Báo cáo Xây dựng chiến lược hoạt động mua hàng cho sản phẩm động cơ Vikyno – Vinappro tại doanh nghiệp tư nhân Hưng Phát

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÁT1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 11.1.1 Giới thiệu về doanh nghiệp. 11.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 11.1.3 Quy mô doanh nghiệp. 21.1.3.1 Quy mô kinh doanh. 21.1.3.2 Năng lực nhân sư. 2 1.1.3.3 Thị trường tiêu thụ. 31.2 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 31.2.1 Sơ đồ tổ chức chung. 31.2.2 Chức năng từng bộ phận. 31.2.2.1 Giám đốc. 31.2.2.2 Các bộ phận khác. 41.3 Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp. 41.3.1 Chức năng. 41.3.2 Nhiệm vụ. 51.4 Tổ chức công tác kinh doanh của doanh nghiệp. 51.4.1 Tổ chức công tác kinh doanh. 51.4.2 Lĩnh vực hoạt động. 61.5 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển. 61.5.1 Thuận lợi. 61.5.2 Khó khăn. 61.5.3 Phương hướng kinh doanh trong thời gian tới. 7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP2.1 Nội dung của nghiệp vụ mua hàng tại doanh nghiệp thương mại. 82.1.1 Khái niệm về mua hàng. 82.2.2 Nội dung về nghiệp vụ mua hàng. 8 2.2.2.1 Nội dung về nghiệp vụ mua hàng .82.2.2.2 Xác định khối lượng hàng cần mua và phương pháp chọn thị trường mua bán. 102.2 Các hình thức và mua hàng của doanh nghiệp thương mại. 112.2.1 Mua theo đơn đặt hàng và hoạt động mua hàng. 112.2.2 Mua hàng không theo hợp đồng mua bán. 122.2.3 Mua hàng qua đại lý. 132.2.4 Nhận bán hàng ủy thác và bán hàng ký gởi. 132.2.5 Gia công đặt hàng và bán nguyên vật liệu, thu mua thành phẩm. 142.2.6 Tự sản xuất khai thác hàng hóa. 142.3 Chính sách mua hàng. 162.3.1 Mục tiêu mua hàng 162.3.2 Lựa chọn nhà cung ứng. 162.3.3 Lựa chọn nhân viên giao hàng. 162.4 Quá trình mua hàng. 172.5 Các nguyên tắc đảm bảo mua hàng có hiệu quả. 17CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG CHO SẢN PHẨM VIKYNO – VINAPPRO TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÁT.3.1 Đôi nét về công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM). 183.2 Ký kết hợp đồng đại lý cho sản phẩm Vikyno – Vinappro. 193.3 Các loại hàng của doanh nghiệp. 213.4 Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp. 223.4.1 Xác định lượng hàng cần mua. 223.4.2 Các loại hàng hóa cần mua. 243.5 Các hình thức mua hàng của doanh nghiệp. 253.5.1.Mua theo đặt hàng và hợp đồng mua bán hàng hóa 253.5.2 Mua hàng không theo hợp đồng mua bán. 253.6 Chính sách mua hàng của doanh nghiệp. 253.6.1 Mục tiêu mua hàng. 253.6.2 Lựa chọn nhà cung ứng. 263.6.2.1 Giá cả. 263.6.2.2 Chất lượng hàng hóa. 263.6.2.3 Phương thức thanh toán. 263.6.2.4 Phương thức nhận hàng và vận chuyển. 263.6.3 Quy trình đánh giá nhà cung ứng. 263.6.3.1 Mục đích. 263.6.3.2 Nội dung. 26 a. Nhận yêu cầu tìm kiếm của nhà cung ứng. 26b. Xác định tiêu chí đánh giá nhà cung ứng. 27c. Thu thập thông tin về nhà cung ứng. 27d. Ký hợp đồng. 28e. Khảo sát giá trên thị trường. 283.7 Quá trình mua hàng của doanh nghiệp. 283.8 Nguyên tắc mua hàng của doanh nghiệp. 283.9 Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhân viên bán hàng. 283.9.1 Tiêu chuẩn nhân viên mua hàng 283.9.2 Nhiệm vụ nhân viên giao hàng 29CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 4.1 Nhận xét. 304.2 Kiến nghị. 314.2.1 Kiến nghị đối với doanh nghiệp 314.2.2 Kiến nghị đối với nhà cung ứng 314.2.3 Kiến nghị đối với khách hàng. 31

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÁT

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 1

1.1.1 Giới thiệu về doanh nghiệp. 1

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 1

1.1.3 Quy mô doanh nghiệp. 2

1.1.3.1 Quy mô kinh doanh. 2

1.1.3.2 Năng lực nhân sư. 2

1.1.3.3 Thị trường tiêu thụ. 3

1.2 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 3

1.2.1 Sơ đồ tổ chức chung. 3

1.2.2 Chức năng từng bộ phận. 3

1.2.2.1 Giám đốc. 3

1.2.2.2 Các bộ phận khác. 4

1.3 Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp. 4

1.3.1 Chức năng. 4

1.3.2 Nhiệm vụ. 5

1.4 Tổ chức công tác kinh doanh của doanh nghiệp. 5

1.4.1 Tổ chức công tác kinh doanh. 5

1.4.2 Lĩnh vực hoạt động. 6

1.5 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển. 6

1.5.1 Thuận lợi. 6

1.5.2 Khó khăn. 6

1.5.3 Phương hướng kinh doanh trong thời gian tới. 7

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

2.1 Nội dung của nghiệp vụ mua hàng tại doanh nghiệp thương mại. 8

2.1.1 Khái niệm về mua hàng. 8

2.2.2 Nội dung về nghiệp vụ mua hàng. 8

2.2.2.1 Nội dung về nghiệp vụ mua hàng .8

2.2.2.2 Xác định khối lượng hàng cần mua và phương pháp chọn thị trường mua bán. 10

2.2 Các hình thức và mua hàng của doanh nghiệp thương mại. 11

2.2.1 Mua theo đơn đặt hàng và hoạt động mua hàng. 11

2.2.2 Mua hàng không theo hợp đồng mua bán. 12

2.2.3 Mua hàng qua đại lý. 13

2.2.4 Nhận bán hàng ủy thác và bán hàng ký gởi. 13

2.2.5 Gia công đặt hàng và bán nguyên vật liệu, thu mua thành phẩm. 14

2.2.6 Tự sản xuất khai thác hàng hóa. 14

2.3 Chính sách mua hàng. 16

2.3.1 Mục tiêu mua hàng 16

2.3.2 Lựa chọn nhà cung ứng. 16

2.3.3 Lựa chọn nhân viên giao hàng. 16

2.4 Quá trình mua hàng. 17

2.5 Các nguyên tắc đảm bảo mua hàng có hiệu quả. 17

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG CHO SẢN PHẨM VIKYNO – VINAPPRO TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÁT.

3.1 Đôi nét về công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM). 18

3.2 Ký kết hợp đồng đại lý cho sản phẩm Vikyno – Vinappro. 19

3.3 Các loại hàng của doanh nghiệp. 21

3.4 Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp. 22

3.4.1 Xác định lượng hàng cần mua. 22

3.4.2 Các loại hàng hóa cần mua. 24

3.5 Các hình thức mua hàng của doanh nghiệp. 25

3.5.1.Mua theo đặt hàng và hợp đồng mua bán hàng hóa 25

3.5.2 Mua hàng không theo hợp đồng mua bán. 25

3.6 Chính sách mua hàng của doanh nghiệp. 25

3.6.1 Mục tiêu mua hàng. 25

3.6.2 Lựa chọn nhà cung ứng. 26

3.6.2.1 Giá cả. 26

3.6.2.2 Chất lượng hàng hóa. 26

3.6.2.3 Phương thức thanh toán. 26

3.6.2.4 Phương thức nhận hàng và vận chuyển. 26

3.6.3 Quy trình đánh giá nhà cung ứng. 26

3.6.3.1 Mục đích. 26

3.6.3.2 Nội dung. 26

a. Nhận yêu cầu tìm kiếm của nhà cung ứng. 26

b. Xác định tiêu chí đánh giá nhà cung ứng. 27

c. Thu thập thông tin về nhà cung ứng. 27

d. Ký hợp đồng. 28

e. Khảo sát giá trên thị trường. 28

3.7 Quá trình mua hàng của doanh nghiệp. 28

3.8 Nguyên tắc mua hàng của doanh nghiệp. 28

3.9 Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhân viên bán hàng. 28

3.9.1 Tiêu chuẩn nhân viên mua hàng 28

3.9.2 Nhiệm vụ nhân viên giao hàng 29

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

4.1 Nhận xét. 30

4.2 Kiến nghị. 31

4.2.1 Kiến nghị đối với doanh nghiệp 31

4.2.2 Kiến nghị đối với nhà cung ứng 31

4.2.3 Kiến nghị đối với khách hàng. 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY