Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN BẮC Á 4

1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Bắc Á (kí hiệu: NASB) 4

2. Ngành nghề kinh doanh 6

2.1.Huy động vốn: 6

2.2.Hoạt động tín dụng: 7

2.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 7

2.4.Các hoạt động khác 7

3.Sản phẩm và dịch vụ cung cấp 7

4.Cơ cấu tổ chức hiện tại của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 9

5.Bộ máy quản lý điều hành 10

5.1.Hội đồng quản trị 10

5.2. Ban kiểm soát: 10

5.3. Tổng giám đốc 10

5.4.Bộ máy giúp việc 10

5.5. Các phòng ban và chức năng 10

PHẦN II: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRONG NĂM QUA. 13

I.Tình hình hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 13

1.Tình hình tăng trưởng vốn, tài sản. 13

2.Tình hình huy động và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 13

3.Tình hình đầu tư phát triển và đầu tư xây dựng cơ bản 16

3.1.Tình hình đầu tư phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 16

3.1.1.Đầu tư cho đất đai, tài sản cố định 16

3.1.2.Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực 16

3.1.3.Đầu tư cho việc đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới 17

3.1.4. Đầu tư vào chứng khoán. 18

3.1.5. Đầu tư góp vốn, liên doanh. 19

3.2. Đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân hàng. 20

4.Phương pháp lập dự án đầu tư 20

5.Công tác thẩm định dự án. 21

5.1. Mục tiêu của công tác thẩm định: 21

5.2.Nội dung thẩm định dự án 21

5.3. Các bước thẩm định một dự án đầu tư 23

5.4. Phương pháp thẩm định: 23

5.5. Lập báo cáo thẩm định tài chính dự án. 23

5.6.Quy trình nghiệp vụ thẩm định 24

6. Nội dung, phương pháp phân tích rủi ro trong đầu tư 25

II. Tình hình hoạt động trong các lĩnh vực khác của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 26

1.Hoạt động tín dụng 26

2.Công tác bảo lãnh 27

3.Công tác kế toán và dịch vụ ngân hàng 27

4. Công tác kinh doanh ngoại tệ 28

5.Công tác thanh toán quốc tế 28

6. Hoạt động chi trả kiều hối. 29

II.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 29

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG CÁC NĂM TỚI 30

1.kế hoạch 30

2.Chiến lược 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY