Chuyên đề Các giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng nhằm tạo động lực kích thích lao động ở công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội

MỤC LỤCCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG 1I. Tiền lương 11.1. Khái niệm tiền lương 11.2. Bản chất của tiền lương 11.3. Tiền lương danh nghĩa với tiền lương thực tế 12. Những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 22.1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 22.2. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 23. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 33.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài 33.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức 43.3. Yếu tố thuộc về công việc 43.4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 44. Vai trò của tiền lương trong sản xuất kinh doanh 44.1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 44.2. Đối với vấn đề quản trị nhân lực 5II. Các hình thức trả lương 51. Hình thức trả lương theo thời gian 51.1. Đối tượng áp dụng 51.2. Các chế độ trả lương theo thời gian 52. Hình thức trả lương theo sản phẩm 62.1. Khái niệm 62.2. ý nghĩa và điều kiện áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm 62.3. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 7III. Các hình thức tiền lương 131. Khái niệm về vai trò của việc áp dụng các hình thức trả lương 131.1. Khái niệm 131.2.Vai trò của tiền lương 132. Các yếu tố của tiền thưởng 132.1. Chỉ tiêu thưởng 132.2. Điều kiện thưởng 142.3. Nguồn tiền thưởng 142.4. Mức tiền thưởng 143. Các hình thức tiền thưởng 143.1. Đối với những công nhân sản xuất 143.2. Thưởng đối với nhân viên bán hàng 15IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp 161. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 162. Đối với vấn đề quản trị nhân lực 16CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG Ở CÔNG TY SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP HÀ NỘI HACIPCO 18I. Sơ lược sự hình thành và phát triển, một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến tiền lương, tiền thưởng 181.1. Quá trình hình thành và phát triển 181.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 191.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 191.4. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 201.5. Một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến việc vận dụng các hình thức tiền lương, tiền thưởng của công ty 21II. Phân tích thực trạng áp dụng các hình thức trả lương, thưởng của công ty hacipco 241. Quy mô áp dụng các hình thức trả lương của công ty 242. Phân tích các điều khoản trả lương và trả thưởng có hiệu quả 252.1. Công tác định mức lao động 252.2. Công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 272.3. Công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 282.4. Phân công và hiệp tác lao động 293. Phân tích thực trạng việc áp dụng các hình thức tiền lương, tiền thưởng ở công ty HACIPCO 303.1. Trả lương theo thời gian đối với lao động quản lý và phục vụ 303.2. Tiền lương theo sản phẩm khoán 313.3. Các hình thức trả lương 41III. Nhận xét những kết quả đạt được và những tồn tại 461.1. Ý nghĩa của việc áp dụng các hình thức trả lương 461.2. ý nghĩa của việc trả lương theo sản phẩm 462. Những tồn tại 472.1. Hình thức trả lương theo thời gian 472.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 48Chương III: các giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng nhằm tạo động lực kích thích lao động ở công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội 50I. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 50II. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 541. Hoàn thiện điều kiện để trả lương theo sản phẩm khoán 541.1. Hoàn thiện công tác định mức 541.2. Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 561.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 572. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 583. Hoàn thiện hình thức trả lương 604. Các giải pháp khác 614.1. Tổ chức chỉ đạo sản xuất 614.2. Giáo dục ý thức trách nhệm cho người lao động 624.3. Đào tạo nâng cao trình độ lành nghề cho người lao động 62

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG 1

I. Tiền lương 1

1.1. Khái niệm tiền lương 1

1.2. Bản chất của tiền lương 1

1.3. Tiền lương danh nghĩa với tiền lương thực tế 1

2. Những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 2

2.1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 2

2.2. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 2

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 3

3.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài 3

3.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức 4

3.3. Yếu tố thuộc về công việc 4

3.4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 4

4. Vai trò của tiền lương trong sản xuất kinh doanh 4

4.1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 4

4.2. Đối với vấn đề quản trị nhân lực 5

II. Các hình thức trả lương 5

1. Hình thức trả lương theo thời gian 5

1.1. Đối tượng áp dụng 5

1.2. Các chế độ trả lương theo thời gian 5

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 6

2.1. Khái niệm 6

2.2. ý nghĩa và điều kiện áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm 6

2.3. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 7

III. Các hình thức tiền lương 13

1. Khái niệm về vai trò của việc áp dụng các hình thức trả lương 13

1.1. Khái niệm 13

1.2.Vai trò của tiền lương 13

2. Các yếu tố của tiền thưởng 13

2.1. Chỉ tiêu thưởng 13

2.2. Điều kiện thưởng 14

2.3. Nguồn tiền thưởng 14

2.4. Mức tiền thưởng 14

3. Các hình thức tiền thưởng 14

3.1. Đối với những công nhân sản xuất 14

3.2. Thưởng đối với nhân viên bán hàng 15

IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp 16

1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 16

2. Đối với vấn đề quản trị nhân lực 16

CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG Ở CÔNG TY SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP HÀ NỘI HACIPCO 18

I. Sơ lược sự hình thành và phát triển, một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến tiền lương, tiền thưởng 18

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 18

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 19

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 19

1.4. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 20

1.5. Một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến việc vận dụng các hình thức tiền lương, tiền thưởng của công ty 21

II. Phân tích thực trạng áp dụng các hình thức trả lương, thưởng của công ty hacipco 24

1. Quy mô áp dụng các hình thức trả lương của công ty 24

2. Phân tích các điều khoản trả lương và trả thưởng có hiệu quả 25

2.1. Công tác định mức lao động 25

2.2. Công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 27

2.3. Công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 28

2.4. Phân công và hiệp tác lao động 29

3. Phân tích thực trạng việc áp dụng các hình thức tiền lương, tiền thưởng ở công ty HACIPCO 30

3.1. Trả lương theo thời gian đối với lao động quản lý và phục vụ 30

3.2. Tiền lương theo sản phẩm khoán 31

3.3. Các hình thức trả lương 41

III. Nhận xét những kết quả đạt được và những tồn tại 46

1.1. Ý nghĩa của việc áp dụng các hình thức trả lương 46

1.2. ý nghĩa của việc trả lương theo sản phẩm 46

2. Những tồn tại 47

2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 47

2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 48

Chương III: các giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng nhằm tạo động lực kích thích lao động ở công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội 50

I. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 50

II. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 54

1. Hoàn thiện điều kiện để trả lương theo sản phẩm khoán 54

1.1. Hoàn thiện công tác định mức 54

1.2. Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 56

1.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 57

2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 58

3. Hoàn thiện hình thức trả lương 60

4. Các giải pháp khác 61

4.1. Tổ chức chỉ đạo sản xuất 61

4.2. Giáo dục ý thức trách nhệm cho người lao động 62

4.3. Đào tạo nâng cao trình độ lành nghề cho người lao động 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY