Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty Xây Dựng Lũng Lô

MỤC LỤC

I – GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ. 1

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây Dựng Lũng Lô 1

1.1. Giới thiệu chung 1

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây Dựng Lũng Lô 1

2. Đặc điểm bộ máy quản lý 3

2.1. Cơ cấu tổ chức công ty 3

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận quản lý 6

2.2.1. Ban giám đốc công ty: gồm giám đốc và các phó giám đốc. 6

2.2.2. Các phòng ban (khối cơ quan). 6

3. Đặc điểm ngành nghề và mô hình quản lý sản xuất kinh doanh 9

3.1. Ngành nghề kinh doanh 9

3.2.Mô hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty 9

4. Khái quát tình hình thực hiện hoạt động SXKD trong những năm gần đây. 11

5. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch công ty giai đoạn 2008- 2010. 12

II- ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY. 13

1. Đặc điểm nguồn nhân lực 13

1.1. Giới thiệu chung về đội ngũ nhân sự trong công ty 13

1.2. Cơ cấu lao động theo các chỉ tiêu 13

2. Các hoạt động của công tác quản trị nhân lực của Công ty Xây Dựng Lũng Lô 16

2.1. Kế hoạch và bố trí nhân lực 16

2.1.1. Thiết kế và phân tích công việc 16

2.1.2. Kế hoạch hóa NNL 16

2.1.3. Tuyển dụng lao động 17

2.1.4. Bố trí nhân lực và thôi việc 20

2.2. Đánh giá và phát triển 20

2.2.1. Đánh giá thực hiện công việc 20

2.2.2. Đào tạo và phát triển NNL 20

3. Công tác tiền lương 22

4. Thù lao, các phúc lợi và khuyến khích 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY