Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Ngân hàng phát triển chi nhánh tỉnh Thái Bình

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU 4

B. PHẦN NỘI DUNG 5

CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THÁI BÌNH 5

I. Quá tình hình thành và phát triển của cả hệ thống và chi nhánh Ngân hàng phát triển từ năm 2000 đến nay 5

1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng phát triển Việt Nam 5

1.1. Quá trình phát triển giai đoạn 2000-2006 5

1.2. Quá trình phát triển giai đoạn 2006 đến nay 6

2. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng phát triển chi nhánh tỉnh Thái Bình 7

II. Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng phát triển chi nhánh tỉnh Thái Bình 8

1. Huy động, tiếp nhận vốn 9

2. Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển: 9

3. Thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu: 10

4. Nhận ủy thác quản lí nguồn vốn ODA 10

5. Ủy thác cho các tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng phát triển. 10

6. Cung cấp các dịch vụ thanh toán 10

7. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế 10

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao. 10

III. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng phát triển 10

1. Cơ cấu tổ chức hệ thống Ngân hàng phát triển Việt Nam 10

1.1. Sơ đồ tổ chức tại hội sở chính 11

1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại hội sở chính 11

2. Cơ cấu tổ chức tại chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh Thái Bình 14

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại chi nhánh 14

2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban tại chi nhánh 14

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ ĐẨU TƯ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THÁI BÌNH 17

I. Tình hình kinh doanh và đầu tư của cả hệ thống Ngân hàng phát triển trong hai năm gần đây 2007-2008 17

1. Công tác huy động vốn và tiếp nhận vốn 17

2. Công tác giải ngân, thu nợ vốn tín dụng đầu tư trong nước 18

2.1. Công tác giải ngân 18

2.2. Công tác thu nợ 18

3. Công tác thẩm định tại hệ thống Ngân hàng phát triển Việt Nam 19

4. Tình hình tài chính - kế toán và thanh toán 20

II. Tình hình kinh doanh và đầu tư của chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Bình 20

1. Công tác huy động vốn 20

1.1. Công tác huy động vốn giai đoạn 2000-2006 20

1.2. Công tác huy động vốn giai đoạn 2007-2008 22

2. Công tác cho vay, thẩm định dự án 23

2.1. Giai đoạn 2000-2006 23

2.2. Giai đoạn 2007-2008 24

3. Công tác thu nợ vốn vay tín dụng đầu tư 24

3.1. Giai đoạn 2000-2006 24

3.2. Giai đoạn 2007-2008 25

4. Tín dụng ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu 25

4.1. Giai đoạn 2000-2006 25

4.2. Giai đoạn 2007- 2008 26

I. Vai trò của ngân hàng phát triển chi nhánh tỉnh Thái Bình trong việc sử dụng và quản lý vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước 28

1. Vai trò của nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển đối với phát triển kinh tế - xã hội 28

2. Vai trò của NHPT trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư của nhà nước 29

II. Thực trạng huy động và sử vốn đầu tư phát triển qua chi nhánh NHPT Thái Bình 30

1. Công tác huy động vốn tại NHPT chi nhánh Thái Bình 30

1.1. Công tác huy động vốn giai đoạn 2000-2006 30

1.2. Công tác huy động vốn giai đoạn 2007-2008 32

2.2. Sử dụng vốn TDĐTPT vào hỗ trợ xuất khẩu 35

III. hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển tại tỉnh Thái Bình 36

1. hiệu quả sử dụng vốn tại các dự án đầu tư phát triển qua công tác thu nợ 36

1.1. Giai đoạn 2000-2006 36

1.2. Giai đoạn 2007-2008 37

2. Hiệu quả sử dụng vốn TĐTPT thể hiện qua mức độ đóng góp vào mức tăng trưởng kinh tế xã hội của toàn tỉnh 37

C. KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY