Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế Asean

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. i

DANH MỤC CÁC BẢNG .iii

DANH MỤC HÌNH. iv

MỞ ĐẦU . 1

1.Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 3

2.1 Mục đích nghiên cứu . 3

2.2 Câu hỏi nghiên cứu. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

4. Đóng góp khoa học của đề tài . 3

5. Kết cấu luận văn. 4

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

THUYẾT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC. 5

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5

1.2. Cơ sở lý luận .

1.2.1 Khái niệm, chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực.

1.2.2 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực

.

1.2.3 Kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực của môt số

quốc gia.

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.1 Quy trình nghiên cứu.

2.2 Các phương pháp nghiên cứu .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY