Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỒNG GAI 2

1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỒNG GAI 2

1.1.1 Quá trình hình thành 2

1.1.2 Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai 3

1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẦU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH HỒNG GAI 4

1.2.1 Chức năng: 4

1.2.2 Nhiệm vụ 4

1.2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hồng Gai 5

1.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của một số chức danh, bộ phận chính trong Công ty 6

1.2.3.1 Đại hội đồng cổ đông 6

1.2.3.2 Hội đồng Quản trị 8

1.2.3.3 Chủ tịch Hội đồng Quản trị 11

1.2.3.4 Giám đốc 12

1.2.3.5 Ban kiểm soát 15

1.2.4 Các chi nhánh của Công ty 17

CHƯƠNG II: CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỒNG GAI 21

2.1_ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỒNG GAI ( chi nhánh 368 Trần Khát Chân- Hai Bà Trưng- Hà Nội) 21

2.2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỒNG GAI 21

2.2.1 Đặc điểm về sản phẩm. 21

2.2.2 Đặc điểm về lao động 22

2.2.3 Đặc điểm về công nghệ và thiết bị. 24

2.2.4 Đặc điểm về vốn và nguồn vốn 24

2.1 LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 26

2.1.1 Lĩnh vực kinh doanh 26

2.1.2 Cơ cấu lĩnh vực kinh doanh 26

2.2 CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH 28

2.2.1 Sản phẩm chủ yếu và thị trường tiêu thụ 28

2.2.1.1 Danh mục và cơ cấu sản phẩm chủ yếu của Công ty qua các năm 28

2.2.1.2 Cơ cấu thị trường chủ yếu của Công ty qua các năm 29

2.3 HOẠT ĐỘNG MARKETING 33

2.4 CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH 34

2.4.1- Chi phí: 34

2.4.2 Giá thành 1 số loại sản phẩm chủ yếu 35

2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 37

2.5.1 Những ưu điểm của Công ty Cổ phần du lịch và Dịch vụ Hồng Gai 37

2.5.2 Những tồn tại, hạn chế của Công ty Cổ phần du lịch và Dịch vụ Hồng Gai 39

2.5.3 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai 40

2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan 40

2.5.3.2 Nguyên nhân chủ quan 41

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỒNG GAI 43

3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 43

3.1.1 Phương hướng phát triển của công ty 43

3.1.2 Mục tiêu phát triển du lịch 43

3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 44

3.2.1 Xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể 44

3.2.2 Tuyên truyền và quảng bá du lịch 44

3.2.3 Phát triển sản phẩm du lịch nhằm tạo ra sự đa dạng, hấp dẫn 45

3.2.4 Thị trường du lịch 45

3.2.5 Giải pháp về vốn đầu tư 45

3.2.6 Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ 45

3.2.7 Giữ gìn môi trường sinh thái 46

3.2.8 Bảo đảm tính liên ngành liên vùng cho việc hoạch định kế hoạch và phát triển du lịch bền vững 46

KẾT LUẬN 47

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY