Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam

Lời nói đầu . 3Lời tựa .17Lời cảm ơn .191 Giới thiệu .211.1 Tài liệu tham khảo .232 Tổng quan về sức khỏe thực vật .242.1 Cỏ dại .252.2 Sâu hại .262.3 Thuốc bảo vệ thực vật .262.4 Dinh dưỡng .262.5 Tình trạng đất .282.6 Môi trường .292.7 Lịch sử cây trồng .303 Quy trình chẩn đoán .323.1 Nghiên cứu cụ thể .324 Triệu chứng bệnh .434.1 Các triệu chứng thường gặp .434.2 Các bệnh trên lá, hoa hoặc quả .454.2.1 Sự sản sinh bào tử trên lá bệnh .464.2.2 Nấm và các tác nhân giống nấm ký sinh chuyên tính trên lá .474.2.3 Nấm bệnh sản sinh ra hạch nấm trên mô bệnh .484.3 Các bệnh ở rễ, gốc và thân cây .494.4 Tài liệu tham khảo .495 Trên đồng ruộng .515.1 Dụng cụ cần thiết cho công tác chẩn đoán trên đồng ruộng .545.2 Tiến hành điều tra đồng ruộng .566 Trong phòng thí nghiệm .596.1 Kiểm tra mẫu bệnh trong phòng thí nghiệm .596.1.1 Héo và còi cọc .606.1.2 Các bệnh ở lá .606.2 Kính lúp soi nổi và kính hiển vi .616.2.1 Sử dụng kính lúp soi nổi .616.2.2 Sử dụng kính hiển vi .626.2.3 Chuẩn bị mẫu lam kính .636.3 Phân lập nấm gây bệnh .656.3.1 Phân lập từ lá và thân .666.3.2 Phân lập từ rễ mảnh, nhỏ .686.3.3 Phân lập từ rễ và thân gỗ .696.3.4 Bẫy đất .696.3.5 Phương pháp pha loãng dung dịch đất .716.4 Cấy truyền từ các đĩa phân lập .746.5 Làm thuần mẫu nấm .766.5.1 Cấy đơn bào tử .766.5.2 Cấy đỉnh sinh trưởng sợi nấm .786.6 Nhận biết các mẫu nấm thuần .796.7 Giám định nấm gây bệnh .816.8 Tài liệu tham khảo .827 Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh .837.1 Các đặc tính chủ yếu của nấm và vi sinh vật giống nấm .837.2 Phân loại nấm gây bệnh thực vật .847.3 Tài liệu tham khảo .878 Lây bệnh nhân tạo .888.1 Các phương pháp lây bệnh nhân tạo .898.1.1 Lây bệnh lên lá và thân .907 Nội dung8.1.2 Lây bệnh vào đất .918.2 Chuẩn bị nguồn bệnh cho quá trình lây bệnh nhân tạo .928.2.1 Dịch bào tử .928.2.2 Môi trường hạt kê/vỏ trấu (thể tích 50:50) .929 Quản lý bệnh hại tổng hợp .959.1 Luân canh .969.2 Quản lý cây trồng .979.2.1 Thoát nước tốt .979.2.2 Làm ngập ruộng .1009.3 Cây giống, hạt giống và các nguồn giống sạch bệnh khác .1009.4 Kiểm dịch .1019.5 Dùng giống kháng bệnh hoặc chống chịu bệnh .1019.6 Dùng gốc ghép kháng bệnh .1019.7 Thuốc trừ nấm .1029.8 Vệ sinh .1039.9 Tài liệu tham khảo .10410 Các bệnh thối rễ và thân có nguồn gốc từ đất .10510.1 Sclerotinia sclerotiorum .10910.2Sclerotium rolfsii .11210.3 Các loàiRhizoctonia .11310.4 Phytophthora và Pythium .11610.4.1 Sinh sản vô tính .11610.4.2 Sinh sản hữu tính .11710.4.3 Xác định và phân biệt giữa Phytophthoravà Pythium .11710.4.4 Chu kỳ bệnh của nấm Oomycete - Phytophthoravà Pythium .11910.4.5 Các loài Pythium .11910.4.6 Các loài Phytophthora .12310.5 Fusarium .12610.5.1 Giới thiệu .12610.5.2 Nấm Fusariumgây bệnh ở Việt Nam .12610.5.3 Phân lập nấm Fusariumgây héo . 13110.5.4 Fusarium oxysporum vàFusarium solani—các đặc điểm hình thái chính giúp cho việc giám định .132Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam 810.6 Verticillium albo-atrum vàV. dahliae—nấm gây bệnh héo ngoại lai .13410.7 Tuyến trùng ký sinh thực vật .13710.7.1 Tách tuyến trùng ra khỏi đất và rễ nhỏ . .13910.8 Bệnh do vi khuẩn gây ra .14210.8.1 Héo vi khuẩn .14210.8.2 Phân lập vi khuẩn gây bệnh cây .14410.9 Bệnh do vi rút gây ra .14810.10 Tài liệu tham khảo .15011 Các bệnh phổ biến trên một số cây trồng quan trọng .15111.1 Các bệnh phổ biến trên ớt .15111.2 Các bệnh phổ biến trên cà chua .15411.3 Các bệnh phổ biến trên lạc .15611.4 Các bệnh nấm phổ biến trên hành .15811.5 Các bệnh nấm phổ biến ở ngô .16012 Nấm, người và động vật: các vấn đề về sức khỏe .16212.1 Các nấm có độc tính chủ yếu ở Việt Nam .16412.2 Các loài Aspergilluscó độc tính .16512.2.1 Aspergillus flavus .16512.2.2 Aspergillus niger .16612.2.3 Aspergillus ochraceus .16712.3 Các loài Fusariumcó độc tính .16812.3.1 Fusarium verticillioides .16812.3.2 Fusarium graminearum .16913 Phòng thí nghiệm chẩn đoán và nhà lưới .17113.1 Phòng thí nghiệm chẩn đoán .17113.1.1 Vị trí phòng thí nghiệm .17113.1.2 Phòng chuẩn bị .17213.1.3 Phòng sạch .17213.2 Bố trí phòng thí nghiệm .17313.3 Thiết bị phòng thí nghiệm .17413.3.1 Thiết bị cho phòng sạch .17413.3.2 Thiết bị cho phòng chuẩn bị .1769 Nội dung13.4 Nhà lưới cho việc nghiên cứu bệnh cây .17713.4.1 Khu chuẩn bị .17913.4.2 Hỗn hợp giá thể .17913.4.3 Vệ sinh nhà lưới .18013.4.4 Quản lý và dinh dưỡng cây .181

Lời nói đầu . 3

Lời tựa .17

Lời cảm ơn .19

1 Giới thiệu .21

1.1 Tài liệu tham khảo .23

2 Tổng quan về sức khỏe thực vật .24

2.1 Cỏ dại .25

2.2 Sâu hại .26

2.3 Thuốc bảo vệ thực vật .26

2.4 Dinh dưỡng .26

2.5 Tình trạng đất .28

2.6 Môi trường .29

2.7 Lịch sử cây trồng .30

3 Quy trình chẩn đoán .32

3.1 Nghiên cứu cụ thể .32

4 Triệu chứng bệnh .43

4.1 Các triệu chứng thường gặp .43

4.2 Các bệnh trên lá, hoa hoặc quả .45

4.2.1 Sự sản sinh bào tử trên lá bệnh .46

4.2.2 Nấm và các tác nhân giống nấm ký

sinh chuyên tính trên lá .47

4.2.3 Nấm bệnh sản sinh ra hạch nấm trên mô bệnh .48

4.3 Các bệnh ở rễ, gốc và thân cây .49

4.4 Tài liệu tham khảo .49

5 Trên đồng ruộng .51

5.1 Dụng cụ cần thiết cho công tác chẩn đoán trên đồng ruộng .54

5.2 Tiến hành điều tra đồng ruộng .56

6 Trong phòng thí nghiệm .59

6.1 Kiểm tra mẫu bệnh trong phòng thí nghiệm .59

6.1.1 Héo và còi cọc .60

6.1.2 Các bệnh ở lá .60

6.2 Kính lúp soi nổi và kính hiển vi .61

6.2.1 Sử dụng kính lúp soi nổi .61

6.2.2 Sử dụng kính hiển vi .62

6.2.3 Chuẩn bị mẫu lam kính .63

6.3 Phân lập nấm gây bệnh .65

6.3.1 Phân lập từ lá và thân .66

6.3.2 Phân lập từ rễ mảnh, nhỏ .68

6.3.3 Phân lập từ rễ và thân gỗ .69

6.3.4 Bẫy đất .69

6.3.5 Phương pháp pha loãng dung dịch đất .71

6.4 Cấy truyền từ các đĩa phân lập .74

6.5 Làm thuần mẫu nấm .76

6.5.1 Cấy đơn bào tử .76

6.5.2 Cấy đỉnh sinh trưởng sợi nấm .78

6.6 Nhận biết các mẫu nấm thuần .79

6.7 Giám định nấm gây bệnh .81

6.8 Tài liệu tham khảo .82

7 Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh .83

7.1 Các đặc tính chủ yếu của nấm và vi sinh vật giống nấm .83

7.2 Phân loại nấm gây bệnh thực vật .84

7.3 Tài liệu tham khảo .87

8 Lây bệnh nhân tạo .88

8.1 Các phương pháp lây bệnh nhân tạo .89

8.1.1 Lây bệnh lên lá và thân .90

7 Nội dung

8.1.2 Lây bệnh vào đất .91

8.2 Chuẩn bị nguồn bệnh cho quá trình lây bệnh nhân tạo .92

8.2.1 Dịch bào tử .92

8.2.2 Môi trường hạt kê/vỏ trấu (thể tích 50:50) .92

9 Quản lý bệnh hại tổng hợp .95

9.1 Luân canh .96

9.2 Quản lý cây trồng .97

9.2.1 Thoát nước tốt .97

9.2.2 Làm ngập ruộng .100

9.3 Cây giống, hạt giống và các nguồn giống sạch bệnh khác .100

9.4 Kiểm dịch .101

9.5 Dùng giống kháng bệnh hoặc chống chịu bệnh .101

9.6 Dùng gốc ghép kháng bệnh .101

9.7 Thuốc trừ nấm .102

9.8 Vệ sinh .103

9.9 Tài liệu tham khảo .104

10 Các bệnh thối rễ và thân có nguồn gốc từ đất .105

10.1 Sclerotinia sclerotiorum .109

10.2Sclerotium rolfsii .112

10.3 Các loàiRhizoctonia .113

10.4 Phytophthora và Pythium .116

10.4.1 Sinh sản vô tính .116

10.4.2 Sinh sản hữu tính .117

10.4.3 Xác định và phân biệt giữa Phytophthoravà Pythium .117

10.4.4 Chu kỳ bệnh của nấm Oomycete - Phytophthoravà Pythium .119

10.4.5 Các loài Pythium .119

10.4.6 Các loài Phytophthora .123

10.5 Fusarium .126

10.5.1 Giới thiệu .126

10.5.2 Nấm Fusariumgây bệnh ở Việt Nam .126

10.5.3 Phân lập nấm Fusariumgây héo . 131

10.5.4 Fusarium oxysporum vàFusarium solani—các đặc

điểm hình thái chính giúp cho việc giám định .132

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam 8

10.6 Verticillium albo-atrum vàV. dahliae—nấm gây bệnh

héo ngoại lai .134

10.7 Tuyến trùng ký sinh thực vật .137

10.7.1 Tách tuyến trùng ra khỏi đất và rễ nhỏ . .139

10.8 Bệnh do vi khuẩn gây ra .142

10.8.1 Héo vi khuẩn .142

10.8.2 Phân lập vi khuẩn gây bệnh cây .144

10.9 Bệnh do vi rút gây ra .148

10.10 Tài liệu tham khảo .150

11 Các bệnh phổ biến trên một số cây trồng quan trọng .151

11.1 Các bệnh phổ biến trên ớt .151

11.2 Các bệnh phổ biến trên cà chua .154

11.3 Các bệnh phổ biến trên lạc .156

11.4 Các bệnh nấm phổ biến trên hành .158

11.5 Các bệnh nấm phổ biến ở ngô .160

12 Nấm, người và động vật: các vấn đề về sức khỏe .162

12.1 Các nấm có độc tính chủ yếu ở Việt Nam .164

12.2 Các loài Aspergilluscó độc tính .165

12.2.1 Aspergillus flavus .165

12.2.2 Aspergillus niger .166

12.2.3 Aspergillus ochraceus .167

12.3 Các loài Fusariumcó độc tính .168

12.3.1 Fusarium verticillioides .168

12.3.2 Fusarium graminearum .169

13 Phòng thí nghiệm chẩn đoán và nhà lưới .171

13.1 Phòng thí nghiệm chẩn đoán .171

13.1.1 Vị trí phòng thí nghiệm .171

13.1.2 Phòng chuẩn bị .172

13.1.3 Phòng sạch .172

13.2 Bố trí phòng thí nghiệm .173

13.3 Thiết bị phòng thí nghiệm .174

13.3.1 Thiết bị cho phòng sạch .174

13.3.2 Thiết bị cho phòng chuẩn bị .176

9 Nội dung

13.4 Nhà lưới cho việc nghiên cứu bệnh cây .177

13.4.1 Khu chuẩn bị .179

13.4.2 Hỗn hợp giá thể .179

13.4.3 Vệ sinh nhà lưới .180

13.4.4 Quản lý và dinh dưỡng cây .181

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY