Báo cáo Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình lập thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU. 1 Tên ĐềTài. 1 Lý do chọn đềtài. 1 Lịch sửnghiên cứu của đềtài. 1 Mục Tiêu Của Chương Trình. 1 Phương pháp nghiên cứu. 4 Những đóng góp mới của đềtài và những vấn đềmà đềtài chưa làm được .4 Kết QuảThực Hiện Được. 4 Chưa thực hiện được. 4 Các công việc cần phải hoàn thành .4 Kết cấu của đềtài .5 CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .6 I.1. Lịch sửnghiên cứu của đềtài: . .6 I.2. Những nội dung mà đềtài chưa đềcập .7 I.3. Hướng phát triển của đềtài trong thời gian tới.7CHƯƠNG II.-KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆTHỐNG .8 II.1.Khảo sát hệthống. 8 II.1.1. Tổng Quan VềDoanh Nghiệp. 8 II.1.2. Cơcấu tổchức của doanh nghiệp. 8 a). Chức năng của từng bộphận. 9 b).Mối Quan HệGiữa Các Phòng Ban Trong Doanh Nghiệp. 10 c) Cơcấu tổchức bộmáy kếtoán của công ty TNHH một thành viên Lạc Hồng. 14 II.2. Quy trình kếtoán thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ. 15 II.2.1. Quy trình trong kê khai thuếGTGT. 15 a).Tập Hợp Hóa Đơn Đầu Vào. 18 b).Lập bảng kê mua vào,bảng kê bán ra. 18 c). Lập tờkhai thuếvà báo cáo tình hình sửdụng hóa đơn chứng từ. 21 II.2.2. In ấn,lập bộbáo cáo thuếGTGT hoàn chỉnh. 24 II.2.3. Nộp báo cáo và lưu hồsơ. 24 II.2.4.Các tờkhai thuếkèm theo. 25 GVHD:Võ Hồng Bảo Châu. SVTH:Trần Văn Minh 3II.3. Xác định yêu cầu và chức năng .29 II.3.1. Mô tảyêu cầu. 29 II.3.2. Xác định yêu cầu. 29 II.3.3. Đặc tảyêu cầu 29 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾHỆTHỐNG. 32 III.1. Thành phần dữliệu ởmức quan niệm. 32 III.2. Mô tảcác thực thểtổng quát. 34 III.2.1.Hóa Đơn:. 34 III.2.2. Chi tiết mua hàng. 36 III.2.3. Hình hóa đơn. 37 III.2.4. Tình huống .37 III.3. Mối kết hợp giữa các thực thể. 37 III.4. Mô Hình thực thểkết hợp .38 III.5.Thành phần dữliệu ởmức logic:. 38 III.5.1.Chuyển đổi mô hình thực thểsang mô hình quan hệ. 38 III.5.2.Lược đồquan hệ:. 39 III.6. Các ràng buộc toàn vẹn. 40 III.6.1. Mô hình quan hệ. 40 III.6.2.Ràng buộc liên bộvà tầm ảnh hưởng .40 III.7. Thành phần dữliệu ởmức vật lý .43 CHƯƠNG IV. THIẾT KẾCHƯƠNG TRÌNH. 44 IV.1.Các Phần Mềm Ứng Dụng. 44 IV.1.1.Giới Thiệu vềtính năng của phần mềm Microsoft visual studio 2005. 44 IV.1.2.Thiết kếgiao diện,hỗtrợviết mã(code). 44 IV.1.3-Xây dựng ứng dụng web nhanh hơn. 44 IV.1.4-Hỗtrợphát triển ứng dụng cho thiết bịdi động .45 IV.1.5-Đóng gói và triển khai ứng dụng .45 IV.2. Xây dựng phần mềm mô phỏng quá trình lập báo cáo thuế:. 46 IV.2.1. Giao Diện Chính .46 IV.2.2. Giao diện cập nhật bộ đề. 47 IV.2.3. Giao diện tạo tình huống làm. 48 GVHD:Võ Hồng Bảo Châu. SVTH:Trần Văn Minh 4IV.2.4. Màn hình mô phỏng những đối tượng lên quan trong quy trình và bài tình huống.48 IV.2.5. Giao diện nhân viên kếtoán thuế. 49 IV.2.6. Giao diện nhập hóa đơn ởngoài. 50 IV.2.7 Giao diện sơ đồcác phòng ban: .51 IV.2.8 Giao diện kếtoán trưởng: 51 IV.2.9 Giao diện của giám đốc:. 52 IV.2.10. Sửa lại hóa đơn: .52 IV.2.11 Giao diện tạo bộ đềthực hành. 53 IV.2.12. Màn hình xem ảnh. 54 Một vài đoạn mã code trong chương trình:. 55 PHẦN V. KẾT LUẬN. 56 KIẾN NGHỊ. 56 Phụlục 57

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU. 1

Tên ĐềTài. 1

Lý do chọn đềtài. 1

Lịch sửnghiên cứu của đềtài. 1

Mục Tiêu Của Chương Trình. 1

Phương pháp nghiên cứu. 4

Những đóng góp mới của đềtài và những vấn đềmà đềtài chưa làm được .4

Kết QuảThực Hiện Được. 4

Chưa thực hiện được. 4

Các công việc cần phải hoàn thành .4

Kết cấu của đềtài .5

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .6

I.1. Lịch sửnghiên cứu của đềtài: . .6

I.2. Những nội dung mà đềtài chưa đềcập .7

I.3. Hướng phát triển của đềtài trong thời gian tới.7

CHƯƠNG II.-KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆTHỐNG .8

II.1.Khảo sát hệthống. 8

II.1.1. Tổng Quan VềDoanh Nghiệp. 8

II.1.2. Cơcấu tổchức của doanh nghiệp. 8

a). Chức năng của từng bộphận. 9

b).Mối Quan HệGiữa Các Phòng Ban Trong Doanh Nghiệp. 10

c) Cơcấu tổchức bộmáy kếtoán của công ty TNHH một thành viên Lạc Hồng. 14

II.2. Quy trình kếtoán thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ. 15

II.2.1. Quy trình trong kê khai thuếGTGT. 15

a).Tập Hợp Hóa Đơn Đầu Vào. 18

b).Lập bảng kê mua vào,bảng kê bán ra. 18

c). Lập tờkhai thuếvà báo cáo tình hình sửdụng hóa đơn chứng từ. 21

II.2.2. In ấn,lập bộbáo cáo thuếGTGT hoàn chỉnh. 24

II.2.3. Nộp báo cáo và lưu hồsơ. 24

II.2.4.Các tờkhai thuếkèm theo. 25

GVHD:Võ Hồng Bảo Châu.

SVTH:Trần Văn Minh

3

II.3. Xác định yêu cầu và chức năng .29

II.3.1. Mô tảyêu cầu. 29

II.3.2. Xác định yêu cầu. 29

II.3.3. Đặc tảyêu cầu 29

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾHỆTHỐNG. 32

III.1. Thành phần dữliệu ởmức quan niệm. 32

III.2. Mô tảcác thực thểtổng quát. 34

III.2.1.Hóa Đơn:. 34

III.2.2. Chi tiết mua hàng. 36

III.2.3. Hình hóa đơn. 37

III.2.4. Tình huống .37

III.3. Mối kết hợp giữa các thực thể. 37

III.4. Mô Hình thực thểkết hợp .38

III.5.Thành phần dữliệu ởmức logic:. 38

III.5.1.Chuyển đổi mô hình thực thểsang mô hình quan hệ. 38

III.5.2.Lược đồquan hệ:. 39

III.6. Các ràng buộc toàn vẹn. 40

III.6.1. Mô hình quan hệ. 40

III.6.2.Ràng buộc liên bộvà tầm ảnh hưởng .40

III.7. Thành phần dữliệu ởmức vật lý .43

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾCHƯƠNG TRÌNH. 44

IV.1.Các Phần Mềm Ứng Dụng. 44

IV.1.1.Giới Thiệu vềtính năng của phần mềm Microsoft visual studio 2005. 44

IV.1.2.Thiết kếgiao diện,hỗtrợviết mã(code). 44

IV.1.3-Xây dựng ứng dụng web nhanh hơn. 44

IV.1.4-Hỗtrợphát triển ứng dụng cho thiết bịdi động .45

IV.1.5-Đóng gói và triển khai ứng dụng .45

IV.2. Xây dựng phần mềm mô phỏng quá trình lập báo cáo thuế:. 46

IV.2.1. Giao Diện Chính .46

IV.2.2. Giao diện cập nhật bộ đề. 47

IV.2.3. Giao diện tạo tình huống làm. 48

GVHD:Võ Hồng Bảo Châu.

SVTH:Trần Văn Minh

4

IV.2.4. Màn hình mô phỏng những đối tượng lên quan trong quy trình và bài tình

huống.48

IV.2.5. Giao diện nhân viên kếtoán thuế. 49

IV.2.6. Giao diện nhập hóa đơn ởngoài. 50

IV.2.7 Giao diện sơ đồcác phòng ban: .51

IV.2.8 Giao diện kếtoán trưởng: 51

IV.2.9 Giao diện của giám đốc:. 52

IV.2.10. Sửa lại hóa đơn: .52

IV.2.11 Giao diện tạo bộ đềthực hành. 53

IV.2.12. Màn hình xem ảnh. 54

Một vài đoạn mã code trong chương trình:. 55

PHẦN V. KẾT LUẬN. 56

KIẾN NGHỊ. 56

Phụlục 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY