Báo cáo Tính chất vật lý của môi trường nước

1. Ánh sáng và môi trường nước 1.1. Phân phối năng lượng mặt trời Năng lượng mặt trời khi truyền qua khí quyển đến mặt đất thì năng lượng giảm dần do sự hấp thụ của khí quyển và vật chất trên bề mặt quả đất. Năng lượng mặt trời được truyền ở hai dạng sóng ánh sáng, ánh sáng khả kiến và bất khả kiến. Sự phân bố năng lượng được trình bài qua hình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC