Báo cáo Thực tế tại công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 2GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 41. 1. Các thông tin chung về công ty 41.1.1. Tên và loại hình doanh nghiệp 41.1.2. Quá trình hình thành và phát triển: 41.1.3. Quy mô hiện tại của doanh nghiệp. 51.1.4. Thành tựu đạt được: 61.2. Mục tiêu của doanh nghiệp 6CHƯƠNG I – QUẢN TRỊ HỌC 71.1. Hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp: 71.1.1. Hệ thống kế hoạch và quá trình xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp 71.1.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: 71.1.1.2. Định hướng phát triển của công ty 71.1.1.3. Kế hoạch và quá trình xây dựng kế hoạch của doanh nghiêp: 81.1.1.4. Kế hoạch năm 2011 và giải pháp thực hiện: 91.1.2. Tìm hiểu và nhận diện chiến lược của doanh nghiệp: 111.1.2.1. Nhận diện chiến lược của công ty 111.1.2.2. Phân tích SWORT: 111.1.2.3. Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 của công ty: 121.2. Cơ cấu tổ chức và các cấp quản trị của doanh nghiệp 141.2.1. Số cấp quản lý: 141.2.2. Mô hình tổ chức quản lý: 141.2.3. Chức năng cơ bản của bộ máy quản trị: 16CHƯƠNG II – QUẢN TRỊ DỰ ÁN 242.1. Tính toán một số chỉ tiêu của dự án: 242.1.1. Mục tiêu của dự án: 242.1.2. Quy mô dự án: 242.1.3. Tổng mức đầu tư của dự án và cơ cấu nguồn vốn 242.1.4. Lợi ích của dự án: 242.1.5. Nguồn vốn, khấu hao, trả vốn, trả lãi và doanh thu dự kiến 252.1.6. Tính toán một số chỉ tiêu tài chính của dự án 282.2. Phân tích rủi ro của dự án: 292.3. Quá trình quản lý dự án: 302.3.1. Xây dựng các công việc thực hiện dự án: (bảng dưới) 302.3.2. Lịch trình các công việc của dự án: (bảng dưới) 302.3.3. Biểu diễn các công việc qua biểu đồ GANTT và sơ đồ PERT: 30CHƯƠNG III – HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 313.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường của công ty 313.1.1. Thị trường mục tiêu: 313.1.2. Đánh giá dung lượng thị phần, thị trường: 323.1.3. Thực trạng marketing ở thị trường nước ngoài. 323.1.4. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: 333.1.5. Dự báo nhu cầu thị trường tương lai: 343.1.6. Đối thủ cạnh tranh: 343.1.6. Mục tiêu phát triển khách hàng của công ty trong thời gian tới. 343.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 353. 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng của môi trường vi mô 353.2.2. Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp 363.3. Hoạt động Marketing mix của doanh nghiệp: 373.3.1. Chính sách sản phẩm: 373.3.2. Chính sách giá: 383.3.3. Hệ thống phân phối của doanh nghiệp: 403.3.4. Các hoạt động xúc tiến bán hàng: 41CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU 424.1. Phương pháp dự báo của doanh nghiệp: 424.1.1. Khái niệm về dự báo: 424.1.2. Các phương pháp dự báo của doanh nghiệp 424.2. Quản lý dự trữ 444.2.1. Phân loại NVL của công ty: 444.2.2. Xác định định mức tiêu hao nguyên vật liệu 444.2.3. Lập kế hoạch sử dụng NVL 464.3. Công tác lập kế hoạch điều độ sản xuất: 48

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 4

1. 1. Các thông tin chung về công ty 4

1.1.1. Tên và loại hình doanh nghiệp 4

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển: 4

1.1.3. Quy mô hiện tại của doanh nghiệp. 5

1.1.4. Thành tựu đạt được: 6

1.2. Mục tiêu của doanh nghiệp 6

CHƯƠNG I – QUẢN TRỊ HỌC 7

1.1. Hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp: 7

1.1.1. Hệ thống kế hoạch và quá trình xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp 7

1.1.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: 7

1.1.1.2. Định hướng phát triển của công ty 7

1.1.1.3. Kế hoạch và quá trình xây dựng kế hoạch của doanh nghiêp: 8

1.1.1.4. Kế hoạch năm 2011 và giải pháp thực hiện: 9

1.1.2. Tìm hiểu và nhận diện chiến lược của doanh nghiệp: 11

1.1.2.1. Nhận diện chiến lược của công ty 11

1.1.2.2. Phân tích SWORT: 11

1.1.2.3. Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 của công ty: 12

1.2. Cơ cấu tổ chức và các cấp quản trị của doanh nghiệp 14

1.2.1. Số cấp quản lý: 14

1.2.2. Mô hình tổ chức quản lý: 14

1.2.3. Chức năng cơ bản của bộ máy quản trị: 16

CHƯƠNG II – QUẢN TRỊ DỰ ÁN 24

2.1. Tính toán một số chỉ tiêu của dự án: 24

2.1.1. Mục tiêu của dự án: 24

2.1.2. Quy mô dự án: 24

2.1.3. Tổng mức đầu tư của dự án và cơ cấu nguồn vốn 24

2.1.4. Lợi ích của dự án: 24

2.1.5. Nguồn vốn, khấu hao, trả vốn, trả lãi và doanh thu dự kiến 25

2.1.6. Tính toán một số chỉ tiêu tài chính của dự án 28

2.2. Phân tích rủi ro của dự án: 29

2.3. Quá trình quản lý dự án: 30

2.3.1. Xây dựng các công việc thực hiện dự án: (bảng dưới) 30

2.3.2. Lịch trình các công việc của dự án: (bảng dưới) 30

2.3.3. Biểu diễn các công việc qua biểu đồ GANTT và sơ đồ PERT: 30

CHƯƠNG III – HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 31

3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường của công ty 31

3.1.1. Thị trường mục tiêu: 31

3.1.2. Đánh giá dung lượng thị phần, thị trường: 32

3.1.3. Thực trạng marketing ở thị trường nước ngoài. 32

3.1.4. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: 33

3.1.5. Dự báo nhu cầu thị trường tương lai: 34

3.1.6. Đối thủ cạnh tranh: 34

3.1.6. Mục tiêu phát triển khách hàng của công ty trong thời gian tới. 34

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 35

3. 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng của môi trường vi mô 35

3.2.2. Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp 36

3.3. Hoạt động Marketing mix của doanh nghiệp: 37

3.3.1. Chính sách sản phẩm: 37

3.3.2. Chính sách giá: 38

3.3.3. Hệ thống phân phối của doanh nghiệp: 40

3.3.4. Các hoạt động xúc tiến bán hàng: 41

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU 42

4.1. Phương pháp dự báo của doanh nghiệp: 42

4.1.1. Khái niệm về dự báo: 42

4.1.2. Các phương pháp dự báo của doanh nghiệp 42

4.2. Quản lý dự trữ 44

4.2.1. Phân loại NVL của công ty: 44

4.2.2. Xác định định mức tiêu hao nguyên vật liệu 44

4.2.3. Lập kế hoạch sử dụng NVL 46

4.3. Công tác lập kế hoạch điều độ sản xuất: 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY