Các yếu tố khách quan: 40

4.2. Các nhân tố chủ quan: 41

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 42

VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SỐ 68: 42

I.Định hướng hoàn thiện quản lý vốn cố định tại công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68: 42

1. Định hướng phát triển chung của công ty: 42

2. Định hướng hoàn thiện quản lý vốn cố định của công ty: 43

II. Một số giải pháp: 44

1. Tăng cường công tác mở rộng thị trường là giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định: 44

2. Tăng cường việc đầu tư đổi mới , bổ sung và tìm nguồn tài trợ cho TSCĐ 46

3. Cải tiến ph ương pháp khấu hao tài sản cố định: 47

4. Thanh lý bớt một số tài sản đã quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu của quá trình kinh doanh: 47

5. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán: 49

6. Coi trọng công tác bồi dưỡng , đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ sử dụng và quản lý tài sản cố định: 51

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG. 53

1. Đối với Bộ chủ quản. 53

2. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. 54

KẾT LUẬN 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY