Chuyên đề Các biện pháp nâng cao chất lượng lao động của đội ngũ nhân viên bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen số 1 thuộc công ty khách sạn du lịch Kim Liên

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Phần 1 : Cơ sở lý thuyết về chất lượng lao động của đội ngũ nhân viên trong khách sạn nhà hàng. 2I. Nhân lực trong khách sạn nhà hàng. 21. Vai trò của người lao động trong kinh doanh khách sạn nhà hàng. 22. Đặc điểm lao động trong kinh doanh nhà hàng khách sạn. 22.1 Lao động trong khách sạn phải sử dụng nhiều lao động trực tiếp. 32.2 Độ tuổi trung bình thấp. 32.3 Lao động được sử dụng theo hướng chuyên môn hoá sâu . 32.4 Thời gian làm việc của các nhân viên tuỳ thuộc và thời gian tiêu dùng của khách. 42.5 Chịu sức ép về mặt tâm lý cao. 42.6 Hệ số luân chuyển lao động của ngành cao. 53. Yêu cầu chung với lao động trong khách sạn . 53.1 Yêu cầu về ngoại hình. 63.2 Yêu cầu về trình độ nghiệp vụ và những phẩm chất cần thiết. 63.3 Yêu cầu về trang phục làm việc. 74. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng lao động của đội ngũ nhân viên trong nhà hàng khách sạn. 8II. Giới thiệu về bộ phận bàn trong nhà hàng khách sạn. 91. Vị trí , chức năng và nhiệm vụ chung của bộ phận bàn. 91.1 Vị trí, chức năng của bộ phận bàn. 91.2. Nhiệm vụ chung của bộ phận bàn. 92. Tổ chức lao động trong nhà hàng. 10III. Các nhân tố tác động đến chất lượng đội ngũ lao động. 121. Lập kế hoạch tuyển chọn. 122. Tuyển mộ, lựa chọn nhân viên. 142.1. Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng 142.2. Thông báo tuyển dụng 152.3. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ: 152.4. Kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn ứng viên 162.5. Kiểm tra sức khoẻ 172.6. Quyết định tuyển dụng: 173. Đào tạo huấn luyện nhân viên. 184. Phân công bố trí công việc. 185. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. 196. Phân phối thu nhập cho người lao động. 207. Công tác khen thưởng và kỷ luật: 24Phần 2 : Thực trạng chất lượng lao động của đội ngũ nhân viên bộ phận bàn tại Nhà hàng Hoa Sen số 1. 26I. Giới thiệu tổng quan về công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 261. Quá trình hình thành và phát triển. 262. Cơ cấu tổ chức lao động. 272.1 Cơ cấu tổ chức của công ty. 272.2 Cơ cấu lao động tại công ty . 323. Các lĩnh vực kinh doanh . 354. Thị trường khách . 365. Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty và nhà hàng Hoa Sen số 1 trong thời gian gần đây. 37II. Thực trạng chất lượng đội ngũ lao động của bộ phận bàn tại Nhà hàng Hoa Sen số 1. 381. Số lượng, cơ cấu lao động trong nhà hàng số 1. 382. Chất lượng lao động của đội ngũ bộ phận bàn tại nhà hàng số 1. 392.1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 392.2 Ý thức thái độ đối với công việc 403. Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của bộ phận bàn. 423.1 Chỉ tiêu về năng suất lao động. 423.2 Chỉ tiêu về lợi nhuận bình quân trên 1 lao động. 423.3 Chỉ tiêu sử dụng lực lượng lao động theo trình độ chuyên môn. 423.4 Chỉ tiêu sử dụng thời gian lao động. 42III. Nguyên nhân gây nên những tồn tại yếu kém của chất lượng đội ngũ lao động ở bộ phận bàn tại Nhà Hàng Hoa Sen số 1. 431. Trong việc tuyển dụng : 432. Trong việc đào tạo huấn luyện: 433. Trong việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. 444. Ý thức thái độ của nhân viên. 44Phần 3 : Một số biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của bộ phận bàn tại Nhà hàng Hoa Sen số 1. 451. Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty và bộ phận kinh doanh nhà hàng. 451.1 Phương hướng chiến lược chung. 451.2 Chiến lược riêng cho bộ phận bàn: 462. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại bộ phận bàn. 472.1- Hoàn thiện công tác tuyển chọn lao động: 472.2- Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển lao động: 502.3 Hoàn thiện công tác tổ chức và bố trí lao động. 522.4 Hoàn thiện công tác đánh giá sự thực hiện công việc của nhân viên. 532.5- Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động: 532.6 – Hoàn thiện công tác khen thưởng, kỷ luật: 553. Kiến nghị . 573.1 Kiến nghị với công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 573.2. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. 58KẾT LUẬN 60

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần 1 : Cơ sở lý thuyết về chất lượng lao động của đội ngũ nhân viên trong khách sạn nhà hàng. 2

I. Nhân lực trong khách sạn nhà hàng. 2

1. Vai trò của người lao động trong kinh doanh khách sạn nhà hàng. 2

2. Đặc điểm lao động trong kinh doanh nhà hàng khách sạn. 2

2.1 Lao động trong khách sạn phải sử dụng nhiều lao động trực tiếp. 3

2.2 Độ tuổi trung bình thấp. 3

2.3 Lao động được sử dụng theo hướng chuyên môn hoá sâu . 3

2.4 Thời gian làm việc của các nhân viên tuỳ thuộc và thời gian tiêu dùng của khách. 4

2.5 Chịu sức ép về mặt tâm lý cao. 4

2.6 Hệ số luân chuyển lao động của ngành cao. 5

3. Yêu cầu chung với lao động trong khách sạn . 5

3.1 Yêu cầu về ngoại hình. 6

3.2 Yêu cầu về trình độ nghiệp vụ và những phẩm chất cần thiết. 6

3.3 Yêu cầu về trang phục làm việc. 7

4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng lao động của đội ngũ nhân viên trong nhà hàng khách sạn. 8

II. Giới thiệu về bộ phận bàn trong nhà hàng khách sạn. 9

1. Vị trí , chức năng và nhiệm vụ chung của bộ phận bàn. 9

1.1 Vị trí, chức năng của bộ phận bàn. 9

1.2. Nhiệm vụ chung của bộ phận bàn. 9

2. Tổ chức lao động trong nhà hàng. 10

III. Các nhân tố tác động đến chất lượng đội ngũ lao động. 12

1. Lập kế hoạch tuyển chọn. 12

2. Tuyển mộ, lựa chọn nhân viên. 14

2.1. Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng 14

2.2. Thông báo tuyển dụng 15

2.3. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ: 15

2.4. Kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn ứng viên 16

2.5. Kiểm tra sức khoẻ 17

2.6. Quyết định tuyển dụng: 17

3. Đào tạo huấn luyện nhân viên. 18

4. Phân công bố trí công việc. 18

5. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. 19

6. Phân phối thu nhập cho người lao động. 20

7. Công tác khen thưởng và kỷ luật: 24

Phần 2 : Thực trạng chất lượng lao động của đội ngũ nhân viên bộ phận bàn tại Nhà hàng Hoa Sen số 1. 26

I. Giới thiệu tổng quan về công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 26

1. Quá trình hình thành và phát triển. 26

2. Cơ cấu tổ chức lao động. 27

2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty. 27

2.2 Cơ cấu lao động tại công ty . 32

3. Các lĩnh vực kinh doanh . 35

4. Thị trường khách . 36

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty và nhà hàng Hoa Sen số 1 trong thời gian gần đây. 37

II. Thực trạng chất lượng đội ngũ lao động của bộ phận bàn tại Nhà hàng Hoa Sen số 1. 38

1. Số lượng, cơ cấu lao động trong nhà hàng số 1. 38

2. Chất lượng lao động của đội ngũ bộ phận bàn tại nhà hàng số 1. 39

2.1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 39

2.2 Ý thức thái độ đối với công việc 40

3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của bộ phận bàn. 42

3.1 Chỉ tiêu về năng suất lao động. 42

3.2 Chỉ tiêu về lợi nhuận bình quân trên 1 lao động. 42

3.3 Chỉ tiêu sử dụng lực lượng lao động theo trình độ chuyên môn. 42

3.4 Chỉ tiêu sử dụng thời gian lao động. 42

III. Nguyên nhân gây nên những tồn tại yếu kém của chất lượng đội ngũ lao động ở bộ phận bàn tại Nhà Hàng Hoa Sen số 1. 43

1. Trong việc tuyển dụng : 43

2. Trong việc đào tạo huấn luyện: 43

3. Trong việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. 44

4. Ý thức thái độ của nhân viên. 44

Phần 3 : Một số biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của bộ phận bàn tại Nhà hàng Hoa Sen số 1. 45

1. Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty và bộ phận kinh doanh nhà hàng. 45

1.1 Phương hướng chiến lược chung. 45

1.2 Chiến lược riêng cho bộ phận bàn: 46

2. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại bộ phận bàn. 47

2.1- Hoàn thiện công tác tuyển chọn lao động: 47

2.2- Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển lao động: 50

2.3 Hoàn thiện công tác tổ chức và bố trí lao động. 52

2.4 Hoàn thiện công tác đánh giá sự thực hiện công việc của nhân viên. 53

2.5- Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động: 53

2.6 – Hoàn thiện công tác khen thưởng, kỷ luật: 55

3. Kiến nghị . 57

3.1 Kiến nghị với công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 57

3.2. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY