Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

MUÏC LUÏC

LỜI MỞ ĐẦU---------------------------------------------------------------- Trang 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VÀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương

--------------------------------------------------------------------------- Trang 5

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương- Chi nhánh Đà Nẵng--------------------------------------------Trang 9

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương- Chi nhánh Đà Nẵng------------------------------------------------ Trang 10

1.4. Bộ máy tổ chức và chức năng của các phòng ban Ngân hàng TMCP Kỹ thương- Chi nhánh Đà Nẵng -----------------------------Trang 11

1.4.1. Ban giám đốc--------------------------------------------Trang 11

1.4.2. Ban IT miền Trung------------------------------------- Trang 12

1.4.3. Ban kiểm soát nội bộ----------------------------------- Trang 13

1.4.4. Ban pháp chế và xử lý nợ------------------------------Trang 13

1.4.5. Ban tái thẩm định------------------------------------- Trang 13

1.4.6. Ban đầu tư và xây dựng cơ bản--------------------- Trang 13

1.4.7. Phòng kế toán và kho quỹ----------------------------Trang 13

1.4.8. Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp-----------Trang 14

1.4.9. Phòng dịch vụ ngân hàng cá nhân------------------Trang 14

1.4.10. Ban hỗ trợ và quản lý rủi ro tín dụng---------------Trang 14

1.4.11. Ban tiếp thị và quản lý thẻ miền Trung-------------Trang 14

1.4.12. Bộ phận Marketing------------------------------------Trang 15

1.4.13. Bộ phận văn phòng------------------------------------Trang 15

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

2.1. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng---------------------------------------------------------------- Trang 18

2.1.1. Hoạt động huy động vốn------------------------------Trang 18

2.1.2. Hoạt động cho vay-------------------------------------Trang 20

2.1.3. Hoạt động cung ứng các sản phẩm ngân hàng điện tử

-------------------------------------------------------------------Trang 24

2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh------------------------Trang 28

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

3.1.Những kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương- chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian qua.-----------------------------------------------Trang 30

3.2. Những hạn chế cần quan tâm xử lý để phát triển-----------Trang 31

3.3. Phương hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương- Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay---------------------------------Trang 34

PHẦN KẾT LUẬN-------------------------------------------------------- Trang 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY