Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty Xăng Dầu Quân Đội

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ VÀ CÔNG

TÁC ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 6

1.1.Tầm quan trọng của đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp 6

1.1.1 Khái niệm đãi ngộ nhân sự 6

1.1.2 Vai trò của đãi ngộ nhân sự 7

1.1.3 Các hình thức đãi ngộ nhân sự 8

1.2.Nội dung cơ bản của đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp 11

1.2.1 Khái niệm đãi ngộ tài chính 11

1.2.2 Vai trò của đãi ngộ tài chính 11

1.2.3 Các hình thức đãi ngộ tài chính 15

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ tài chính

trong doanh nghiệp 24

1.3.1 Môi trường của công ty 24

1.3.2 Thị trường lao động 25

1.3.3 Bản thân nhân viên 27

1.3.4 Bản thân công việc 28

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 29

2.1.Một số nét khái quát về công ty Xăng Dầu Quân Đội 29

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 29

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 31

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 32

2.1.4 Một số đặc điểm kinh doanh của công ty 34

2.2.Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình sử dụng

lao động

2.2.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong

3 năm 2004-2005-2006 36

2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng lao động của công ty 38

2.3. Thực trang đãi ngộ tài chính tại công ty Xăng Dầu Quân Đội 41

2.3.1 Thực trang đãi ngộ qua tiền lương 41

2.3.2 Thực trang đãi ngộ qua tiền thưởng 43

2.3.3 Thực trang đãi ngộ qua cổ phần 45

2.3.4 Thực trang đãi ngộ qua phụ cấp 45

2.3.5 Thực trang đãi ngộ qua trợ cấp 48

2.3.6 Thực trang đãi ngộ qua phúc lợi 53

2.4.Đánh giá về công tác đãi ngộ tài chính tại công ty Xăng Dầu

Quân Đội 56

4.1 Đánh giá về đãi ngộ tài chính thông qua cảm nhận của nhân viên 56

4.2 Đánh giá chung về công tác đãi ngộ tài chính của công ty 58

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC

ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 65

3.1.Mục tiêu và phương hướng của công ty trong thời gian tới 65

3.1.1 Mục tiêu của công ty 65

3.1.2 Phương hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 66

3.1.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đãi ngộ tài chính 67

3.2.Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác đãi ngộ tài chính 69

3.2.1 Những giải pháp chung 69

3.2.2 Những giải pháp cụ thể 71

3.3.Kiến nghị cá nhân 84

3.3.1 Một số kiến nghị với hoạt động kinh doanh 84

3.3.2 Một số kiến nghị với công tác đãi ngộ tài chính 86

KẾT LUẬN 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY