Báo cáo thực tập tổng quan tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quân Thu

MỤC LỤC

Lêi më ®Çu 1

PhÇn I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUÂN THU 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Quân Thu: 3

1.1.1. Cơ sở pháp lý của Công ty: 3

1.1.2. Nhiệm vụ của Công ty: 4

1.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: 5

1.2. Thực trạng bộ máy quản lý tại Công ty TNHHTM & DV Quân Thu 6

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 6

1.2.2. Chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban: 8

1.3: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY: 9

1.3.1. Nh÷ng thuËn lîi - khã kh¨n: 9

1.3.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 10

1.3.3. Đặc điểm các yếu tố đầu vào: 11

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUÂN THU 14

2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHHTM & Dịch Vô Qu©n Thu: 14

2.2. Vận dụng chế độ kế toán tại Công ty: 15

2.2.1. Nguyên tắc kế toán áp dụng tại Công ty: 15

2.2.2. Vận dụng chế độ chứng từ: 16

2.2.3. Vận dụng chế độ tài khoản: 16

2.2.4. Vận dụng chế độ sổ sách : 18

2.2.5. Vận dụng hệ thống báo cáo : 21

2.3. Một số phần hành kế toán chủ yếu : 21

2.3.1. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n 21

2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng: 22

2.3.3. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 23

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 25

3.1. Ưu điểm: 25

3.2. Nhược điểm: 25

3.3. Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt: 26

KÕt luËn 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY