Báo cáo thực tập tổng hợp tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội

MỤC LỤC

PHẦN I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI. 2

1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà nội 2

1.1. Lịch sử hình thành Sở kế hoạch đầu tư hà nội 2

1.1.1. Giai đoạn bước đầu xây dựng Thủ đô XHCN và đấu tranh thống nhất đất nước (1955 - 1975): 2

1.1.2. Giai đoạn 10 năm xây dựng Thủ đô XHCN trong hòa bình và thống nhất đất nước (1976 - 1985): 3

1.1.3. Giai đoạn 20 năm đổi mới (1986 - 2005): xóa bỏ cơ chế bao cấp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 3

1.2. Nhiệm vụ chức năng của Sở kế hoạch đầu tư Hà nội 4

1.2.1. Vị trí và chức năng 4

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 5

1.3. Cơ cấu các đơn vị thuộc Sở kế hoạch đầu tư Hà nội 10

2. Tổng quan về Phòng Kế hoạch Công nghiệp – Thương mại - Dịch vụ 11

2.1. Chức năng 11

2.2. Nhiệm vụ 11

2.3. Cơ cấu chức danh biên chế 13

PHẦN II : ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 14

1. Thành tựu đạt được của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội: 14

2. Khó khăn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội 17

3. Phương hướng phát triển của Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội 18

PHẦN III: ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI 21

1. Những thành tựu Phòng Công nghiệp – Thương mại - Dịch vụ đã đạt được trong năm 2008 21

1.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Phòng Công nghiệp – Thương mại - Dịch vụ trong năm 2008 21

1.2. Kế hoạch cùa Phòng Công nghiệp – Thương mại - Dịch vụ trong năm 2009 21

2. Đề xuất đề tài 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY