Chuyên đề Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Hồng

Mục lục

Danh mục các chữ cái viết tắt

Danh mục các Sơ đồ - Bảng biểu

Lời mở đầu 1

Chương I: Những lý luận cơ bản về công tác lập kế hoạch trong doanh nghiệp 3

1.1 Nội dung của kế hoạch trong doanh nghiệp 3

1.1.1 Kế hoạch sản xuất 4

1.1.1.1 Mục tiêu 4

1.1.1.2 Các chỉ tiêu và lựa chọn chỉ tiêu 4

1.1.1.3 Các phương án giải pháp và lựa chọn phương án giải pháp 6

1.1.2 Kế hoạch nhân sự 7

1.1.2.1 Mục tiêu 7

1.1.2.2 Các chỉ tiêu và lựa chọn các chỉ tiêu 7

1.1.2.3 Các phương án giải pháp và lựa chọn phương án giải pháp 9

1.1.3 Kế hoạch Marketing 9

1.1.3.1 Mục tiêu 9

1.1.3.2 Các chỉ tiêu và lựa chọn các chỉ tiêu 9

1.1.3.3 Các phương án giải pháp và lựa chọn phương án giải pháp 10

1.1.4 Kế hoạch tài chính 10

1.1.4.1 Mục tiêu 10

1.1.4.2 Các chỉ tiêu và lựa chọn các chỉ tiêu 10

1.1.4.3 Các phương án giải pháp và lựa chọn các phương án giải pháp 11

1.2. Phương pháp lập kế hoạch 11

1.2.1 Quy trình lập kế hoạch 11

1.2.1.1 Nghiên cứu và dự báo môi trường 11

1.2.1.2 Xác định mục tiêu 12

1.2.1.3 Xây dựng các phương án 13

1.2.1.4 Đánh giá lựa chọn phương án 13

1.2.1.5 Quyết định kế hoạch và thể chế hóa kế hoạch 14

1.2.2 Phương pháp lập kế hoạch 14

1.2.2.1 Xác định nhu cầu thị trường 15

1.2.2.2 Xác định khả năng sản xuất của doanh nghiệp 18

1.2.2.3 Cân đối giữa nhu cầu thị trường và khả năng hiện có 20

1.3 Tổ chức lập kế hoạch 21

1.3.1 Cấp Tổng công ty 21

1.3.1.1 Các nhà lãnh đạo 21

1.3.1.2 Các phòng ban chức năng 22

1.3.1.3 Phòng kế hoạch 22

1.3.2 Cấp công ty 23

1.3.2.1 Các nhà lãnh đạo 23

1.3.2.2 Các phòng ban chức năng 23

1.3.2.3 Phòng kế hoạch 23

Chương II: Thực trạng lập kế hoạch SXKD của Tổng công ty Sông Hồng 24

2.1 Giới thiệu khái quát về Tổng công ty Sông Hồng 24

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 24

2.1.2 Cơ cấu tổ chức: 27

2.1.3 Nguồn lực của Tổng công ty: 27

2.1.3.1 Nguồn nhân lực: 27

2.3.1.2 Máy móc thiết bị: 28

2.1.4 Tầm nhìn, sứ mệnh, nguyên tắc hành động: 28

2.1.5 Lĩnh vực hoạt động: 29

2.1.5.1 Xây dựng: 29

2.1.5.2 Sản xuất công nghiệp: 31

2.1.5.3 Đầu tư: 31

2.1.5.4 Thương mại - Xuất nhập khẩu: 32

2.1.5.5 Tư vấn, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ: 32

2.1.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 34

2.1.6.1. Những thành tựu đạt được: 34

2.1.6.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục: 35

2.2 Thực trạng lập kế hoạch SXKD của Tổng công ty Sông Hồng 36

2.2.1 Nội dung của kế hoạch 36

2.2.1.1 Hệ thống các chỉ tiêu 36

2.2.1.2 Phương án giải pháp kế hoạch 44

2.2.2 Phương pháp lập kế hoạch 48

2.2.2.1 Quy trình lập kế hoạch 48

2.2.2.2 Phương pháp lập kế hoạch 51

2.2.3 Tổ chức lập kế hoạch 57

2.2.3.1 Cấp Tổng công ty 57

2.2.3.2 Cấp công ty 59

2.3 Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch SXKD của Tổng công ty Sông Hồng 59

2.3.1 Những thành tựu đạt được 59

2.3.2 Những mặt hạn chế 60

2.3.3 Những nguyên nhân của hạn chế 60

Chương III: Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác lập kế hoạch SXKD của Tổng công ty Sông Hồng 62

3.1 Rà soát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thành viên, liên kết về công tác lập và báo cáo kế hoạch 62

3.2 Bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch 62

3.3 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thị trường 62

3.4 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin 62

3.5 Tăng cường phối hợp hoạt động trong công tác lập kế hoạch giữa các phòng ban của Tổng công ty với nhau 63

KẾT LUẬN 64

Danh mục các tài liệu tham khảo 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY