Chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên tính tương tự

Giới thiệu 1

Chương I. Khái quát về CSDLQH với thông tin không đầy đủ 6

1. Một số cỏch tiếp cận CSDLQH mờ 6

2. Mụ hỡnh CSDLQH dựa trên tính tương tự 8

2.1. Những định nghĩa cơ sở 9

2.2. Đại số quan hệ 10

2.3. Phụ thuộc hàm 11

3. Nhận xột 12

Chương II. Mở rộng mụ hỡnh CSDLQH dựa trên tính tương tự 14

1. Mở rộng mụ hỡnh CSDLQH của P.Buckles và E.Petry 14

1.1. Ngữ nghĩa của một bộ, quan niệm về cỏc bộ thừa trong quan hệ 15

1.2. Cỏc giỏ trị NULL 23

2. Mở rộng cỏc phộp toỏn quan hệ 27

2.1. Mở rộng phộp hợp 27

2.2. Mở rộng phộp giao 27

2.3. Mở rộng phộp hiệu 28

2.4. Mở rộng phộp chiếu 29

2.5. Mở rộng phép tích Đề-cỏc 30

2.6. Mở rộng phộp chọn 30

2.7. Mở rộng phộp kết nối tự nhiờn 33

2.8. Phộp tớnh quan hệ trong trường hợp cú kớ hiệu NULL 36

2.9. Nhận xột 38

3. Cập nhật dữ liệu 38

3.1. Cỏc qui tắc cập nhật dữ liệu 38

3.2. Nhận xột 45

4. Ngụn ngữ hỏi SQL S/P 46

4.1. Biểu thức điều kiện sau WHERE 46

4.2. Ngữ nghĩa và đánh giá câu hỏi SQL s/p 47

5. Cỏc phụ thuộc dữ liệu 50

5.1. Phụ thuộc hàm và tập cỏc luật suy dẫn 50

5.2. Phụ thuộc đa trị và tập cỏc luật suy dẫn 52

5.3. Tỏch khụng mất thụng tin 56

6. Kết luận 58

Chương III. Chuẩn húa mụ hỡnh CSDLQH dựa trên tính tương tự 59

1. Cỏc dạng chuẩn của CSDLQH dựa trên tính tương tự 59

2. Chuẩn hoá lược đồ CSDLQH dựa trên tính tương tự 61

3. Kết luận 66

Chương IV. Cài đặt thử nghiệm 67

1. Yờu cầu cần thực hiện 67

2. Thiết kế mô đun 70

3. Một số kết quả thử nghiệm 71

Tài liệu tham khảo: 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY