Chuyên đề Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc của công ty Cổ Phần May Bắc Giang

MôC LôC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý do lựa chọn đề tài 1

2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 2

3. Nội dung nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 3

CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM DỆT MAY 3

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT 3

1. CÁC KHÁI NIÖM VÒ XUÊT KHÈU 3

2. Nội dung cơ bản của hoạt động xuất khẩu 6

2.1.Nghiên cứu tiếp cận thị trường 6

2.1.1 Nghiên cứu nhu cầu về sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp có thể cung ứng 6

2.1.2. Nghiên cứu dung lượng thị trường 7

2.1.3. Nghiên cứu các hình thức và biện pháp tiêu thụ hàng hoá 8

2.1.4. Nghiên cứu giá cả hàng hoá và mạng lưới kênh phân phối trên thị trường 8

2.1.5. Nghiên cứu lựa chọn đối tác kinh doanh 9

2.2. Lập phương án kinh doanh 9

2.3. Quảng cáo đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu. 10

2.3.1. Quảng cáo 10

2.3.2. Đàm phán kí kết hợp đồng xuất khẩu 11

2.4. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 12

2.5.Giải quyết khiếu nại nếu có 14

3. Các hình thức xuất khẩu 15

4. Vai trò của xuất khẩu 18

4.1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hoá đất nước. 18

4.2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển 19

4.3. Xuất khẩu có tác động tích cực đến việc giải quyết việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân 20

4.4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta 21

II. C¸C VÊN §Ò CHUNG VÒ XUÊT KHÈU S¶N PHÈM DÖT MAY ë VIÖT NAM 21

1. Khái quát chung về ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam 22

2. Các phương thức xuất khẩu sản phẩm dệt may 23

3. Các thị trường xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam 27

4. Vai trò của xuất khẩu hàng dệt may đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam 27

5. Các yếu tố tác động đến hoạt động xuất khẩu dệt may ở Việt Nam 29

5.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 29

5.2. Các yếu tố về nội bộ ngành dệt may xuất khẩu 30

6. Xu hướng phát triển của ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam 32

III. KH¸I QU¸T CHUNG VÒ THÞ TR¦êNG HµN QUèC 34

1. Quan hệ thương mại Việt Nam- Hàn Quốc 34

2. Đặc điểm của ngành Dệt May Hàn Quốc 35

2.1.Tình hình sản xuất hàng dệt may 35

2.2. Xu hướng thay đổi trong ngành dệt may Hàn Quốc 37

3. Nhập khẩu hàng dệt may của Hàn Quốc 39

4. Hệ thống các nhà sản xuất và phân phối hàng dệt may tại Hàn Quốc 39

4.1. Về kĩ nghệ bán lẻ 39

4.2. Xét về thị phần theo phương thức bán hàng dệt may. 41

5. Đặc điểm tiêu dùng hàng dệt may trên thị trường Hàn Quốc 41

5.1. Mức chi tiêu cho tiêu dùng hàng dệt may. 41

5.2. Đặc điểm nhân khẩu học ảnh hưởng đến tiêu dùng hàng dệt may. 41

5.3. Sự thay đổi thói quen làm việc có ảnh hưởng tới tiêu dùng sản phẩm dệt may. 43

6. Dự báo tiêu dùng hàng dệt may trên thị trường Hàn Quốc 43

7. Các chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với các sản phẩm dệt may nhập khẩu. 44

CH¦¥NG II: THùC TR¹NG XUÊT KHÈU S¶N PHÈM DÖT MAY SANG THÞ TR¦êNG HµN QUèC CñA C¤NG TY Cæ PHÇN MAY B¾C GIANG 46

I. KH¸I QU¸T CHUNG VÒ HO¹T §éNG S¶N XUÊT KINH DOANH CñA C¤NG TY Cæ PHÇN MAY B¾C GIANG 46

1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần may Bắc Giang 46

1.1. Tổ chức sản xuất 46

1.2. Dây chuyền sản xuất 47

1.3. Đặc điểm về bố trí mặt bằng, nhà xưởng, thông gió, ánh sáng. 49

1.4. Đặc điểm về an toàn lao động 49

2. Các yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh 49

2.1. Yếu tố nguyên vật liệu và năng lượng 49

2.2. Máy móc thiết bị 51

2.3. Về yếu tố lao động 51

2.4. Yếu tố vốn 52

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ba năm gần đây 54

3.1. Những kết quả chung 54

3.2. Các sản phẩm chủ yếu của công ty 56

3.3.Các thị trường chủ yếu của công ty 58

4. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần May Bắc Giang. 59

II. T×NH H×NH XUÊT KHÈU S¶N PHÈM DÖT MAY SANG THÞ TR¦êNG HµN QUèC CñA C¤NG TY Cæ PHÇN MAY B¾C GIANG 60

1. Những cơ hội và thách thức cho xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc. 60

1.1. Xét từ môi trường vĩ mô trong nước. 60

1.2. Từ môi trường kinh doanh tại Hàn Quốc. 62

2. Những thuận lợi, khó khăn từ môi trường tác nghiệp. 62

2.1. Những trợ giúp của Tổng Công Ty Dệt May Việt Nam. 62

2.2. Về nguồn cung ứng. 63

2.3. Về đối thủ cạnh tranh. 63

2.4. Về đối tác xuất khẩu 64

3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n thuéc vÒ néi bé doanh nghiÖp 64

3.1. VÒ yÕu tè con ng­êi. 65

3.2. VÒ ho¹t ®éng Marketing. 65

3.3. Ho¹t ®éng R&D. 66

3.4. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt. 66

4. Những kết quả công ty đã đạt được trên thị trường Hàn Quốc 67

4.1. Thành tựu 67

4.1.1. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc lớn 67

4.1.2. Sản phẩm gia công xuất khẩu đáp ứng được yêu cầu của nhà nhập khẩu Hàn Quốc 69

4.2. Hạn chế 70

4.2.1. Chủ yếu là gia công xuất khẩu. 70

4.2.2. Nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất còn yếu. 71

4.2.3. Chưa đáp ứng được những đơn đặt hàng lớn từ Hàn Quốc 71

CH¦¥NG III. C¸C GI¶I PH¸P NH»M §ÈY M¹NH XUÊT KHÈU S¶N PHÈM DÖT MAY SANG THÞ TR¦êNG HµN QUèC CñA C¤NG TY Cæ PHÇN MAY B¾C GIANG 73

1. Định hướng xuất khẩu sản phẩm dệt may sang Hàn Quốc của công ty Cổ Phần May Bắc Giang trong thời gian tới 73

2. Mục tiêu xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc của công ty Cổ Phần May Bắc Giang 73

2. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc. 74

2.1. Sự cần thiết phải đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc theo phương thức chuyển từ gia công xuất khẩu sang xuất khẩu trực tiếp 74

2.2. Các giải pháp Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc 76

2.2.1. Tìm kiếm thị trường và các đối tác Hàn Quốc cho việc xuất khẩu trực tiếp. 76

2.2.2. Chủ động nguồn nguyên, phụ liệu đầu vào phục vụ sản xuất xuất khẩu 77

2.2.3. Đầu tư máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất 78

2.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 79

2.2.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm 81

2.2.6. Đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. 82

2.2.7. Thực hiện công tác phát triển sản phẩm mới. 83

2.2.8. Huy động thêm và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. 84

2.2.9. Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm công ty Cổ Phần May Bắc Giang 85

2.2.10. Đảm bảo tốt các điều kiện về sản phẩm dệt may xanh- sạch 86

2.3. Kiến nghị với nhà nước 87

2.3.1. Tạo hành lanh thông thoáng hơn nữa để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm dệt may bằng việc hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động xuất nhập khẩu 88

2.3.2. Có những chính sách khuyến khích, thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thi trường Hàn Quốc 88

2.3.3. Thiết lập mối quan hệ Kinh Tế- Chính Trị bền vững với Hàn Quốc tạo cơ sở thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm sang Hàn Quốc 90

KÕT LUËN 92

TµI LIÖU THAM KH¶O 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY