Báo cáo Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở nhà máy luyện thép Lưu Xá Thái Nguyên

Trang Lời nói đầu 1 Chương 1- Những vấn đề lý luận về tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất 2 I. Chi phí sản xuất,giá thành sản phẩm và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2 1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 2 1.1- Chi phí và bản chất của chi phí 2 1.2- Phân loại chi phí sản xuất 3 2- Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm (GTSP) 6 3- Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8 4- Yêu cầu quản lý CPSX và GTSP trong DNSX 8 II. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP ở doanh nghiệp sản xuất 10 1- Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành 10 2- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11 3- Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 12 4- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các DNSX 15 5- Phương pháp tính giá thành SX trong DN sản xuất 23 III. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong DN có sử dụng phàn mềm kế toán 1- Nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong DN có sử dụng phần mềm kế toán 2- Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CSX và tính GTSP trong điều kiện có sử dụng phần mềm kế toán. 28 IV. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29 Chương 2:- Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy luyện thép Lưu Xá 31 I. Đặc điểm chung của nhà máy 31 1- Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 31 2- Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý 33 2.1- Đặc điểm tổ chức sản xuất 33 2.2- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy 34 3- Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 37 4- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 38 II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Luyện thép Lưu Xá 40 1- Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 40 2- Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41 3- Phương pháp tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 45 4- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất chung 47 5- Chi phí sản phẩm phụ 51 6- Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 51 7- Đối tượng và phương pháp tính giá thành ở nhà máy luyện thép. 52 Chương III:- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy luyện thép Lưu Xá I. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 59 1- ưu điểm 59 2- Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện 62 II. Những đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy luyện thép Lưu Xá 63 Kết luận 65

Trang

Lời nói đầu 1

Chương 1- Những vấn đề lý luận về tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất 2

I. Chi phí sản xuất,giá thành sản phẩm và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2

1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 2

1.1- Chi phí và bản chất của chi phí 2

1.2- Phân loại chi phí sản xuất 3

2- Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm (GTSP) 6

3- Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8

4- Yêu cầu quản lý CPSX và GTSP trong DNSX 8

II. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP ở doanh nghiệp sản xuất 10

1- Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành 10

2- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11

3- Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 12

4- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các DNSX 15

5- Phương pháp tính giá thành SX trong DN sản xuất 23

III. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong DN có sử dụng phàn mềm kế toán

1- Nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong DN có sử dụng phần mềm kế toán

2- Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CSX và tính GTSP trong điều kiện có sử dụng phần mềm kế toán. 28

IV. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29

Chương 2:- Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và

tính giá thành sản phẩm ở nhà máy luyện thép Lưu Xá 31

I. Đặc điểm chung của nhà máy 31

1- Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 31

2- Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý 33

2.1- Đặc điểm tổ chức sản xuất 33

2.2- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy 34

3- Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 37

4- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 38

II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Luyện thép Lưu Xá 40

1- Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 40

2- Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41

3- Phương pháp tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 45

4- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất chung 47

5- Chi phí sản phẩm phụ 51

6- Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 51

7- Đối tượng và phương pháp tính giá thành ở nhà máy luyện thép. 52

Chương III:- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán

tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy luyện thép Lưu Xá

I. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 59

1- ưu điểm 59

2- Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện 62

II. Những đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy luyện thép Lưu Xá 63

Kết luận 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY