Báo cáo thực tập tổng hợp Tổng công ty chè Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty chè

Việt Nam 2

1.1.1. Quá trình hình thành 2

1.1.2. Quá trình phát triển của công ty 5

1.2. Chức năng nhiệm vụ của VINATEA 6

1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của tổng công ty 6

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 7

1.2.2.1. Phòng tài chính kế toán 7

1.2.2.2. Phòng kế hoạch đầu tư 8

1.2.2.3. Phòng kỹ thuật 9

1.2.2.4. Phòng kiểm tra chất lượng và sản phẩm 9

1.2.2.5. Phòng tổ chức pháp chế 9

1.2.2.6. Văn phòng 10

1.2.2.7. Các phòng kinh doanh 11

1.3. Cơ cấu tổ chức 11

1.3.1. Cơ cấu tổ chức theo không gian 11

1.3.2. Cơ cấu bộ máy quản trị 13

1.4. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh chủ yếu 15

Chương 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA VINATEA 16

2.1. Tình hình hoạt động của VINATEA trong những năm gần đây 16

2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 17

2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008 17

2.2.2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động của TCT qua 9 tháng 19

2.2.2.1. Về Nông nghiệp 19

2.2.2.2. Về công nghiệp chế biến 20

2.2.2.3. Về thị trường 21

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINATEA 24

3.1. Phương hướng phát triển VINATEA (đến 2010-2020) 24

3.2. Một số giải pháp phát triển kinh doanh 25

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY