Chuyên đề Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3

1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 3

1.1.1. Khái niệm. 3

1.1.2. Vai trò của dự án đầu tư. 3

1.1.3. Chu trình của dự án. 3

1.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 5

1.2.1. Khái quát về thẩm định dự án đầu tư. 5

1.2.1.1. Khái niệm. 5

1.2.1.2. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư 5

1.2.1.3. Yêu cầu khi thẩm định. 6

1.2.2. Căn cứ và quy trình thẩm định dự án đầu tư. 7

1.2.2.1. Căn cứ để thẩm định dự án đầu tư 7

1.2.2.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư. 7

1.2.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư 8

1.2.3.1. Thẩm định khách hàng vay vốn 8

1.2.3.2. Thẩm định dự án đầu tư 13

1.2.3.3. Lập tờ trình kết quả thẩm định 28

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI NHNO&PTNT BẮC HÀ NỘI 31

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT BẮC HÀ NỘI 31

2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 31

2.1.1.1. Sự ra đời của chi nhánh 31

2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động : 32

2.1.1.3.Dịch vụ & Sản phẩm: 34

2.1.2. Tình hình hoạt động của ngân hàng 40

2.1.2.1. Thuận lợi và khó khăn của ngân hàng 40

2.1.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 41

2.1.2.3. Tình hình huy động vốn 43

2.1.2.4. Hoạt động tín dụng 44

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI NHNO& PTNT BẮC HÀ NỘI 46

2.2.1. Đặc điểm dự án xây dựng nhà máy sản xuât thức ăn chăn nuôi và yêu cầu đối với công tác thẩm định 46

2.2.1.1 Yêu cầu đối với công tác thẩm định dự án đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 46

2.2.1.2 Phương pháp thẩm định được áp dụng vào hoạt động thẩm dịnh dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi tại ngân hàng 47

2.2.2. Các văn bản có tính pháp lý trong công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội 47

2.2.3. Quy trình thẩm định dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội 47

2.2.4. Ví dụ minh họa 49

2.2.5. Nhận xét việc thẩm định dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội 67

2.2.5.1 Về thẩm định khách hàng 67

2.2.5.2. Về thẩm định dự án đầu tư 67

2.3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI NHNO&PTNT BẮC HÀ NỘI 71

2.3.1. Những kết quả đạt được 71

2.3.1.1. Về kỹ thuật thẩm định 71

2.3.1.2. Về cơ cấu tổ chức 71

2.3.1.3. Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 71

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 72

2.3.3. Nguyên nhân 75

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 75

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 76

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHN0 & PTNT BẮC HÀ NỘI 79

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA NHNo&PTNT BẮC HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI. 79

3.1.1. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh của ngân hàng đến

năm 2010 79

3.1.2. Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư của chi nhánh trong thời gian tới 81

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI NHN0 & PTNT BẮC HÀ NỘI 81

3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư 81

3.2.1.1. Nhân tố bên trong 82

3.2.1.2. Nhân tố bên ngoài 84

3.2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại chi nhánh NHno&PTNT Bắc Hà Nội 85

3.2.2.1. Về quy trình thẩm định 85

3.2.2.2. Xây dựng nội dung, hệ thống chỉ tiêu thẩm định các DA ĐT trong lĩnh vực sản xuất chế biến 89

3.2.2.3. Thu thập, xử lý đánh giá tốt thông tin 90

3.2.2.4. Đào tạo và đào tạo lại cán bộ thẩm định. 92

3.2.2.5. Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ 93

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 94

3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 94

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 97

3.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 99

3.3.4. Kiến nghị với NHNo&PTNT thành phố Hà Nội 99

3.3.5. Kiến nghị với các bộ ngành liên quan 100

KẾT LUẬN 102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY