Chuyên đề Biện pháp xử lý nợ quá hạn ở Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NỢ QUÁ HẠN Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3I. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31. Lịch sử hình thành và phát triển 32. Khái niệm và phân loại 63. Chức năng của ngân hàng thương mại 84. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 9II. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 101. Khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng 102. Vai trò của tín dụng ngân hàng 12III. NỢ QUÁ HẠN 141. Khái niệm 142. Phân loại 153. Nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn 164. Ảnh hưởng của nợ qúa hạn 215. Xử lý nợ quá hạn 24CHƯƠNG II 30THỰC TRẠNG NỢ QUÁ HẠN Ở SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG 30NÔNG NGHIỆP 30I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 301. Sự ra đời của Sở giao dịch 302. Chức năng của Sở giao dịch 303. Chức năng của các phòng ban 314. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch 34II. THỰC TRẠNG NỢ QUÁ HẠN Ở SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 411. Hoạt động cho vay của Sở giao dịch 412. Tình hình nợ quá hạn ở Sở giao dịch 44III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN Ở SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 571. Những mặt làm được trong công tác xử lý nợ quá hạn ở sở giao dịch 572. Những mặt còn tồn tại trong công tác xử lý nợ qúa hạn ở Sở giao dịch 593. Nguyên nhân 60CHƯƠNG III 64GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 64I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA SỞ GIAO DỊCH 641. Mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh 642. Định hướng xử lý nợ qúa hạn của Sở giao dịch 66II. GIẢI PHÁP XỦ LÝ NỢ QUÁ HẠN 671. Tổ chức phân tích nợ qúa hạn theo định kỳ 672. Thành lập và duy trì hoạt động của tổ thu nợ 693. Thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hôi thích hợp với từng khoản vay 694. Thực hiện các biện pháp xử lý nợ thích hợp 715. Xử lý, khai thác các tài sản đảm bảo nợ vay 726. Xử lý bằng quỹ dự phòng bù đắp rủi ro 747. Xử lý những khoản nợ tồn đọng theo đề án cơ cấu lại nợ các ngân hàng 75III. KIẾN NGHỊ 761. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 762. Kiến nghị đối với Chính phủ 79KẾT LUẬN 85MỤC LỤC 86

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NỢ QUÁ HẠN Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

I. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

2. Khái niệm và phân loại 6

3. Chức năng của ngân hàng thương mại 8

4. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 9

II. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 10

1. Khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng 10

2. Vai trò của tín dụng ngân hàng 12

III. NỢ QUÁ HẠN 14

1. Khái niệm 14

2. Phân loại 15

3. Nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn 16

4. Ảnh hưởng của nợ qúa hạn 21

5. Xử lý nợ quá hạn 24

CHƯƠNG II 30

THỰC TRẠNG NỢ QUÁ HẠN Ở SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG 30

NÔNG NGHIỆP 30

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 30

1. Sự ra đời của Sở giao dịch 30

2. Chức năng của Sở giao dịch 30

3. Chức năng của các phòng ban 31

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch 34

II. THỰC TRẠNG NỢ QUÁ HẠN Ở SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 41

1. Hoạt động cho vay của Sở giao dịch 41

2. Tình hình nợ quá hạn ở Sở giao dịch 44

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN Ở SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 57

1. Những mặt làm được trong công tác xử lý nợ quá hạn ở sở giao dịch 57

2. Những mặt còn tồn tại trong công tác xử lý nợ qúa hạn ở Sở giao dịch 59

3. Nguyên nhân 60

CHƯƠNG III 64

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 64

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA SỞ GIAO DỊCH 64

1. Mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh 64

2. Định hướng xử lý nợ qúa hạn của Sở giao dịch 66

II. GIẢI PHÁP XỦ LÝ NỢ QUÁ HẠN 67

1. Tổ chức phân tích nợ qúa hạn theo định kỳ 67

2. Thành lập và duy trì hoạt động của tổ thu nợ 69

3. Thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hôi thích hợp với từng khoản vay 69

4. Thực hiện các biện pháp xử lý nợ thích hợp 71

5. Xử lý, khai thác các tài sản đảm bảo nợ vay 72

6. Xử lý bằng quỹ dự phòng bù đắp rủi ro 74

7. Xử lý những khoản nợ tồn đọng theo đề án cơ cấu lại nợ các ngân hàng 75

III. KIẾN NGHỊ 76

1. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 76

2. Kiến nghị đối với Chính phủ 79

KẾT LUẬN 85

MỤC LỤC 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY