Báo cáo Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội

MỤC LỤC Lời mở đầu 1Chương 1: Lý luận chung về thanh toán quốc tế và quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng 3I. Thanh toán quốc tế: 31. Khái niệm thanh toán quốc tế (TTQT) . 32. Sơ lược hoạt động TTQT ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: 4II. Quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng: 51. Khái niệm quy trình thanh toán quốc tế (QTTTQT) : 52. Quy trình thanh toán quốc tế ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: 63. Hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế là gì. 6Chương II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 8I. Khái quát về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 81. Sơ lược về hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 82. Tổng quan về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 12II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 141. Nội dung quy trình: 141.1 Quy trình phát hành thư tín dụng. 141.2 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả ngay (IB) 171.3 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả chậm (UB) 231.4 Quy trình phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng (SG) 281.5 Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng (AE) Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng bao gồm 8 bước: 311.6 Quy trình nhờ thu đến (IC) 341.7 Quy trình thông báo thư tín dụng (IL) 39 1.8 Quy trình nhờ thu đi (OC) 421.9 Quy trình chiết khấu bộ chứng từ (BP) 452. Sơ lược về kết quả kinh doanh từ việc áp dụng các quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 523. Đánh giá về quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 553.1 Nhận xét chung 553.2 Một số kết quả đã đạt được 563.3 Những mặt hạn chế, khó khăn 58Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội. 60I. Định hướng phát triển hoạt động than toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 601. Định hướng chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 602. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 61II. Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 631. Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, mở rộng phạm vi hoạt động. 632. Cải tiến kỹ thuật công nghệ. 643. Đơn giản hoá trong việc thực hiện nghiệp vụ TTQT đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nghiệp vụ liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT. 644. Giữ vững mối quan hệ với khách hàng. 645. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát. 65Kết luận 66Tài liệu tham khảo 68

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Lý luận chung về thanh toán quốc tế và quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng 3

I. Thanh toán quốc tế: 3

1. Khái niệm thanh toán quốc tế (TTQT) . 3

2. Sơ lược hoạt động TTQT ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: 4

II. Quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng: 5

1. Khái niệm quy trình thanh toán quốc tế (QTTTQT) : 5

2. Quy trình thanh toán quốc tế ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: 6

3. Hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế là gì. 6

Chương II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 8

I. Khái quát về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 8

1. Sơ lược về hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 8

2. Tổng quan về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 12

II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 14

1. Nội dung quy trình: 14

1.1 Quy trình phát hành thư tín dụng. 14

1.2 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả ngay (IB) 17

1.3 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả chậm (UB) 23

1.4 Quy trình phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng (SG) 28

1.5 Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng (AE) Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng bao gồm 8 bước: 31

1.6 Quy trình nhờ thu đến (IC) 34

1.7 Quy trình thông báo thư tín dụng (IL) 39

1.8 Quy trình nhờ thu đi (OC) 42

1.9 Quy trình chiết khấu bộ chứng từ (BP) 45

2. Sơ lược về kết quả kinh doanh từ việc áp dụng các quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 52

3. Đánh giá về quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 55

3.1 Nhận xét chung 55

3.2 Một số kết quả đã đạt được 56

3.3 Những mặt hạn chế, khó khăn 58

Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội. 60

I. Định hướng phát triển hoạt động than toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 60

1. Định hướng chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 60

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 61

II. Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 63

1. Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, mở rộng phạm vi hoạt động. 63

2. Cải tiến kỹ thuật công nghệ. 64

3. Đơn giản hoá trong việc thực hiện nghiệp vụ TTQT đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nghiệp vụ liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT. 64

4. Giữ vững mối quan hệ với khách hàng. 64

5. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát. 65

Kết luận 66

Tài liệu tham khảo 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY