Báo cáo Xúc tiến thương mại ở Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 3GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI . 3I . NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: 31.1: Khái niệm xúc tiến thương mại : 31.2: Nghiên cứu hoạt động xúc tiến thương mại : 41.3: Vai trò củav xúc tiến thương mại : 5II. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HIỆN NAY: 62.1: Yêu thế quốc tế hoá và tự do hoá thương mại: 62.2: Những thách thức đối vơi doanh nghiệp : 82.2.1: Ảnh hưởng của WTO và các khối tài chính kinh tế khác: 82.2.2:Hệ thống lưu thông truyền thống đang được thay thế dần bằng phương thức mới: 82.3:Công tác xúc tiến thương mại và điề kiện thực tế Việt Nam: 92.3.1: Do đường nối phát triển kinh tế mở: 92.3.2: Tim hiểu đối tác và điều kiện thực tế Việt Nam : 10III: CHỨC NĂNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG XÚC TIÊN THƯƠNG MẠI : 111: Chức năng: 111.1: Tư vấn và hướng dẫn doang nghiệp 111.2: Thông tin về thị trường sản phẩm và cơ hội kinh doanh: 111.3: Tư vấn đóng góp ý kiến về chính sách, bbiện pháp phát triể thương mại. 111.3.1: Chính sách đối với doanh nghiệp Nhà Nước. 121.3.2: Chính sách đối với hợp tác xã và các hình thức kinh doanh hợp tác khác trong thương mại: 121.3.3: Chính sách đối với thương nhân thuộc các thành phần kinh tế tư bản tư nhân: 121.3.4: Chính sách thương mại đối với nông thôn: 121.3.5: Chính sách thương mại đối với miền núi hải dảo vung xâu vùng xa: 131.3.6: Chính sách lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại : 132. Hoạt động cụ thể 142.1:Tư vấn kinh doanh với doanh nghiệp: 142.2: Giới thiệu doanh nghiệp và tìm kiếm bạn hàng: 142.3: Thông tin: 142.4: Tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ: 142.5: Tổ chức các trung tâm thương mại ở nước ngoài: 152.6: Nghiên cứu tổ chức thực nghiệm và giới thiệu: 152.7: Điều tra thu thập ý kiền nghuyện vọng: 152.8: Hoàn thiện đào tạo: 15IV: PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: 15V: NGUỒN NGÂN SÁCH CHI CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: 16CHƯƠNG II 18PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÚC TIẾN VÀ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU - HÀ NỘI. 18I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU - HÀ NỘI. 181. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 181.1. Quá trình hình thành. 181.2. Qúa trình phát triển. 182. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp. 202.1. Chức năng: 202.2. Nhiệm vụ chủ yếu của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 21- Tổ chức tiếp nhận xăng dầu theo đơn đặt hàng. 213. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của xí nghiệp. 21II. ĐẶC ĐIỂM CỦA XÍ NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI. 231. Nhiệm vụ tạo nguồn hàng của xí nghiệp. 232. Đặc điểm về thị trường và thị trường tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 252.1. Đặc điểm về thị trường. 252.2. Đặc điểm về tiêu thụ sản phẩm. 262.3. Đặc điểm về lượng hàng nhập theo mặt hàng của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 272.4. Đặc điểm thị phần xăng dầu chính của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 293. Đặc điểm cơ sở vật chất và mặt hàng kinh doanh. 304. Cơ cấu nhân lực của xí nghiệp. 325. Phương thức xúc tiến bán hàng của xí nghiệp. 336. Các biện pháp xúc tiến khác và đối thủ cạnh tranh. 34III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU HÀ NỘI TRONG 2 NĂM: 2001 - 2002. 371. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội trong 2 năm 2001 - 2002. 382. Phân tích đánh giá hiệu quả xúc tiến kinh doanh của xí nghiệp qua số liệu bảng 5 ta có nhận xét: 402.1. Hiệu quả xúc tiến kinh doanh tổng hợp. 402.2. Phân tích hiệu quả xúc tiến của xí nghiệp thông qua hệ thống các chỉ tiêu phản ánh một cách tổng quát nhất toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp và (được biểu hiện qua bảng 5). 413. Những mặt xí nghiệp đã làm được. 424. Những mặt còn hạn chế. 43CHƯƠNG III 45XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN TỚI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU – HÀ NỘI. 45I. MỤC TIÊU CỦA XÍ NGHIỆP. 451.1. Mục tiêu kinh doanh năm 2003. 46II. NHỮNG BIỆN PHÁP XÚC TIẾN CỤ THỂ. 471. Xây dựng chiến lược và kế hoạch xúc tiến từng thời kỳ. 472. Hoàn thiện công tác tổ chức, thực hiện quảng cáo. 483. Xúc tiến công tác đào tạo đội ngũ bán hàng cũng như đội ngũ quản lý bán hàng. 494. Xúc tiến, tăng cường hoạt động quan hệ công chúng. 505. Tổ chức các điểm xúc tiến thương mại đặc biệt là các điểm bán hàng. 50III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU HÀ NỘI. 511. Các biện pháp cụ thể đẩy mạnh hoạt động xúc tiến của xí nghiệp. 511.1. Biện pháp nhân sự. 511.2. Biện pháp về tài chính. 511.3. Các biện pháp Marketing khác. 522. Một số kiến nghị đối với hoạt động xúc tiến thương mại của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu – Hà Nội. 52KẾT LUẬN 54

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI . 3

I . NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: 3

1.1: Khái niệm xúc tiến thương mại : 3

1.2: Nghiên cứu hoạt động xúc tiến thương mại : 4

1.3: Vai trò củav xúc tiến thương mại : 5

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HIỆN NAY: 6

2.1: Yêu thế quốc tế hoá và tự do hoá thương mại: 6

2.2: Những thách thức đối vơi doanh nghiệp : 8

2.2.1: Ảnh hưởng của WTO và các khối tài chính kinh tế khác: 8

2.2.2:Hệ thống lưu thông truyền thống đang được thay thế dần bằng phương thức mới: 8

2.3:Công tác xúc tiến thương mại và điề kiện thực tế Việt Nam: 9

2.3.1: Do đường nối phát triển kinh tế mở: 9

2.3.2: Tim hiểu đối tác và điều kiện thực tế Việt Nam : 10

III: CHỨC NĂNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG XÚC TIÊN THƯƠNG MẠI : 11

1: Chức năng: 11

1.1: Tư vấn và hướng dẫn doang nghiệp 11

1.2: Thông tin về thị trường sản phẩm và cơ hội kinh doanh: 11

1.3: Tư vấn đóng góp ý kiến về chính sách, bbiện pháp phát triể thương mại. 11

1.3.1: Chính sách đối với doanh nghiệp Nhà Nước. 12

1.3.2: Chính sách đối với hợp tác xã và các hình thức kinh doanh hợp tác khác trong thương mại: 12

1.3.3: Chính sách đối với thương nhân thuộc các thành phần kinh tế tư bản tư nhân: 12

1.3.4: Chính sách thương mại đối với nông thôn: 12

1.3.5: Chính sách thương mại đối với miền núi hải dảo vung xâu vùng xa: 13

1.3.6: Chính sách lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại : 13

2. Hoạt động cụ thể 14

2.1:Tư vấn kinh doanh với doanh nghiệp: 14

2.2: Giới thiệu doanh nghiệp và tìm kiếm bạn hàng: 14

2.3: Thông tin: 14

2.4: Tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ: 14

2.5: Tổ chức các trung tâm thương mại ở nước ngoài: 15

2.6: Nghiên cứu tổ chức thực nghiệm và giới thiệu: 15

2.7: Điều tra thu thập ý kiền nghuyện vọng: 15

2.8: Hoàn thiện đào tạo: 15

IV: PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: 15

V: NGUỒN NGÂN SÁCH CHI CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: 16

CHƯƠNG II 18

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÚC TIẾN VÀ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU - HÀ NỘI. 18

I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU - HÀ NỘI. 18

1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 18

1.1. Quá trình hình thành. 18

1.2. Qúa trình phát triển. 18

2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp. 20

2.1. Chức năng: 20

2.2. Nhiệm vụ chủ yếu của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 21

- Tổ chức tiếp nhận xăng dầu theo đơn đặt hàng. 21

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của xí nghiệp. 21

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA XÍ NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI. 23

1. Nhiệm vụ tạo nguồn hàng của xí nghiệp. 23

2. Đặc điểm về thị trường và thị trường tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 25

2.1. Đặc điểm về thị trường. 25

2.2. Đặc điểm về tiêu thụ sản phẩm. 26

2.3. Đặc điểm về lượng hàng nhập theo mặt hàng của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 27

2.4. Đặc điểm thị phần xăng dầu chính của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 29

3. Đặc điểm cơ sở vật chất và mặt hàng kinh doanh. 30

4. Cơ cấu nhân lực của xí nghiệp. 32

5. Phương thức xúc tiến bán hàng của xí nghiệp. 33

6. Các biện pháp xúc tiến khác và đối thủ cạnh tranh. 34

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU HÀ NỘI TRONG 2 NĂM: 2001 - 2002. 37

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội trong 2 năm 2001 - 2002. 38

2. Phân tích đánh giá hiệu quả xúc tiến kinh doanh của xí nghiệp qua số liệu bảng 5 ta có nhận xét: 40

2.1. Hiệu quả xúc tiến kinh doanh tổng hợp. 40

2.2. Phân tích hiệu quả xúc tiến của xí nghiệp thông qua hệ thống các chỉ tiêu phản ánh một cách tổng quát nhất toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp và (được biểu hiện qua bảng 5). 41

3. Những mặt xí nghiệp đã làm được. 42

4. Những mặt còn hạn chế. 43

CHƯƠNG III 45

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN TỚI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU – HÀ NỘI. 45

I. MỤC TIÊU CỦA XÍ NGHIỆP. 45

1.1. Mục tiêu kinh doanh năm 2003. 46

II. NHỮNG BIỆN PHÁP XÚC TIẾN CỤ THỂ. 47

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch xúc tiến từng thời kỳ. 47

2. Hoàn thiện công tác tổ chức, thực hiện quảng cáo. 48

3. Xúc tiến công tác đào tạo đội ngũ bán hàng cũng như đội ngũ quản lý bán hàng. 49

4. Xúc tiến, tăng cường hoạt động quan hệ công chúng. 50

5. Tổ chức các điểm xúc tiến thương mại đặc biệt là các điểm bán hàng. 50

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU HÀ NỘI. 51

1. Các biện pháp cụ thể đẩy mạnh hoạt động xúc tiến của xí nghiệp. 51

1.1. Biện pháp nhân sự. 51

1.2. Biện pháp về tài chính. 51

1.3. Các biện pháp Marketing khác. 52

2. Một số kiến nghị đối với hoạt động xúc tiến thương mại của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu – Hà Nội. 52

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY