Chuyên đề Các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp 3

1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp 3

1.2. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 4

1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 4

1.2.1.1. Khái niệm 4

1.2.1.2. Ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 4

1.2.2. Tài liệu dùng làm căn cứ để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 5

1.2.2.1. Bảng cân đối kế toán. Mẫu số B.01 – DN 5

1.2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mẫu số B02 – DN 6

1.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT). Mẫu số B03 - DN 7

1.2.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu số B09 – DN 8

1.2.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính 8

1.2.4. Nội dung phân tích tài chính 9

1.2.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 9

1.2.4.2. Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trên bảng cân đối kế toán 10

1.2.4.3. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp 11

1.2.4.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 12

1.2.4.6. Phân tích tình hình lợi nhuận 17

1.2.4.7. Phân tích tình hình bảo toàn và phát triển vốn 17

Chương II: Thực trạng nội dung phân tích tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) 19

2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) 19

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của VCC 19

2.1.3. Đặc điểm kinh doanh 21

2.2. Tổ chức bộ máy quản lý VCC 23

2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 23

2.2.2. Mối quan hệ giữa các đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp 26

2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh và xu thế phát triển của công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) 28

2.3.1. Tình hình chung 28

2.3.2. Cơ cấu lao động của công ty 28

2.4. Những kết quả đạt được trong 5 năm từ 2005 – 2009 29

2.4.1. Đặc điểm tình hình 29

2.4.2. Kết quả một số mặt hoạt động của công ty trong 5 năm từ 2005 – 2009 30

2.4.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 30

2.4.2.2. Một số mặt công tác khác 31

2.4.3. Những mặt còn hạn chế 31

2.4.4. Nguyên nhân 32

2.5. Mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2010 và phương hướng chiến lược đến năm 2015 33

2.5.1. Tình hình kinh tế xã hội trong nước 33

2.5.2. Tình hình kinh tế thế giới 33

2.5.3. Mục tiêu tổng quát 33

2.5.4. Mục tiêu cụ thể 34

2.5.5. Các giải pháp chủ yếu 34

2.6. Thực trạng nội dung phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) 34

2.6.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại công ty 34

2.6.2 Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trên bảng cân đối kế toán 35

2.6.3 Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn 36

2.6.3.1 Phân tích kết cấu tài sản 36

2.6.3.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn 39

2.6.4 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 42

2.6.4.1 Phân tích khả năng thanh toán 42

2.6.4.2 Phân tích tình hình công nợ 44

2.6.5 Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn 46

2.6.5.1 Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn cố định 46

2.6.5.2 Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn lưu động 48

2.6.6. Phân tích tình hình lợi nhuận 50

2.6.7 Phân tích tình hình bảo toàn và phát triển vốn 52

Chương III: Định hướng và một số giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính của công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam 54

3.1. Định hướng hoàn thiện 54

3.1.1. Hoàn thiện về công tác tổ chức phân tích tài chính tại công ty 54

3.1.2. Hoàn thiện về phương pháp phân tích tài chính tại công ty 55

3.1.3. Hoàn thiện về nội dung phân tích tài chính tại công ty 55

3.1.3.1. Hoàn thiện đánh giá khái quát tình hình tài chính 55

3.1.3.2. Hoàn thiện phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trên bảng cân đối kế toán 56

3.1.3.3. Hoàn thiện phân tích kết cấu tài sản, nguồn vốn 56

3.1.3.4. Hoàn thiện phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 56

3.1.3.5. Hoàn thiện phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn 56

3.1.3.6. Hoàn thiện phân tích tình hình lợi nhuận 57

3.1.3.7. Hoàn thiện phân tích tình hình bảo toàn và phát triển vốn 57

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính tại công ty 57

3.2.1. Phân tích tài chính dựa vào mục đích 57

3.2.2. Phân tích tài chính dựa vào loại phân tích 59

KẾT LUẬN 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY