Chuyên đề Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần tập đoàn NTT

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 31. Khái niệm, vai trò và một số mô hình quản lý nguồn nhân lực 31.1 Khái niệm: 31.2 Vai trò. 31.3 Một số mô hình quản lý: 52. Công tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành. 112.1 Đặc điểm chung về lao động trong kinh doanh du lịch: 112.2 Đặc điểm về sử dụng lao động trong kinh doanh lữ hành: 132.2.1 Quy định sử dụng lao động của nhà nước: 132.2.2 Đặc điểm công tác quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành 132.3 Các yêu cầu đối với công tác tổ chức và quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành. 162.3.1 Các yêu cầu 162.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động và tổ chức lao động: 183. Nội dung tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành. 193.1 Nội dung công tác tổ chức nguồn nhân lực. 193.1.1 Tuyển chọn nhân sự 193.1.2 Bố trí, sử dụng lao động 223.1.3 Đào tạo và phát triển nhân sự: 253.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành. 283.2.1. Khái niệm kinh doanh lữ hành 283.2.2. Nội dung của kinh doanh lữ hành. 293.2.3. Các nguyên tắc quản trị nhân lực trong kinh doanh lữ hành 29 4. Các tiêu thức để đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp du lịch. 305. Ý nghĩa của công tác tổ chức quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành. 32CHƯƠNG II: CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT 331. Vài nét về Công ty cổ phần tập đoàn NTT: 331.1. Sự hình thành 331.1.1 Công ty cổ phần tập đoàn NTT: 331.1.2 Công ty cổ phần tập đoàn NTT: 331.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 341.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 342.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 352. Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: 392.1 Công tác tuyển dụng nhân sự ở Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: 402.2 Công tác bố trí và sử dụng lao động: 412.3 Công tác đào tạo và phát triển lao động 442.4 Công tác đãi ngộ lao động 453. Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: 473.1 Công tác tuyển dụng 473.2 Công tác bố trí và sử dụng lao động 483.3 Công tác đào tạo và phát triển lao động. 49CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT 501. Thực trạng và dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực tới năm 2007-2010 502. Nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới. 51 2.1 Những thuận lợi và khó khăn: 512.2 Mục tiêu của công ty trong năm 2007: 523. Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT. 543.1 Về tuyển chọn lao động 543.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 553.3 Sắp xếp và bố trí lao động. 564.1. Những giải pháp khả thi trong đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần tập đoàn NTT. 574.2. Sử dụng các đòn bẩy kinh tế. 59KẾT LUẬN 61TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 3

1. Khái niệm, vai trò và một số mô hình quản lý nguồn nhân lực 3

1.1 Khái niệm: 3

1.2 Vai trò. 3

1.3 Một số mô hình quản lý: 5

2. Công tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành. 11

2.1 Đặc điểm chung về lao động trong kinh doanh du lịch: 11

2.2 Đặc điểm về sử dụng lao động trong kinh doanh lữ hành: 13

2.2.1 Quy định sử dụng lao động của nhà nước: 13

2.2.2 Đặc điểm công tác quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành 13

2.3 Các yêu cầu đối với công tác tổ chức và quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành. 16

2.3.1 Các yêu cầu 16

2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động và tổ chức lao động: 18

3. Nội dung tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành. 19

3.1 Nội dung công tác tổ chức nguồn nhân lực. 19

3.1.1 Tuyển chọn nhân sự 19

3.1.2 Bố trí, sử dụng lao động 22

3.1.3 Đào tạo và phát triển nhân sự: 25

3.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành. 28

3.2.1. Khái niệm kinh doanh lữ hành 28

3.2.2. Nội dung của kinh doanh lữ hành. 29

3.2.3. Các nguyên tắc quản trị nhân lực trong kinh doanh lữ hành 29

4. Các tiêu thức để đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp du lịch. 30

5. Ý nghĩa của công tác tổ chức quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành. 32

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT 33

1. Vài nét về Công ty cổ phần tập đoàn NTT: 33

1.1. Sự hình thành 33

1.1.1 Công ty cổ phần tập đoàn NTT: 33

1.1.2 Công ty cổ phần tập đoàn NTT: 33

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 34

1.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 34

2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 35

2. Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: 39

2.1 Công tác tuyển dụng nhân sự ở Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: 40

2.2 Công tác bố trí và sử dụng lao động: 41

2.3 Công tác đào tạo và phát triển lao động 44

2.4 Công tác đãi ngộ lao động 45

3. Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: 47

3.1 Công tác tuyển dụng 47

3.2 Công tác bố trí và sử dụng lao động 48

3.3 Công tác đào tạo và phát triển lao động. 49

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT 50

1. Thực trạng và dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực tới năm 2007-2010 50

2. Nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới. 51

2.1 Những thuận lợi và khó khăn: 51

2.2 Mục tiêu của công ty trong năm 2007: 52

3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT. 54

3.1 Về tuyển chọn lao động 54

3.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 55

3.3 Sắp xếp và bố trí lao động. 56

4.1. Những giải pháp khả thi trong đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần tập đoàn NTT. 57

4.2. Sử dụng các đòn bẩy kinh tế. 59

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY