Báo cáo thực tập tổng hợp tại Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu Khí

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ VIỆT NAM 3

1.1 Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Việt Nam. 3

1.1.1 Quá trình hình thành 3

1.1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí ( PVEP ) 4

1.1.3. Nhiệm vụ và chiến lược của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí 5

1.2 Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Thăm dò và Dầu Khí Việt Nam 5

1.2.1 Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí 5

1.2.2 Hoạt động đầu tư 8

1.3 Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Việt Nam 9

1.4 Lực lượng lao động của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí 11

1.5 Thành tích và mục tiêu của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Việt Nam 13

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ VIỆT NAM 19

2.1 Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của Tổng công ty Thăm dò và Khai Thác dầu khí ( PVEP ) 19

2.1.1 Nội dung của hoạt động đầu tư phát triển 19

2.2 Thực trạng hoạt động Lập dự án của PVE 24

2.2.1 Quy trình lập dự án đầu tư 24

2.2.2 Nội dung lập dư án đầu tư: 25

2.2.3 Kết quả hoạt động lập dự án của PVEP 26

2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập dự án 27

2.3. Thực trạng quản lý dự án của PVEP 28

2.3.1 Quy định về quản lý các hoạt đông của dự án dầu khí. 28

2.3.2 Nội dung về quy định quản lý dự án 29

2.4 Thực trạng về công tác đấu thầu và tổ chức đấu thầu của PVEP 32

2.4.1 Tổng quan về công tác đấu thầu và tổ chức đấu thầu của PVEP 32

2.4.2 Nội dung Quy trình tổ chức đấu thầu của PVEP 35

2.5 Thực trạng thẩm định dự án của PVEP 36

2.5.1 Qui trình thẩm định dự án đầu tư của PVEP 36

2.5.2 Nội dung thẩm định dự án đầu tư của PVEP 38

2.5.3 Kết quả thẩm định dự án của PVEP 39

2.6 Thực trạng quản lý rủi ro của PVEP 39

2.6.1 Qui trình đánh giá rủi ro khi xem xét đến kinh tế đề án giai đoạn thăm dò 39

2.6.2 Nhận diện các rủi ro thường gặp phải trong dự án dầu khí 41

2.7 Thực trạng hoạt đông chuyển giao công nghệ của PVEP 43

2.7.1 Tình hình hợp tác đầu tư với nước ngoài của PVEP 43

2.7.2 Chuyển giao công nghệ 43

2.8 Đánh giá về hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của PVEP 44

PHẦN 3 : CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ 46

3.1 Giải pháp chung 46

3.1.1 Giải pháp về đầu tư 46

3.1.2. Giải pháp về tài chính 46

3.1.3. Giải pháp về tổ chức, quản lý và điều hành 47

3.1.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 48

3.2 Giải pháp riêng 48

3.2.1 Giải pháp cho hoạt động đàu tư phát triển 48

3.2.2 Giải pháp cho hoạt động lập dự án 50

3.2.3 Giải pháp cho hoạt động quản lý dự án 51

3.2.4 Giải pháp cho hoạt động tổ chức đấu thầu và tham gia dự thầu của tổng công ty PVEP 52

3.2.5 Giải pháp cho hoạt động thẩm định dự án 53

3.2.6 Giải pháp cho hoạt động quản lý rủi ro 54

3.2.7 Giải pháp cho hoạt động chuyển giao công nghệ 55

KẾT LUẬN CHUNG 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY