Chuyên đề Các giãi pháp tăng cường quản lý rủi ro tại chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Thanh Khê

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: QUẢN LÝ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I.Khái quát chung về ngân hàng thương mại 1.Khái niệm .2.Chức năng của ngân hàng thương mại .2.1. Kinh doanh tài chính.2.2. Trung gian thanh toán .2.3. Chức năng tạo tiền .2.4. Thu quỷ của khách hàng .3. Hoạt động của ngân hàng thương mại. 3.1. Huy động vốn . 3.2. Hoạt động cho vay.II.Các vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng .1.Khái niệm.2.Vai trò tín dụng . 2.1. Phát triển sản xuất . 2.2. Tích tụ tập trung vốn . 2.3. Tài trợ phát triển kinh tế xã hội .3.Các nguyên tắc tín dụng . 3.1. Nguyên tắc cho vay phải hoàn trả đúng hạn cả gốc lẫn lãi . 3.2. Vay vốn phải đúng mục đích và sử dụng vốn vay đúng mục đích. 3.3. Vốn vay phải được đảm bảo theo quy định . 4.Phân loại tín dụng . 4.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng . 4.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn .4.3.Căn cứ vào mức độ đảm bảo tín dụng : 4.4.Căn cứ vào xuất xứ tín dụng :4.5.Căn cứ vào phương thức hoàn trả :5 . Một số hình thức cho vay chủ yếu của Ngân hàng.5.1.Hình thức cho vay từng lần .5.2.Hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng :5.3 Hình thức cho vay theo dự án đầu tư: 5.4.Hình thức cho vay trả góp :5.5.Hình thức cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng :III.Vấn đề rũi ro và hệ thống theo dõi rủi ro.A. Nhũng vấn đề chung về rủi ro trong kinh doanh .1. Khái niệm:2. Phân loại rủi ro:3. Các loại rủi ro trong kinh doanh :3.1.Rủi ro do thiếu kiến thức và kỷ năng quản trị kinh doanh:3.2.Rủi ro do không thích nghi với cạnh tranh :3.3.Rủi ro lạm phát:3.5.Rủi ro do hàng giả, nhập lậu . :3.6.Rủi ro do thiếu thông tin3.7.Rủi ro tình hình chính trị không ổn định 3.7.Rủi ro trong bảo lãnh mở L/C.vvB .Rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng 1. Khái niệm :2. Các loại rủi ro chủ yếu của Ngân hàng :2.1.Rủi ro do không thu hồi được các khoản cho vay :2.2 .Rủi ro về nguồn vốn :2.3.Rủi ro lãi suất :2.4.Rủi ro tỷ giá:2.5.Rủi ro thanh khoản : CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG KỶ THƯƠNG THANH KHÊI.Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng kỷ thương Thanh Khê1.Qúa trình ra đời và phát triển Ngân hàng kỷ thương Việt Nam.2.Sự ra đời của Ngân hàng Kỷ Thương Thanh Khê.3.Chức năng và nhiệm vụ Ngân hàng Kỷ Thương Thanh Khê .4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý.II.Phân tích quản lý rủi ro tại Ngân hàng Kỷ Thương Thanh Khê.1.Các loại rủi ro cơ bản trong chính sách quản lý .1.1.Rủi ro tín dụng 1.2 .Các rủi ro thị trường : thanh khoản , lãi suất và ngoại hối.1.3. Rủi ro về khai thác và các rủi ro khác.(Internet)2.Hệ thống theo dỏi.CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG KỶ THƯƠNG THANH KHÊ I.Thuận lợi và khó khăn .II. Các giải pháp quản lý và hạn chế rủi ro.1. Đánh giá2.Kết quả quản lý rủi ro của Techcombank Thanh Khê Trong 2 quý:3.Biện pháp quản lý và hạn chế rủi ro chung: III. Một số ý kiến trong hoạt động kinh doanh và hạn chế rủi ro của Ngân hàng :IV. Định hướng phát Triển chung của Techcombank trong thời gian tới :LỜI KẾT

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: QUẢN LÝ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

I.Khái quát chung về ngân hàng thương mại

1.Khái niệm .

2.Chức năng của ngân hàng thương mại .

2.1. Kinh doanh tài chính.

2.2. Trung gian thanh toán .

2.3. Chức năng tạo tiền .

2.4. Thu quỷ của khách hàng .

3. Hoạt động của ngân hàng thương mại.

3.1. Huy động vốn .

3.2. Hoạt động cho vay.

II.Các vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng .

1.Khái niệm.

2.Vai trò tín dụng .

2.1. Phát triển sản xuất .

2.2. Tích tụ tập trung vốn .

2.3. Tài trợ phát triển kinh tế xã hội .

3.Các nguyên tắc tín dụng .

3.1. Nguyên tắc cho vay phải hoàn trả đúng hạn cả gốc lẫn lãi .

3.2. Vay vốn phải đúng mục đích và sử dụng vốn vay đúng mục đích.

3.3. Vốn vay phải được đảm bảo theo quy định .

4.Phân loại tín dụng .

4.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng .

4.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn .

4.3.Căn cứ vào mức độ đảm bảo tín dụng :

4.4.Căn cứ vào xuất xứ tín dụng :

4.5.Căn cứ vào phương thức hoàn trả :

5 . Một số hình thức cho vay chủ yếu của Ngân hàng.

5.1.Hình thức cho vay từng lần .

5.2.Hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng :

5.3 Hình thức cho vay theo dự án đầu tư:

5.4.Hình thức cho vay trả góp :

5.5.Hình thức cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng :

III.Vấn đề rũi ro và hệ thống theo dõi rủi ro.

A. Nhũng vấn đề chung về rủi ro trong kinh doanh .

1. Khái niệm:

2. Phân loại rủi ro:

3. Các loại rủi ro trong kinh doanh :

3.1.Rủi ro do thiếu kiến thức và kỷ năng quản trị kinh doanh:

3.2.Rủi ro do không thích nghi với cạnh tranh :

3.3.Rủi ro lạm phát:

3.5.Rủi ro do hàng giả, nhập lậu . :

3.6.Rủi ro do thiếu thông tin

3.7.Rủi ro tình hình chính trị không ổn định

3.7.Rủi ro trong bảo lãnh mở L/C.vv

B .Rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng

1. Khái niệm :

2. Các loại rủi ro chủ yếu của Ngân hàng :

2.1.Rủi ro do không thu hồi được các khoản cho vay :

2.2 .Rủi ro về nguồn vốn :

2.3.Rủi ro lãi suất :

2.4.Rủi ro tỷ giá:

2.5.Rủi ro thanh khoản :

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG KỶ THƯƠNG THANH KHÊ

I.Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng kỷ thương Thanh Khê

1.Qúa trình ra đời và phát triển Ngân hàng kỷ thương Việt Nam.

2.Sự ra đời của Ngân hàng Kỷ Thương Thanh Khê.

3.Chức năng và nhiệm vụ Ngân hàng Kỷ Thương Thanh Khê .

4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý.

II.Phân tích quản lý rủi ro tại Ngân hàng Kỷ Thương Thanh Khê.

1.Các loại rủi ro cơ bản trong chính sách quản lý .

1.1.Rủi ro tín dụng

1.2 .Các rủi ro thị trường : thanh khoản , lãi suất và ngoại hối.

1.3. Rủi ro về khai thác và các rủi ro khác.(Internet)

2.Hệ thống theo dỏi.

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG KỶ THƯƠNG THANH KHÊ

I.Thuận lợi và khó khăn .

II. Các giải pháp quản lý và hạn chế rủi ro.

1. Đánh giá

2.Kết quả quản lý rủi ro của Techcombank Thanh Khê Trong 2 quý:

3.Biện pháp quản lý và hạn chế rủi ro chung:

III. Một số ý kiến trong hoạt động kinh doanh và hạn chế rủi ro của Ngân hàng :

IV. Định hướng phát Triển chung của Techcombank trong thời gian tới :

LỜI KẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY