Chuyên đề Các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần Long Mã trong giai đoạn từ 2008 - 2012

MỤC LỤC

Lời mở đầu

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

1.1. Khái niệm và bản chất của hoạt động xuất khẩu

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Bản chất

1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu

1.2.1. Xuất khẩu là động lực thúc đẩy và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1.2.2. Xuất khẩu tạo ra nguồn vốn, nguồn ngoại tệ lớn góp phần quan trọng vào việc cải thiện cán cân thanh toán.

1.2.3. Xuất khẩu góp phần tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống của người lao động:

1.2.4. Hoạt động Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế đối ngoại

1.2.5. Mặt khác khi tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế sẽ giúp cho doanh nghiệp học tập, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ quản lý cũng như năng lực của cán bộ công nhân viên

1.3. Các hình thức xuất khẩu

• Xuất khẩu trực tiếp

• Xuất khẩu uỷ thác

• Gia công quốc tế

• Buôn bán đối lưu

• Xuất khẩu theo nghị định thư

• Xuất khẩu theo hình thức tạm xuất tái nhập

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp

1.4.1. Nhân tố khách quan:

1.4.1.1. Môi trường kinh doanh quốc tế

1.4.1.2. Môi trường kinh doanh trong nước

1.4.2. Nhân tố chủ quan

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG MÃ

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG MÃ

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Long Mã

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần Long Mã

2.1.3. Cơ cấu bộ máy của công ty cổ phần Long Mã

2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh

2.1.4.1. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ của Công ty cổ phần Long Mã

2.1.4.2. Phương thức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Mã

2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Long Mã những năm gần đây

2.1.6. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Long Mã

2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG MÃ

2.2.1. Tình hình xuất khẩu của công ty trong thời gian qua

2.2.1.1. Phân tích tình hình xuất khẩu theo thị trường xuất khẩu

2.2.1.2. Phân tích tình hình xuất khẩu theo mặt hàng

2.2.1.3. Phân tích tình hình xuất khẩu theo phưong thức xuất khẩu

2.2.1.4 Phân tích tình hình kim ngạch xuất khẩu qua các năm

2.2.2. Chính sách giá xuất khẩu của công ty

2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG MÃ

2.3.1. Những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua

2.3.2. Khó khăn tồn tại

2.3.2.1. Công tác Marketing

2.3.2.2. Việc sử dụng máy móc thiết bị và công nghệ chưa đạt hiệu quả cao

2.3.2.3. Đội ngũ cán bộ nhân viên thiếu kinh nghiệm chuyên môn

2.3.2.4. Giá xuất khẩu thiếu tính cạnh tranh

2.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại trên.

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG MÃ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 2008 - 2012

3.1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG MÃ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 2008 - 2012

3.1.1. Đánh giá và nhận định tình hình xuất khẩu thị trường quốc tế

3.1.2. Phương hướng phát triển của Công ty cổ phần Long Mã trong thời gian tới

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN LONG MÃ

3.2.1. Đối với doanh nghiệp

3.2.1.1. Tổ chức tốt công tác điều tra nghiên cứu thị trường

3.2.1.2. Mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới

3.2.1.3. Củng cố vững chắc thị trường nội địa

3.2.1.4. Nâng cao chất lượng hàng hoá

3.2.1.5. Nâng cao trình độ chuyên môn người lao động:

3.2.1.6 Tăng tỷ trọng hoạt động xuất khẩu theo hình thức FOB:

3.2.1.7. Các giải pháp khác

3.2.2. Một số kiến nghị

3.2.2.1. Kiến nghị với nhà nước

3.2.2. Kiến nghị đối với hiệp hội dệt may Việt Nam

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY