Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, cũng như thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới chính quyền đô thị, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu dự án ‘Phát triển chính quyền đô thị tại Việt Nam’. Nghiên cứu của chúng tôi là một kênh độc lập, có cách tiếp cận riêng, với mong muốn sẽ đóng góp vào tiến trình chung cho sự thay đổi khung pháp lý, trước tiên là Hiến pháp để phát triển mô hình chính quyền đô thị hoạt động có hiệu quả. Nghiên cứu được tài trợ kinh phí và nhận được hướng dẫn kỹ thuật từ Quỹ Châu Á.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC